Информационен бюлетин
Брой 6(54), юни, 2008 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски,ПДИ

На 25 юни 2008 г. състав на Върховния административен съд разгледа делото, заведено от Програма Достъп до Информация срещу законността на Наредба № 40 от 2008 г. на ДАИТС и МВР, задължаваща мобилните оператори и интернет доставчиците да запазват данни за електронните съобщения. Жалбата (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 162 Kb). срещу обнародваната през януари наредба бе подадена на 19 март 2008 г. Повече информация…

Информацията за договора, сключен между Държавната агенция по туризъм (ДАТ) и фирма “Р.О.К.” ООД за изпълнение на щанд, с който България е била представена на международната туристическа борса “Уърлд травел маркет 2007” в Лондон, е обществена. До този извод стигна състав на Административен съд – София град, който отмени отказа на председателя на ДАТ да предостави тази информация на журналистката Зорница Маркова (в. “Дневник). Отказът на председателя на ДАТ бе мотивиран с простото посочване, че информацията засяга интересите на трето лица (въпросната фирма) и липсва нейното съгласие за предоставяне, както и че същата представлявала търговска тайна, тъй като в сключения договор съществувала клауза за конфиденциалност.
В мотивите на решението е посочено, че информацията за представянето на страната ни като атрактивна дестинация и рекламирането на туризма в България е от особена важност за множество граждани. Общественият интерес е обусловен не само от наличните в страната големи морски и планински курорти, чиито жители разчитат на туризма за поминъка си, но и от факта, че много слаборазвити и селски райони започват развитието на селски и алтернативни форми за туризъм и доброто представяне на страната би помогнало и за развитието на тези райони. Отбелязано е и че по делото е представена извадка от договора, представляваща клаузи за конфиденциалност, но в същото време към момента договорът е прекратен и не действа между страните, поради което страните са обвързани с уговорките в договора само до момента на прекратяването му. В тази връзка съдебният състав намира, че председателят на ДАТ не е обвързан с посочените клаузи за конфиденциалност и е следвало да предостави поисканата информация. Освен това административният орган е трябвало да съобрази и аргументира кои обстоятелства от договора представляват търговска тайна и във връзка с публичността, предвидена по Закона за обществените поръчки (ЗОП), по силата на който множество елементи от договора се явяват публични. Със съдебното решение от 11 юни 2008 г. отказът на председателя на ДАТ е отменен и преписката му е върната с указание да предостави поисканата информация или ако откаже отново, то да направи това с мотивирано решение, в което да изложи аргументи защо счита, че информацията е търговска тайна, чието предоставяне ще доведе до нелоялна конкуренция между търговци. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Министърът на вътрешните работи е нарушил Закона за достъп до обществена информация, като не се е произнесъл писмено по подаденото заявление за достъп до обществена информация от Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, гр. Монтана. Със заявлението си жалбоподателят бе поискал да му бъдат предоставени копия от два протокола за полицейско предупреждение, които са му били съставени в качеството му на член на Обществения съвет на Асоциацията – единият - съставен на площад “Независимост”, гр. София, на 10.09.2007 г., който е подписан от него, но не му е бил връчен екземпляр, и вторият - на 17.09.2007 г., на същия площад, от който също не му бил връчен екземпляр. Магистратите отбелязват, че е налице императивна законова разпоредба, която изисква и задължава субектите по чл. 3 от ЗДОИ да се произнасят писмено по заявленията с решение. Решението на тричленния състав на ВАС подлежи на обжалване пред петчленен състав на същия съд.

Информацията за изпълнение на служебните задължения на лице, заемало ръководна длъжност в Министерския съвет (МС) в периода 1997 – 2001 г., свързана със стопанисване на почивните бази на МС, представлява негови лични данни. С мотива, че с подобно заявление се иска достъп до данни, засягащи личността на трето лице, които данни не се включват в понятието обществена информация, тричленен състав на ВАС отхвърли касационната жалба на гражданката Цветана Гочева и остави в сила решението на Софийски градски съд по делото срещу отказа на директора на Правителствена информационна служба да предостави достъп до тази информация. Неубедителен обаче остава аргументът на съдебния състав, че предоставянето на тази информация не би дало възможност на заявителката да си състави собствено мнение за дейността на МС, при положение, че исканата информация е за изпълнение задълженията на служител, отговарящ за почивните бази на МС.

Главният секретар на Община Варна отказа да предостави достъп до длъжностните характеристики на кмета на общината, главния секретар, директора на Дирекция “Социални дейности и жилищно настаняване” и на управителя на общинско предприятие “Спортни имоти”, под формата на копия на хартиен носител. Според мотивите, изложени в отказа, тази информация има подготвителен характер и е с несамостоятелно значение (чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ), освен това засягала интересите на третите лица (заемащите въпросните длъжности) и липсва тяхното съгласие за предоставянето й (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ). С помощта на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Варна. В жалбата на заявителя Николай Цветков е посочено, че главният секретар на общината е следвало да разгледа поотделно всяко едно от отправените искания за достъп до информация и да изложи мотиви по всяко едно от тях. В случай, че главният секретар бе изпълнил това си задължение, то е следвало, на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДОИ, да уведоми заявителя, че информацията по първите две точки от заявлението му е обнародвана, и да му посочи съответния брой на „Държавен вестник“, тъй като длъжностните характеристики на кмета на общината и на главния секретар на общината са разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Колкото до посочените в отказа основания за отказ, то в жалбата е отбелязано, че чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е неприложим, тъй като длъжностните характеристики не представляват подготвителна информация с несамостоятелно значение по смисъла на ЗДОИ, тъй като липсва краен акт, чието издаване те да подготвят. Неприложим е и чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, тъй като длъжностните характеристики не касаят въпросните лица в качеството им на частни физически лица, а са свързани със служебните им задължения.

Главният секретар на Община Варна не се произнесе по заявление на Николай Цветков, който е поискал да му бъде предоставена информация за броя и основанието на издадените ВИП пропуски от управителя на общинско предприятие “Спортни имоти” за басейн Приморски. С помощта на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд – Варна. В жалбата е посочено, че предоставянето на тази информация би дало възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на Община Варна и в частност - на общинското предприятие “Спортни имоти” по интересуващите го въпроси.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP