Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 1(61), януари, 2009 г.

Коментар на юриста: Могат ли да бъдат служебна тайна правилата за работа на мобилните митнически групи?
Фани Давидова, ПДИ

Фани Давидова
Фани Давидова, ПДИ

Координаторът на ПДИ за Враца, Ива Антонова, потърси правен коментар във връзка със следния случай: В цеха на производител на чист етилов алкохол е дошла проверка от мобилна митническа група. Собственикът на цеха е допуснал групата за проверка, но е пуснал жалба до директора на централно управление „Митници“, в която е настоял да му бъдат разяснени по какви правила работи мобилната група. Получил е отговор, че регламентът на тяхната  дейност е служебна тайна. Къде са регламентирани правилата и задълженията на мобилните митнически групи и налице ли е отказ на информация?

Коментар:

Мобилните митнически групи са структурна единица в Дирекция “Митническо разузнаване и разследване” към Централното управление на Агенция “Митници” - чл. 20, ал. 2, т. 12 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“. Тя има национална компетентност, защото мобилните митнически групи се движат на територията на цялата страна.

На практика мобилните групи започнаха да работят в края на 2002 година по силата на договора, сключен между Министерството на финансите и английската консултантска фирма “Краун Ейджънтс”. Задълженията им относно маркировката на автомобилите, необходимите знаци и прочие се регламентират и от Закона за движение по пътищата, където има специален текст, по силата на който поделения на Агенция “Митници” могат да извършват контрол по пътищата на страната при съблюдаване на изискванията и на разпоредбите, залегнали в Закона за митниците. За дейността на мобилните митнически групи има правилник и инструкция за взаимодействие с Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите.

Според информация от интернет страницата на Агенция „Митници“ всяка мобилна група следва да се състои от четирима души – двама представители на митническата администрация, един представител на МВР от Националната служба за борба с оргонизираната престъпност (НСБОП) и един представител на фирмата “Краун Ейджънтс” като консултант.

Функцията на мобилните групи е противодействие на митническите нарушения.

Съществува специален ред за спиране на едно превозно средство. Мобилните митнически групи следва да носят  специфично облекло на оперативни работници, светлоотразителни жилетки, на които да пише “митници” на български и на английски език. Снабдени са със специални стоп палки и когато едно превозно средство се спре, му се определя място за паркиране, обозначено със знаци.

Задължително следва да се знае, че мобилните групи не спират движещи се граждани по улиците и не могат да нарушават неприкосновеността и правото на собственост на физически лица. На мобилен контрол подлежат и транзитно преминаващите през страната автомобили и камиони. Могат да бъдат проверявани също летищата и железниците.

Относно служебната тайна в рамките на Агенция „Митници“ следва да се отбележи, че съгласно Закона за митниците "служебна тайна" са:

- конкретните индивидуализирани данни, вписани в митническите декларации и в приложените документи, с изключение на данните, включени в публичните регистри;
- данните от търговските договори, включително за размера и начина на плащания;
- други конкретни индивидуализирани данни, получени или събрани в процеса на осъществяването на митнически надзор и контрол или на други действия, предвидени в Закона за митниците.

Дотолкова, доколкото вътрешните правила за работа на мобилните групи не попадат в нито една от изброените в Закона за митниците категории, не би могло те да бъдат класифицирани като „служебна тайна“. Добре е да бъдат поискани със заявление за достъп до информация и да се коментира отговора на Агенция „Митници“.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.02.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP