Информационен бюлетин
Брой 7(55), юли, 2008 г.

Застъпниците за свобода на информацията: „ПУБЛИКУВАЙ ТОВА, КОЕТО ФИНАНСИРАШ“

Publish What You Fund

За да бъде финансовата помощ ефективна, процесът, свързан с нейното предоставяне и използване, трябва да бъде прозрачен – информацията относно този процес трябва да е достъпна както за правителствата, които ползват финансовите средства, за техните законодателни органи, така и за всички заинтересувани групи, включително широката общественост. Ето защо граждански организации от цял свят, групи, работещи за ефективно изразходване на финансовa помощ, и застъпници за достъп до обществена информация стартираха кампанията „Публикувай това, което финансираш“ (Publish What You Fund – PWYF – Campaign) .

Каква е целта на кампанията?

По-голямата прозрачност в процеса на предоставяне и изразходване на финансови помощи ще доведе до:

 • По-голяма степен на отчетност на бенефициента и донора;
 • По-голяма възможност за участие във вземането на решение чрез формален и неформален консултативен процес;
 • По-качествен обществен дебат за политиките и стратегиите на финансовото подпомагане;
 • По-добро разбиране на ефектите от финансираните дейности;
 • Обществен мониторинг и контрол върху процеса на финансиране, което спомага за предотвратяване на злоупотреби със средствата и подпомага общественото участие;
 • Ефективно предвиждане и разпределяне на ресурсите от страна на донорите и бенефициентите;
 • Знание за това кога, къде и от кого ще се предостави финансова помощ.
 • За постигането на по-голямата прозрачност на всички участници в процеса на предоставяне и получаване на финансова помощ - правителства-донори, правителства-реципиенти, международни агенции, трети страни, частни фондации и организации на гражданското общество, които изразходват финансовите средства – работна група от организации, работещи в областта на ефективната помощ, достъпа до информация и почтеността, стартира консултативен процес за изготвянето на принципи, които да гарантират прозрачност, като по този начин поставят достижим стандарт за обществените и частни институции, които участват в предоставянето и разпределянето на финансови помощи.

  Принципи на кампанията:

  1.Да се публикува активно информация относно: правилата и критериите за отпускане на финансова помощ, програмни и секторни стратегии за финансиране за отделни държави и региони, подробни данни за планираната, договорената, получената и изразходената помощ; споразумения за финансовата помощ и всички свързани документи, процедури за обществени поръчки, критерии за оценка, договори и отчети, оценки на ефективността на изразходване на съответната финансова помощ, и всяка възможност за обществено участие в процеса на вземане на решение, протоколи от съответните обсъждания и консултации, както и начинът, по който те са били взети предвид.
  2.Всеки има право на информация, свързана с финансовата помощ: обществените институции, участващи в процеса на финансиране, трябва да гарантират правото на достъп до информация чрез нейното активно публикуване и чрез изграждане на механизми за търсене и получаване на информация от всеки.
  3.Информацията за финансовата помощ трябва да е полезна и съдържателна.
  4.Информацията трябва да бъде сравнима: обществените институции, участващи в процеса на финансиране, трябва да събират, управляват и публикуват подробна информация в такава форма, която да позволява да се правят сравнения както в дадена държава, така и между отделните държави.
  5.Упражняването на правото на достъп до информация относно предоставяната помощ трябва да се насърчава: всички участници в процеса на усвояване на средства трябва да съдействат на гражданите да упражняват правото на достъп до информация,свързана с финансовите помощи. Те трябва да информират за това право депутати, журналисти, представители на гражданското общество и всички общности, засегнати пряко от финансирането.

  Подкрепянето на принципите на кампанията е гаранция за зачитането и насърчаването на правото на обществото да търси и получава допълнителна информация за процесите, свързани с финансовото подпомагане.

  Консултативният процес по принципите ще продължи до 30 ноември 2008 г. Всеки може да даде своето мнение, коментар, забележка или препоръка на страницата на „Публикувай това, което финансираш”.

  За какво ще послужат принципите на PWYF кампанията?

  Кампанията „Публикувай това, което финансираш“ ще бъде многогодишна застъпническа инициатива, с цел осигуряването на широка подкрепа за заложените принципи.

  След широкото обсъждане принципите ще бъдат финализирани и инициаторите ще призоват всички участници в процеса на финансиране – донори и бенефициенти – да ги подкрепят. Правителствата ще бъдат насърчени да ги включат в националното законодателство и да предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират тяхното спазване. Международните донори ще бъдат поканени официално да включат тези принципи в политиките за предоставяне на информация.

  Началото на застъпническата кампания ще бъде дадено на среща на високо равнище за ефективност на финансовото подпомагане, която ще се проведе в Акра, Гана, през септември 2008 г.


  НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
  Българска версия • Последно обновяване: 05.08.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP