Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 12(60), декември, 2008 г.

Достъпниците по света:С какво застъпниците за свобода на информацията ще запомнят 2008 година?
Ралица Кацарска, ПДИ

Ралица Кацарска
Ралица Кацарска, ПДИ

През 2008 година Програма Достъп до Информация продължи добрата практика да информира за интересни и значими събития в областта на достъпа до информация от целия свят чрез новините и специалните рубрики “Достъпниците по света” и “Европейски практики” на месечния бюлетин.

След повече от две години кампания, на 27 ноември 2008 г. Съветът на Европа прие първият в света правнозадължителен документ, гарантиращ достъпа до информация - Конвенция за достъп до официални документи. Изработването на текста на Конвенция за достъп до официални документи започна през януари 2006 г. и бе съпроводена от мащабна кампания от страна на трите наблюдаващи граждански организации – Access Info Europe, Article 19 и Правна Инициатива на Отворено общество, за залагане на по-високи стандарти в международния договор, които да гарантират достъпа до информация. В кампанията за по-високи стандарти в областта на достъпа до информация, които да бъдат отразени в текстовете на Конвенцията се включиха освен трите организации, със статут на наблюдатели, още 250 граждански организации, дванадесет европейски информационни комисари, няколко правителства и членовете на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (в свое становище от 3 октомври 2008 г.). Препоръките не бяха взети предвид при приемането на текста на Конвенцията. Сега застъпниците настояват за силен наблюдаващ орган, който да контролира прилагането на Конвенцията и да предлага допълнения и изменения, които да засилят договора в бъдеще. Подробна информация за кампанията може да получите на адрес: http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention_aod.htm.

Годината започна с доказателство за успешно сътрудничество между европейските институции и гражданското общество по отношение обществения достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. През януари 2008 г. беше публикуван докладът с обобщените резултати от общественото обсъждане на Зелената книга с предложения за изменения на Регламент 1049/2001, инициирана от Европейската комисия на 18 април 2007 г. Тридесет организации, сред които и ПДИ, изпратиха становища по констатираните проблеми и по направените в Зелената книга предложения. Мнение по предложенията бяха изпратени и от двадесет и пет обществени институции, четиринадесет фирми и единадесет физически лица. Зелената книга бе представена на две срещи в София по инициатива на Представителството на Европейската комисия в България през юни 2007 г. ПДИ беше партньор в инициативите.

По повод Европейския ден на защита на данните - 28 януари, неправителствената организация NO2ID, базирана в Лондон, проведе кампания срещу предложената от Министерството на вътрешните работи на Великобритания схема за създаване на централизирана база с личните данни на британските граждани. През месец декември NO2ID започна онлайн видео кампания, за да покаже реалната опасност за личността от все по-големите възможности за проследяване на лични данни и размяната на информация между институциите.

Едно от най-важните събития в началото на 2008 година беше Международната конференция на тема „Правото на обществена информация”, организирана от Картър център в Атланта, Джорджия.

Представители на правителства, медии, неправителствени организации, академични среди и частния сектор обсъдиха успехите и придобития опит от изминалото десетилетие, както и новите предизвикателства пред достъпа до информация. Ролята на неправителствените организации в застъпничеството за прилагане на законите за достъп до информация беше тема от особен интерес. Ето защо изпълнителнителния директор на ПДИ, д-р Гергана Жулева представи на пленарна сесия опита на организацията в тази област. Участниците - над 125 членове на световната общност за достъп до информация от 40 страни, представляващи правителства, организации на гражданското общество, международни организации и финансови институции, донорски агенции и фондации, частни компании, медии и учени - приеха Декларация и План за действие за приемане, прилагане, изпълнение и упражняване на правото на достъп до информация. ПДИ разпространи текста на Декларацията на български език с мартенския брой на месечния бюлетин.

Във време, когато обменът на информация е улеснен чрез съвременните средства за комуникация, все по-често възниква въпросът за неприкосновеността на лична информация и данни и за проследяването на електронните съобщения. Във връзка с това трябва да се спомене решението на Американския съд от април 2008 г., което постанови, че потребителите имат „основателни очаквания за лична неприкосновеност” относно записите, свързани с тяхното сърфиране в Интернет. Освен това разрешението, необходимо на полицията, за да получи съответните данни от доставчиците на Интернет услуги, трябва да бъде издадено от по-висш съд от обикновените съдилища. Според Върховния съд на щата Ню Джърси информацията, свързана с употребата на Интернет, е дотолкова лична, че полицията не може да задължи доставчиците на Интернет услуги да предоставят данни за сърфирането на заподозрени с решение на общински съд. Необходимо е разрешение от жури на върховния съд.

През 2008 година във Франция бяха отбелязани 30 години от приемането на закон за достъп до административни документи във Франция, чрез кампания „Имам право да знам” организирана от Access Info Europe.

Други държави приеха първите си закони в областта на достъпа и свободата на информация. Тук можем да споменем Законът за достъп до информация, приет от парламента на Таджикистан; Законът за свобода на информацията, внесен от министър-председателят на Малта Лорън Гонзи; Законът относно прозрачността на обществените функции и достъп до информация на държавните агенции на Чили, приет под влиянието на решението на Интерамериканския съд от октомври 2006 г. по случая Клод Райе и Другите срещу Чили; Бангладеш и Гватемала също вече имат действащи закони, регулиращи правото на гражданите на информация.

С изменения в Закона за достъп до информация, текущите обсъждания на политиките във Федерална провинция Хамбург вече ще бъдат публични, задължени да предоставят информация ще бъдат и обществени организации като фондации, асоциации и компании, които предоставят услуги.

През юли 2008 г. по инициатива на Център за медийна свобода (Мароко), Египетска организация за човешки права, Изследователски център Урдун ал-Джадид (Йордания) и Бахрейнско общество за човешки права се учреди първата Арабска застъпническа мрежа за достъп до информация. Предвижда се мрежата да направи серия от национални проучвания върху медии, достъп до обществена информация, бизнес и държавна информация.

Отново през месец юли застъпниците за свобода на информацията стартираха кампанията „Публикувай това, което финансираш”. Целта на кампанията е да призоват донорските организации да предоставят информация относно целия процес на финансовите помощи, които предоставят.. Застъпниците са убедени,че прозрачността ще допринесе за ефективното използване на средствата.

Интерамериканският съдебен комитет, официален орган на Организацията на американските държави (ОАД) прие Резолюция CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) за принципите на правото на достъп до информация на 7 август т.г. по време на 73-та редовна сесия, която се проведе в Рио де Жанейро, Бразилия. Резолюцията разработва в детайли специфични задължения на държавата, свързани с правото на информация,

По случай Международния ден на правото да знам – 28 септември, Правна инициатива на Отворено общество и Access Info Europe беше стартирана Интернет страница (www.right2info.org), която съдържа информация за държавни предприятия /правителствени корпорации и частни лица, изпълняващи обществени функции или получаващи обществени средства, които са задължени субекти според законодателството за достъп до информация в различните държави. Данни изпратиха около 40 организации, сред които и ПДИ, членове на Mеждународната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet),

През есента на тази година Кампания за свобода на информацията (The Campaign for Freedom of Information) публикува доклад, който събира над 1000 медийни истории с разкрития, направени въз основа на законите за свобода на информацията във Великобритания и Шотландия, които са в сила от 2005 г. Докладът, в рамките на 250 страници, обхваща периода 2006-2007 г. и е доказателство за ценността на законодателството за достъп до информация. Според Морис Франкел, директор на Кампания за свобода на информацията, „историите разкриват съществения принос на закона за свобода на информацията за отчетността.”

Въпреки устойчивата тенденция в света към открито, прозрачно и отчетно управление, има страни, в които правото на достъп до информация не се прилага. На 9 октомври 2008 г. експерти от Института за развитие на свободата на информацията представиха Национален доклад за свободата на информация в Русия с резултатите от широкомащабно проучване, което констатира нарушаване правата на гражданите и предлага конкретни мерки за подобряване на ситуацията. Основната препоръка е да се приемат закони за достъп на федерално и регионално ниво, които да изпълнят разпоредбите на Конституцията, да се промени съществуващото законодателство за държавните тайни и да се преосмисли отношението спрямо търсещите информация - да се възприемат не като „молители”, а като „потребители”.

Накрая, но не и по степен на важност, трябва да се спомене една годишнина, която е основополагаща за конституирането на достъпа до информация като основно човешко право. През месец декември 2008 година се навършиха 60 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, чийто член 19 гласи: „Всеки има право на свобода на убеждение и изразяването му; това право включва свободата да се отстоява мнение без намеса и да се търси, получава и разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.”

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP