Информационен бюлетин
Брой 8(56), август, 2008 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Върховният административен съд (ВАС) наложи на министъра на вътрешните работи, глоба в размер на 200 лв. за неизпълнение, в продължение на цяла година, на задължение по Закона за достъп до обществена информация, произтичащо от влязло в сила решение на ВАС. Неизпълнението от страна на министъра се изразява в липса на произнасяне по заявление на Йордан Тодоров (журналист от в. “168 часа”), след като с решение от м. юли 2007 г. първоначалният отказ на министъра бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне. В мотивите си магистратите отхвърлят довода на министъра, че закъснението се дължало на забавяне при изпълнение на процедура за търсене на съгласието на трето засегнато лице, тъй като и към настоящия момент (м. юли 2008 г.) липсват доказателства министърът да се е произнесъл по заявлението на журналиста. Решението на съда е доста прогресивно и доколкото ни е известно е първото съдебно решение, с което се налага глоба на орган на изпълнителната власт за неизпълнение на задължение по ЗДОИ. Пълен текст на Решение № 8487 (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 65 Kb) от 9 юли 2008 г. на ВАС, Първо отделение.

Петчленен състав на ВАС прие разширително тълкуване на израза “описание на исканата информация” и по този начин пресече погрешната съдебна практика, според която, когато първоначалното искане за достъп до информация е формулирано като искане за предоставяне на достъп до документ, то не било налице искане за достъп до обществена информация, тъй като не съдържало описание на исканата информация по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. Така с Решение № 8969 от 24 юли 2008 г. бе отменено решението на тричленен състав на ВАС, както и отказа на министъра на културата да предостави достъп до обществена информация на Юрий Вълковски относно копие от заповед за назначаване на работна група по изготвянето на Наредба, посочена в чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. В мотивите си магистратите посочват, че тричленният състав неправилно е приел, че така, както е формулирано първоначалното искане - предоставяне на копие от заповед - не е налице искане за достъп до обществена информация, тъй като не съдържало описание на същата в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. Подобен извод е в противоречие с разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, според която една от формите за предоставяне на достъп до обществена информация са копия на хартиен носител, което в буквален смисъл е достатъчно, за да се приеме, че след като се иска предоставяне на копие от заповедта, е налице валидно искане по смисъла на чл. 24 от ЗДОИ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация - копие от сочената заповед. При това наименованието на същата - за назначаване на работната група по изготвянето на проект на наредба, посочена в чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата - съдържа самото описанието на исканата информация, която трябва се съдържа в посочената форма - копие от заповедта. Пълният текст на съдебното решение (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 72 Kb).

Информацията относно входящия номер и датата на постъпване в Областната управа - Благоевград на инвестиционно предложение Подробен устройствен план (ПУП) на проект “Ски и голф комплекс – Кулино” с изпълнител “Балканстрой” АД, както и тази за проведената процедура по одобряване на ПУП не може да бъде отказвана на основание липса съгласието на трето засегнато лице – фирмата изпълнител. До този извод стигна състав на Административен съд – Благоевград в Решение № 799 от 8 август 2008 г., постановено по а.д. № 744/2008 г. и задължи областния управител да предостави достъп до информацията. Делото бе образувано по жалба на Тома Белев, в качеството му на председател на УС на “Асоциацията на парковете в България”. Според съда, в случая не се засягат законни права и интереси на търговското дружество – трето лице. Информацията, която е поискана представлява по-скоро справка, съдържаща исканата информация, а не конкретни документи, които биха могли да съдържат данни, представляващи търговска тайна на дружеството. За пълнота на решението си съдът отбелязва, че макар и след срока, “Балканстрой” АД е депозирало изричното си съгласие за предоставяне на исканата информация, поради което за областния управител не е имало пречка да преразгледа отказа си и съответно да предостави достъп до поисканата информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP