Информационен бюлетин
Брой 7(55), юли, 2008 г.

Коментар на юриста: Публични ли са търговските разрешителни и лицензии?
Фани Давидова,ПДИ

От няколко години, в гараж на нашата кооперация отвориха магазин за дрехи втора употреба. По късно той се превърна в магазин за пакетирани храни. От три месеца магазинът вече е сладкарница. Опитах да получа от общината отговор на въпроса – има ли право търговецът да преустройва магазина си в сладкарница. Подадох заявление за достъп до обществена информация, с което поисках да ми бъде предоставен достъп до строителните книжа на въпросния обект. Беше ми отказано, на основание защита на интересите на трето лице. В решението си за отказ, кметът посочваше, че е поискал съгласието на търговеца информацията да ми бъде предоставена, но той е отказал. Правомерен ли е отказът на кмета да ми предостави документите за преустройство на магазина, който се намира в сграда, в която аз също съм собственик. Какви други документи мога да получа, свързани с дейността на този търговец?

Поставят се два въпроса:

Публични ли са архитектурните проекти и строителни книжа за строеж или преустройство на търговските обекти?
В качеството Ви на собственик в етажната собственост имате право на достъп до всички строителни книжа. Спорен е въпросът дали принципно строителните книжа на един обект са публична информация, но по отношение на останалите собственици в сградата – няма никакво съмнение – имате право на достъп до тях. Не само това. Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите се намират на първия или на полуподземния етаж, преустройството им е съобразено със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите. Очевидно е, че за да има вашето информирано съгласие, собственикът следва сам да предостави проекта за преустройство на помещението. Ето как по отношение на собствениците, не може строителните книжа да бъдат тайна.

Кои документи, свързани с дейността на търговските обекти, са публични?
Сложно е да се отговори еднозначно за всички търговски обекти. Ще конкретизираме отговора на въпроса по отношение на търговските обекти, търгуващи с храни, защото очевидно става въпрос за такъв търговски обект.
Съгласно Закона за храните (ЗХ), производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на ЗХ, които отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт. Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни се извършва от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), съответно от регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) по местонахождението на обекта. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, води регионален регистър на обектите за производство и търговия с храни, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;
2. адрес на обекта;
3. вид на обекта (за производство или за търговия);
4. групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект;
5. фирмата или името на лицето, което извършва дейност по производство или търговия в обекта;
6. дата и основание за заличаване на регистрацията.
Описаният регистър е публичен, съгласно разпоредбите на ЗХ. Достъп до него е възможен и по интернет. Публични са и документите, които се съдържат в регистъра.

Най-лесният начин да проверите дали въпросната сладкарница работи законно, разбира се, е да проверите в интернет. Ако обаче нямате възможност, можете на място – в РИОКОЗ – да поискате достъп до публичния регистър на търговците и производителите на храни. Не е необходимо да подавате специално заявление за достъп до информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.08.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP