Информационен бюлетин
Брой 8(56), август, 2008 г.


Колонката на гражданина: Обществени средства - хранилка за местни политици и адвокати
История с продължение от носителя на Златен ключ – 2007г.
Роско Симов
1

Роско Симов, носител на "Златен ключ" 2007 г.
Носителят на "Златен ключ" за 2007 г. Роско Симов

През 2001 г. в Шумен е учредено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) сдружение „Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор - Шумен”. Сдружението е регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза. За неговото създаване и последващо финансиране са вложени обществени средства от фондовете на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), и Община Шумен. За дейността на сдружението е предоставена сграда общинска собственост – една от най-големите стопански сгради в Шумен – собственост на общината. За изграждане и издържане на сдружението са инвестирани обществени средства над милион и петстотин хиляди лева. На сдружението са предоставени средства от МТСП в размер на 370 000 лв. за изградена схема за финансов лизинг (през 2007 г. тази сума е увеличена с още 100 000 лв.) Тези средства са предоставени заемообразно на фирми, а лихвите се отчитат като приход на сдружението. Отделно посочените по-горе приходи, част от текущите разходи на сдружението, се подсигуряват със средства на МТСП чрез проект JOBS. При стопанисването на така инвестираните обществени средства сдружението отчита годишен финансов резултат около 2 000 лв. – равностойност на годишната наемна цена на една гарсониера в Шумен – при това в крайните квартали на града.

Предоставената общинска сграда е предадена на сдружението през 2001 г. на балансова стойност за около 50 000 лв. В последствие в сградата са инвестирани ремонти около 30 000 лв. Съгласно действащите данъчни закони и счетоводни стандарти, оценката на предоставената общинска сграда е следвало да бъде увеличена още през 2001 г. и новата оценка да бъде база за облагане с данък „сгради“ и такса „смет“. Съгласно договора за предоставената общинска сграда, дължимите данъци и такси е случвало да бъдат за сметка на сдружението-ползвател на сградата. Имам основание да считам, че стойността на сградата не е увеличена със стойността на всички инвестиционни разходи. В бюджета на Община Шумен не са постъпили данъци и такси в размер на 18 000 лв. – като се има предвид, че кметът на общината г-н Красимир Костов е член на Управителния съвет на сдружението, а председателят на Общински съвет Шумен и областен координатор на НДСВ Даниела Русева е адвокат на ръководителя на сдружението по редица съдебни дела. В същото време обаче общинското ръководство публично заявява намерение да предприеме изпълнителни действия срещу жители на Община Шумен за неплатени данъци и такси – без да е напълно ясно по силата на какви обстоятелства общинското ръководство възнамерява да предприеме изпълнителни действия срещу граждани на Шумен за малки задължения, а в същото време бездейства за задължения в особено големи размери - при открит конфликт на интереси за някои от местните управници.

Тези и цяла поредица други обстоятелства ми дават основание да считам, че обществените средства, заделени от държавата за развитие на малкия и среден бизнес в региона на Шумен, са превърнати в хранилка за местни политици и цяла група адвокати. Тези обстоятелства ме мотивираха да потърся достъп до обществена информация съгласно ЗДОИ.

На 29.06.2006 г., с мое заявление по ЗДОИ до кмета на Шумен, поисках достъп до информация - в какъв размер са инвестираните средства за изграждане на сдружението, съгласно сключения договор. От страна на кмета последваха едновременно два отказа – изричен и мълчалив. Отказите бяха атакувани по съдебен ред. В свое Решение по административно дело 171/06 Шуменски окръжен съд (ШОС) отмени отказите и задължи кмета да предостави търсената информация. Кметът на Шумен отказа да я предостави дори при наличието на влязло в сила съдебно решение. Получих тази информация, едва след като случаят беше публично огласен.

На 05.10.2007 г., с мое заявление по ЗДОИ до председателя на Управителния съвет на посоченото сдружение, поисках достъп до информация, формулирана подробно в 4 точки:
1 относно размера на получената издръжка на сдружението от проект JOBS;
2 сведение относно пропътуваните километри и разходите за гориво на служебния автомобил;
3 пропътуваните километри и разходите за гориво на служебния автомобил, използван като персонален от ръководителя на сдружението;
4 сведение за извършените разходи по ремонта на служебния автомобил.

Последва мълчалив отказ, който беше атакуван по съдебен ред пред ШОС по а.д. 50/2007, по опис на ШОС. Със свое решение от 07.05.2008 г. ШОС постанови решение, с което признава, че търсената информация е обществена по смисъла на ЗДОИ и че сдружението е задължен субект по смисъла на ЗДОИ. С решението ШОС отменя мълчаливия отказ по т. 1, т. 2 и т. 4 от заявлението и постановява задължение исканата информация да бъде предоставена. С решението си окръжният съд отхвърля искането ми по т. 3, с аргумент, че не съм бил доказал, че служебният автомобил е бил използван като персонален от ръководителя на сдружението, и че такава информация не можело да се съхранява в сдружението. Решението на ШОС в тази му част е обжалвано пред ВАС. По подадената жалба има образувано касационно дело № 8373/2008 г. и разглеждането му предстои.

На 30.06.2008 г., с мое заявление по ЗДОИ до кмета на Шумен, поисках достъп до информация – какъв е размерът на платения данък „сгради“ и такса „битови отпадъци“ от страна на посоченото по-горе сдружение за периода 2002-2008 година. За търсене на посочената обществена информация бях мотивиран и от обстоятелството, че новоизбраният кмет на Шумен г-н Красимир Костов в предизборната си кампания публично многократно декларира намерения за открито и публично управление на общинската собственост. Нещо повече, той самият преди да бъде избран публично се определи като „честният кмет”. В отговор на подаденото заявление по ЗДОИ последваха смехотворни действия от страна на „честния кмет” - беше ми изпратена една справка от общинската финансова служба, че сдружението към 01.01.2008 г. нямало непогасени данъчни задължения. Това е основание кметът на Шумен дори да определи, че ми бил предоставил частичен достъп до информация.

Срещу последвалия по същество отказ от страна на кмета е заведено дело пред Административен съд Шумен – към настоящия момент делото все още не е образувано пред компетентния съд.

1. Роско Симов бе удостоен с награда „Златен ключ” за 2007 г. в категорията Гражданин, най-активно използвал правата си по Закона за достъп до обществена информация. именно заради упоритостта си и спечеленото съдебно дело, с което осъди кмета на Община Шумен да предостави достъп до договор между общината и търговско дружество.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP