Информационен бюлетин
Брой 6, м. юни 2004

Случай на месеца

Директорката на общински радиоцентър Габрово Маргарита Стоянова е поискала устно да й бъде предоставена информация за състоянието на общинските дружества в града и по-конкретно резултатите от тяхната дейност за миналата 2003 година. Въпросът е бил отправен към служители на стопански отдел в община Габрово и общински съветници от икономическата комисия. От икономическата комисия на габровския общински съвет, която изслушва управителите на тези дружества преди докладите им да влязат за обсъждане в местния парламент, отказали с мотива, че това е фирмена тайна. Стоянова пита как е възможно да се позовават на фирмена тайна, след като общинските дружества стопанисват собственост на общината и приходите от тяхната дейност е ориентирана към решаване на значими обществени проблеми на града.

Информация за резултатите от дейността на общинските дружества през 2003 г., може да бъде получена по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), но трябва да бъде поискана от председателя на общинския съвет или от кмета на общината, защото това са задължените да предоставят достъп до информация субекти по реда на ЗДОИ, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от същия в качеството им на органи на местно самоуправление.

Исканата информация е налична в общината и следва да се предостави при поискване - съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) стопанската дейност на общината се осъществява чрез еднолични търговски дружества с общинско имущество или чрез търговски дружества с общинско участие, а съгласно чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за общинската собственост (ППЗОС) условията и редът, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, се уреждат с наредба на общинския съвет.

Позоваването на фирмена тайна в случая обаче е абсолютно неоснователно - никаква тайна не може да има, тъй като информацията за резултатите от дейността на търговските дружества, без никакво значение кой е собственикът на капитала им, е публична по силата на Търговския закон (ТЗ). Резултатите от дейността на търговските дружества са отразени в годишните счетоводни отчети на дружествата - съгласно чл. 53, ал. 3 от ТЗ търговецът е длъжен да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен счетоводен отчет, а при необходимост и съответни счетоводни справки. Така изготвеният годишен отчет се проверява от проверители - дипломирани експерт-счетоводители, след което вече провереният отчет се приема от управителния орган на дружеството - обикновено това е общото събрание. По силата на чл. 146, ал. 4 и чл. 251, ал. 4 от ТЗ провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Търговски регистър се води към всеки окръжен съд и в него се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в ТЗ. Съгласно чл. 5 от ТЗ, озаглавен "Публичност на търговския регистър", всеки има право да преглежда търговския регистър и документите, въз основа на които са извършени вписванията, както и да получи преписи от тях.

Следователно информацията за резултатите от дейността на общинските дружества за 2003 г. може да бъде получена от Търговския регистър на Окръжен съд - Габрово или по реда на ЗДОИ чрез писмено заявление, отправено до председателя на общинския съвет или до кмета.

Коментар: Кирил Терзийски


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP