Информационен бюлетин
Брой 5(53), май, 2008 г.

Коментар на юриста: Тайна ли са резултатите от проверка в училище?
Кирил Терзийски, ПДИ

Кирил Терзийски, ПДИ

Родител, чието дете е набито в училище в гр. Сливен, сигнализира, че му отказали достъп до доклада за последната инспекция в училището. Родителят искал да прочете дали инспекторите са се занимавали с въпроса за побоищата в училището и за безопасността на по-малките ученици, дали има наказани за това и дали са препоръчани някакви мерки. Казали му, че докладите след инспекция се четат пред колектива, но не се предоставят на външни лица.

Не е ясно кой е отказал да предостави достъп до доклада от извършената проверка – дали ръководството на училището или на регионалния инспекторат по образованието, но при всички случай отказът е незаконосъобразен. Все пак е по-добре информацията да бъде поискана от регионалния инспекторат по образованието, а не от ръководството на училището, което в случай, че са костатирани нарушения ще опита да направи всичко възможно да прикрие този факт.

Началникът на регионалния инспекторат по образованието е задължен да предоставя информация по ЗДОИ субект. Това е така, тъй като съгласно Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (ПУДРИО) регионалният инспекторат по образованието (РИО) е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на образованието и науката (МОН). Тоест РИО са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета, които следва да създават условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта (чл. 2, ал. 1 и 2 ПУДРИО). Това идва да покаже, че РИО е задължен да предоставя информация субект по реда на ЗДОИ в качеството си на държавен орган по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. По-точно такъв субект е началникът на РИО, тъй като по реда на ЗДОИ не са длъжни да предоставят информация всички служители в дадена институция. Такъв е само ръководителят на институцията, който я представлява, а съгласно чл. 3, ал. 1 от ПУДРИО инспекторатът се ръководи и представлява от началник.

Колкото до поисканата информация то намираме същата безспорно за обществена, тъй като е свързана с обществения живот в страната, а и предоставянето й би дало възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността не само на РИО, но и на въпросното държавно училище.

Контролната дейност, която осъществяват РИО е уредена в чл. 12 до 19 от ПУДРИО. Проверките се извършват от определен от началника на РИО служител или комисия. Особеното е, че в резултат на извършени проверки не се изготвя доклад, а съгласно чл. 17, ал. 1 от ПУДРИО за осъществения контрол се съставя констативен протокол в два екземпляра с приложения, удостоверяващи констатациите. Първият екземпляр се завежда в книга за регистриране на констативните протоколи в регионалния инспекторат по образованието, а вторият се изпраща в съответната детска градина, училище или обслужващо звено и е неразделна част от книгата за контролната дейност.

Действително съгласно чл. 17, ал. 2 от ПУДРИО служителят или комисията (извършили проверката) запознават педагогическия съвет с резултатите от извършените цялостни и тематични проверки, а учителя и директора - за резултатите от текущите проверки. Тази разпоредба обаче по никакъв начин не въвежда ограничение за предоставянето на тази информация при поискване. Все пак основанията за ограничаване на правото на достъп до информация са изчерпателно изброени в ЗДОИ и според нас никое от тях не е приложимо към резултатите от извършени проверки от РИО.

Отделно в случай, че са констатирани нарушения при проверката, то съгласно чл. 18 от ПУДРИО началникът на РИО със заповед дава задължителни предписания до директора на детската градина, училището или обслужващото звено, които предписания съдържат указания и срок за отстраняване на констатираните нарушения при проверката.

Пък и какво означава в случая външно лице, след като информацията не е поискана от кой да е, а от родител на дете, което не само учи в това училище, но е и пострадало там.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP