Информационен бюлетин на Фондация Програма Достъп до Информация
Брой 11(59), ноември, 2008 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Кирил Терзийски
КирилТерзийски, ПДИ

Върховният административен съд (ВАС) задължи кмета на Разград да предостави достъп до формулярите за кандидатстване с приложенията на всеки проект, както и решенията на комисията по разглеждане за всеки един одобрен проект от Програма за публично-частно партньорство за 2007 г. в Oбщина Разград. Мотивът за отказ на кмета на Разград, впоследствие потвърден и от Административен съд – Разград бе, че тази информация “може” да засяга права или законни интереси на трети лица и не следва да бъде предоставяна, с оглед на получените изрични откази от фирмите, чийто проекти са одобрени. Магистратите от ВАС обаче отбелязват, че по делото не са представени каквито и да е било доказателства, обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена информация, която се отнася до трети лица, засяга интересите им по-начин, който да обоснове необходимост от изричното им съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго законово защитено от публичен достъп обстоятелство. С този извод състав на ВАС отмени решението на Административен съд – Разград, както и отказа на кмета, и го задължи в 14-дневен срок да предостави на заявителя – сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” - достъп до търсената информация (Решение № 12621 от 24 ноември 2008 г. на ВАС (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 68 Kb), Трето отделение, по адм. д. № 2995/2008 г.).

ВАС отмени отказ на министъра на извънредните ситуации да предостави информация, описана в няколко пункта на заявление, подадено от Вилям Попов през месец август 2008 г., и свързана с дейността на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАКН), открит през юли 2007 г. към министъра на държавната политика при бедствия и аварии, впоследствие преименуван на министър на извънредните ситуации. Тъй като по всеки от различните пунктове в заявлението министърът е изложил различни мотиви за отказ, то и в мотивите си магистратите разглеждат поотделно всеки един от тях. Сред по-важните изводи на магистратите са, че информацията за списъка на всички фирми, участвали в проекта – проектант, изпълнител, доставчик на апаратура, производител на апаратура и др., както и документите по поръчване, проучване (за всички етапи до окончателното завършване), проектиране и изпълнение на проекта по изграждане и оборудване на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАКН), не може да бъде отказвана на основание засягане интересите на трето лице и липса на съгласието му, тъй като в хода на делото не са представени каквито й да е било доказателства, обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена информация, която се отнася до трето лице, засяга интересите на лицето по начин, който да обоснове необходимост от неговото съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго законово защитено от публичен достъп обстоятелство. Магистратите приемат и че не може да се отказват копия от спътникови снимки на основание подготвителни документи с несамостоятелно значение, тъй като отново по делото не са представени доказателства тази информация да е свързана с конкретната оперативната подготовка на актове на министъра на извънредните ситуации. Колкото до отказа на министъра да предостави информация за това какъв е приносът от едномесечното функциониране на ЦАКН по разкриване, предупреждаване и управление на възникналите през този период горски пожари и тежки наводнения, то съдът приема, че използвайки думата „приносът”, заявителят не е търсил оценката на административния орган за ефективността на центъра за определен период от време, в което той е функционирал, а конкретна информация по какъв начин ЦАКН е допринесъл за разкриване, предупреждение и управлението на възникналите горски пожари и наводнения (Решение № 12582 от 21 ноември 2008 г. на ВАС (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 78 Kb), Трето отделение по а.д. № 9723/2007 г.).

Административен съд – София град (АССГ) отмени отказ на Софийска районна прокуратура (СРП) да предостави информация за броя и вида на използваните от прокуратурата печати, които са в обръщение, както и за причините, поради които използваните от СРП печати са с различен шрифт и форма. Отказът на прокуратурата бе на основание класифицирана информация, представляваща държавна тайна, и бе постановен по заявление на гражданина Иван Петров. В мотивите си магистратите отбелязват, че административният орган не е посочил дали достъпът до тази информация би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защита на конституционно установения ред, и ако да, по какъв начин точно би увредил интересите на държавата. В решението е посочено още, че в отказа на прокуратурата е посочена единствено принадлежност към категория информация от Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна (Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация). Липсата на мотиви по какви критерии и на какво основание е прието, че исканата информация съставлява държавна тайна, не позволява на съда да упражни ефективен контрол за законосъобразност на отказа за предоставянето й. По тези причини съдът връща преписката на прокуратурата за ново произнасяне (Решение № 815 от 13 октомври 2008 г. на АССГ, ІІ-ро отделение, 26-ти състав, по а.д. № 331:/2008 г.).

АССГ задължи председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) да предостави достъп до приложенията към докладите за инцидента от 1 март 2006 г. в АЕЦ “Козлодуй” на национално движение “Екогласност”. Отказът на председателя на АЯР бе на основание служебна тайна, но магистратите констатираха, че липсва какъвто и да е документ с мотиви на председателя на АЯР за класифициране на приложенията към доклада като служебна тайна. Отделно съдебният състав отбелязва, че административният орган е следвало да извърши преценка по чл. 20, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, според която разпоредба ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до информация за емисиите на вредни вещества в околната среда, като стойност на показателите, определени от нормативните актове (Решение № 777 от 17 октомври на АССГ, I -во отделение, 15-ти състав, по а.д. № 2898/2008 г.).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP