Информационен бюлетин
Брой 10(58), октомври, 2008 г.

Коментар на юриста: Публични ли са годишните финансови отчети на търговските дружества?
Задължени ли са спортните федерации по ЗДОИ?
Дарина Палова, ПДИ

Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова, ПДИ

1. Началникът на отдел “Общинска икономика” в Община В. Търново отказа на ресорните журналисти от местните медии информация за годишните отчети на търговските дружества, в които общината е акционер. Отказът е бил мотивиран единствено с репликата “Не мога да ви ги дам.” Интересът на журналистите е бил заради сесия на Общинския съвет, на която е трябвало да се разгледат отчетите на дружествата за предходната година. Публична ли е въпросната информация?

Коментар:
Годишните финансови отчети на търговските дружества са публични и следва да се предоставят при поискване. Нещо повече, съгласно разпоредбата на чл. 40 от Закона за счетоводството, в срок до 30 юни следващата година предприятията са длъжни да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

1. търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието, при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.

Предприятия по смисъла на закона за счетоводството са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, и търговските представителства.

При всички случаи, за удобство на гражданите, би следвало общината да посочи на своята Интернет страница къде точно са публикувани съответните отчети. А защо не, независимо от това, че вече са публикувани другаде, същите паралелно да се качват (публикуват) и на Интернет страницата на общината.

2. Задължени ли са спортните федерации да предоставят достъп до информация? Голяма част от тях получават финансиране от държавния бюджет за извършваната дейност, но на практика разходването на тези средства остава в пълно информационно затъмнение.

Спортните федерации, наред със спортните клубове, представляват спортни организации по смисъла на чл. 10 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) – това са юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта. Съгласно разпоредбите на ЗФВС спортните организации приемат и изпълняват програми за развитие на спорта, изготвени в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта, а държавата от своя страна поощрява създаването и функционирането на спортните организации.

В следващите разпоредби на закона е представена дефиниция и конкретно за спортните федерации – съгласно чл. 14, ал. 1 от закона това са доброволни сдружения на спортни клубове по един или сходни видове спорт, които координират развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представляват пред държавата и международните спортни организации.

Съгласно ЗФВС спортните федерации са длъжни да се регистрират като юридически лица с нестопанска цел и в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи за лицензиране в Държавната агенция за младежта и спорта.

От всичко посочено дотук следва, че ако една спортна федерация е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел и получава средства от консолидирания държавен бюджет за извършване на своята дейност, то тя следва да предоставя информация относно тази дейност, т. е. тя има качеството на задължен субект по ЗДОИ съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от закона.

Същевременно обаче спортната федерация не е само обикновено юридическо лице с нестопанска цел, тя има редица правомощия в конкретната спортна област, т.е. държавата делегира правомощията си по отношение на конкретен спорт на тези спортни организации. Видно от разпоредбата на чл. 14, федерациите координират развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представляват пред държавата и международните спортни организации. Конкретните функции на всяка една федерация са посочени в нейния Устав, в който са детайлизирани дейностите, които само и единствено федерацията има правомощия да извършва в съответната спортна област. Така например, в Устава на Българската федерация по шахмат е посочено, че нейните функции са: организиране и провеждане на състезанията от държавния спортен календар, сформиране на национални отбори, обезпечаване на подготовката им и участието им в представителни международни състезания и развитието на шахмата сред децата, учащите се, хората с увреждания и всички граждани на Р България.

На същия принцип се създават и съществуват и останалите федерации, следователно освен като юридически лица с нестопанска цел, субсидирани от държавния бюджет, спортните федерации могат да бъдат определени като задължени субекти и в още едно качество, а именно качеството си на публичноправни организации (чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). Това са такива институции, които не са включени в системата на държавните органи, но на които по силата на закон, е възложено изпълнението на властнически функции или упражняването на административни правомощия в дадена област.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.11.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP