Информационен бюлетин
Брой 10(58), октомври, 2008 г.

Повишено познаване и чувство за информационен дефицит
(размисли по повод едно социологическо проучване)
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ

Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ

По поръчка на ПДИ и с финансовата подкрепа на Тръста за Централна и Източна Европа, през септември 2008 година „Маркет-Линкс“ направи проучване на обществените нагласи, запознатост и проблеми в упражняването на правото на достъп до информация сред пълнолетни български граждани. Подобно изследване беше направено и сред журналисти от различни медии от цялата страна.
Резултатите и основните изводи от проучването могат да бъдат видени на http://www.aip-bg.org/index_bg.htm

Според резултатите познаването на правото на достъп до информация се е повишило значително, ако се сравнят данните, получени от проучване на познаването на това право направено от НЦИОМ през 2006 година. Процентът на запознатите е 38% (сравни с 15,5% от 2006 г.). Както и през годините досега, този процент е значително по-висок сред градското население, сред хората с по-високо образование в активна възраст. Сред журналистите познаването на правото на информация е изключително високо – 94%.

Гражданите

Наистина ли обаче българските граждани познават правото си на информация и още повече - смятат ли, че това е право, което могат да упражняват. И гражданите (62%), и журналистите (81%) са убедени, че правото на гражданите на информация не се спазва.

На какво се гради тази убеденост на гражданите? Очевидно не на опита, тъй като само 7% от интервюираните граждани са използвали правото си по закон. Други 63% биха искали да го използват.

Дали обаче става въпрос за подаване на заявления и следване на процедурите на закона или убедеността произтича от всеобщото недоволство от наличната информация в публичното пространство?

От това, че много често не си информиран за всекидневни неща, от които зависи целият ти ден – защо от два дни не е прибиран боклукът в квартала, ще има ли парно, кога ще дойдат да оправят дупката на улицата, на която живееш, защо хората, които поправят тротоара на същата тази улица, по цял ден седят и пият кафе – никой ли не контролира как и за колко време се свършва работа, очевидно по обществена поръчка? Все въпроси, на които, за да си отговориш,трябва да си вземеш отпуска и да се посветиш на търсене. Не го правиш, но имаш намерение някога да го направиш. Като гражданин си убеден, че е важно да бъдеш информиран, особено от органите на местно самоуправление – 86% от интервюираните граждани отговарят позитивно на този въпрос.

Тъй като нещата не се променят, то и ти си убеден, че правото на информация, за което се говори в телевизионни предавания и за което вчера пишеше във вестника, не се спазва, след като ти не си информиран, а и не си наясно особено кого да питаш за нещата, които те интересуват. Според проучването 53,30% от интервюираните изобщо не знаят към коя институция да се обърнат, когато им трябва обществена информация от държавни и общински власти, а още 18,60% не са съвсем наясно към кого.
Моя позната, чужденка, трябваше да отиде на делова среща в квартал на София, пристигайки от друг град на България – така и не успя. Оказва се, че следвайки някакви знаци и предпочитайки околовръстния път, се обърква така - от ремонти, липса на упътвания и предварително оповестяване на тези ремонти (не по новините на избрана телевизия, а на самите улици, по които хората се движат и карат своите коли) - че не успява дори да попадне в квартала на срещата. Тя беше щастлива, че ”по някакво чудо е успяла да се върна на някакъв булевард, който води към центъра на града, и не се е изгубила съвсем през нощта”.

Отговорните институции не обичат да слагат табели и упътвания. Всеки от нас, който е пътувал из страната, знае, че това е приключение за запознати. Винаги съм се чудела как се оправят чужденците, решили да пътуват и почиват в България със собствен транспорт. Дори магистрала „Тракия“ е трудно да намериш, като се връщаш от морето.


Да се призовават гражданите да използват правото си, като подават заявления, за да получат подобна информация, е доста безсмислено занимание. Първо, защото тя е необходима всекидневно и второ, става въпрос за целенасочени действия, които трябва да са силно мотивирани, а и са въпрос на избор на гражданите.

И тук идваме до задълженията на органите на власт. Само те имат определени задължения по закон, само те биха могли да задължат фирмите, предоставящи обществени услуги, да публикуват разбираема и достъпна информация, само те биха могли да въведат такива задължения чрез нормативни актове и само те биха могли да доведат задълженията до изпълнение.

Много от тези задължения и сега съществуват в нормативни актове, но дали се изпълняват? Едно са правата на гражданите в нормативните актове, а друго е практиката на упражняване на тези права. Колкото по-голяма е пропастта между двете, толкова по-голямо е недоверието, че правата са гарантирани и се спазват.

Основна препоръка от проучването на нагласите на гражданите по отношение на достъпа да информация е, че са необходими усилия за разясняване на закона и правата за достъп до обществена информация.

Тази разяснителна работа, която ПДИ вече 12 години извършва, очевидно не е достатъчна, за да стане познаването на правото мотив за активно търсене. И това не е така, защото не е извършена огромна работа и от ПДИ, и от нейните координатори, и от медиите, и от НПО-тата през годините. Работата е там, че хората търсят това, което им трябва в определен момент и за да свършат определена своя работа. Малцина са активистите, които специално се интересуват и подават заявления. Естествено, че в случаите на случайно търсене са необходими няколко условия, за да намерим успешно търсената информация:

 • Добре представени информационни масиви на институцията;
 • Добре подготвени и любезни служители, които да разяснят какво да се направи;
 • Добре и най-вече достъпно представена информацията, която предлага институцията. Това става най-добре на интернет страницата.

  Друг един въпрос, който възниква от разглеждането на резултатите, е какво всъщност интересува българските граждани, когато търсят информация или имат намерение да потърсят такава? Макар търсенията да са предзададени от анкетата, където са посочени основните категории информация, които трябва да са налични и за публикуването, и за които съществуват определени законови задължение за органите на власт, резултатите показват, че гражданите се интересуват най-много от:

 • Отчети за работа на местната власт – 60%;
 • Бюджета на институцията – 54%;
 • Отчети по бюджета на институциите – 53,90%
 • Договори на държавните институции и органите на местната власт за изпълнение на обществени услуги с външни изпълнители – 48%.

  От приемането на закона през 2000 година в докладите на министъра на държавната администрация се публикуват данни за практиката по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В тези доклади намираме и систематизирани данни за това каква информация е търсена чрез използване на процедурата на закона.

  През 2007 година са регистрирани 22 482 заявления. В доклада са представени подадени данни от 309 от общо 552 административни структури в страната.

  6,922 искания са направени за получаване на достъп до информация в сферата на упражняване на права или законни интереси1; 1,851 искания са направени за получаване на достъп до информация относно контролната дейност на администрацията; 3,083 искания относно отчетността на институцията, от която е поискан достъп до информация; 692 искания – за изразходване на публични средства; 1,128 искания – относно процеса на вземане на решения; 368 искания – във връзка с предотвратяване или разкриване на корупция или нередности; 433 искания – относно проекти на нормативни актове и 8,099 искания за достъп до обществена информация по други теми. Сред другите теми, които са посочили административните структури, най-често срещани са: искания на копия от различни административни актове; копия от документи по образувани в съответната администрация преписки; копия от договори и справки, свързани с дейността на администрацията; преписи от решения; информация относно провеждане на конкурси; искания за достъп до лични данни и други.2

  Упоритостта на гражданите в търсенето на този тип информация обаче не води до промени в политиките на прозрачност. Проверете сами колко от органите на власт са си публикували бюджетите и отчетите по тези бюджети, колко от тях са публикували стенограмата от заседание, на което е взето решение за важни за местната общност въпроси, или предварителен анализ на алтернативите за това решение. Или как да се упражнят дадени права с помощта на информация, която институцията събира и съхранява. Не са много тези институции, които поддържат форуми и проучват дали публикуваната информация е полезна на гражданите. Биха могли да бъдат повече, след като пак в доклада на министъра, се съобщава, че почти 89%3 от административните структури имат собствена интернет страница, което е поне първоначалното условие за формулиране на целите на информационната политика.

  Отдавна е известно, че добрите политики на прозрачност са ориентирани към потребителите на информацията. Освен, че дадени категории информация трябва да бъдат по закон публикувани, за да е успешна политиката на прозрачност, тя трябва непрекъснато да е ориентирана към търсещите.

  Един друг проблем, който би трябвало да бъде формулиран от резултатите от проучването, е доколко информацията, която предоставят институциите, е необходима на гражданите, дали търсенето й не представлява загуба на време за тях, когато не е ориентирана към техните цели и мотиви за действие. 44,90% от интервюираните граждани не се интересуват от отчетите за работата на централните институции. Разбира се, този процент намалява (38%), когато става въпрос за отчетите за работа на местните органи на власт. Колкото и еретично да звучи един такъв въпрос, той все пак изисква размишление по повод насочеността на публикуването на информация, постоянството в този процес и преосмислянето на целите на политиките на прозрачност на институциите в посока към гражданите.

  Журналистите

  От друга страна, журналистите, които познават правата си (94%), също в голямото си мнозинство смятат, че правото на достъп до обществена информация не се спазва (за 81%), при това 33% от интервюираните журналисти са убедени, че то не е гарантирано.

  За разлика от гражданите (7%), шестдесет и два процента от интервюираните журналисти вече са ползвали това право, а още 34% биха го използвали, ако се наложи в работата им. При високите стойности на познаване на правото и използването му, само 57,7% от журналистите знаят добре към каква институция да се обърнат, за да получат необходимата им информация, а 37,2% знаят това в общи линии.

  Като се има предвид, че основният ресурс за професионалните им занимания е информацията, учудващи са резултатите, свързани с познаването на източниците на обществена информация от страна на интервюираните журналисти.

  Най-високи стойности в изследването на журналистите получават темите за борба с престъпността (80%), правото на гражданите на достъп до информация (61,5), икономика (59%), членството на България в ЕС (51,3%) и екология (50,0%).
  Когато става въпрос обаче за медията, в която работят, темите се пренареждат като борбата с престъпността отново е най-важната, следва икономиката, членството на България в ЕС, правото на гражданите на достъп до информация.

  Почти 86% от интервюираните журналисти смятат, че темата за достъпа на гражданите до информация е недостатъчно отразена в българските медии. Общата оценка за отразяване на темата обаче се изменя, когато става въпрос за тяхната медия. Само 49,4% от интервюираните смятат, че тя не е достатъчно отразена в медията, в която работят.

  Просветителското отразяване и разпространяване на материали за достъпа до информация е само една малка част от това, което медиите могат да направят за гражданите като посредници в търсенето на обществена информация. Едни от най-хубавите материали, основани на използване на правото на достъп до информация от журналисти, са свързани с конкретни теми, изискващи специализирана информация и засягащи всекидневния избор на гражданите. Нека си спомним публикациите за здравната каса, за опасни стоки, продавани по пазарите, за неочаквани строежи на неочаквани места и други подобни, които засягат конкретни граждани, в конкретни места. Всяка една от приоритетните за медиите теми изисква информация, за да бъде разработвана сериозно, всяко едно разследване предполага и официални източници на информация.

  Да се върнем на резултатите от проучването на професионалните оценки и самооценки на журналистите по отношение на достъпа до информация. Интервюираните не са доволни от спазването и гарантирането на правото на информация в България. Като се има предвид, че тези оценки са дадени на основата на професионален опит в използването на това право (62%), то това означава, че проблемът с информационния дефицит е наистина сериозен.

  Застъпниците и посредниците в борбата за повече информация

  От гледна точка на застъпничеството за по-добър достъп до информация, което е основна дейност на Програма Достъп до Информация, цитираните до тук резултати,

  • първо, вдъхват оптимизъм (34% от гражданите са чували, познават или са използвали услугите на ПДИ);
  • второ, показват необходимост от подкрепа на журналистите с правна помощ, когато търсят информация и получават откази;
  • трето, пораждат размисли за необходимите следващи стъпки и цели в застъпническата дейност на ПДИ, и на други неправителствени организации, концентриращи усилията на гражданите за по-добра информираност в различни сфери.
  Явно е дошло време и за по-задълбочени проучвания на добрите и лошите практики в информационните политики на институциите от гледна точка на гражданите. Очевидно не е достатъчно политиките да се оценят само от гледна точка на съответствието на изискванията на законодателството, както правим вече няколко години в изследванията си на интернет страниците на институциите. Необходима е оценка на тези интернет страници и от гледна точка на реалното търсене на гражданите на обществена информация от различни институции. Това означава и оценка на пречките пред служителите, отговарящи за достъпа до информация в институциите, а също така тяхното виждане за ситуацията в институцията по отношение на политиката на публикуване на информация.

  Нашата подкрепа за медиите, като авангард на недоволството на гражданите от информационния дефицит, трябва да продължава с предоставяне на правна помощ в конкретни случаи, защото само те придават достоверност на разяснителни материали за правото на достъп до информация за гражданите и внасят яснота, че информацията не е самоцел, а средство за нашите житейски избори.

  Ако подаване на заявления и активистки действия изискват специална мотивация и избор, то нека като граждани се замислим за взривовете в Челопечене и подаването на информация за последствията им, за времето, което отделяме, за да получим една справка от публичен регистър, за времето, което трябва да отделим, за да разберем къде да отидем, когато ни стане лошо през нощта, за всекидневния информационен дефицит и нашето недоволство да се изрази в искания към тези, които управляват.

  Очевидно, резултатите от проучването показват, че все повече хора започват да осъзнават, че това време е ценно и че във всекидневния си избор се нуждаят от повече информация.  1. Тази категория искания се нуждае от допълнително обяснение, тъй като според ЗДОИ упражняването на правото на достъп до обществена информация не предполага обяснение за законов интерес или упражняване на други права.
  2. Доклад за състоянието на администрацията през 2007 г. на министъра на държавната администрация, стр. 130-131, http://www.mdaar.government.bg/reports.php
  3. Пак там, стр. 123.


  НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
  Българска версия • Последно обновяване: 07.11.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP