Информационен бюлетин
Брой 4(52), април, 2008 г.

Новини
Подготвени от Ралица Кацарска, ПДИ

Ралица Кацарска, ПДИ

Коалицията „Инициатива за управление на слънчева светлина“ препоръчва Офисът на омбудсмана да заработи по-скоро.
Институцията бе въведена с последните изменения на американския Закон за свобода на информацията от декември 2007 г., които предвиждат създаването на Офис на омбудсмана към Националната администрация на архивите и регистрите на САЩ. Целта на новата институция е да разрешава конфликти между заявителите и федералните институции, както и да наблюдава работата на последните по изпълнение на Закона за свобода на информацията. Препоръките са фокусирани върху предоставянето на безпристрастни и авторитетни медиаторски услуги, което е алтернатива на скъпите съдебни процеси. За да е ефективен процесът, трябва да има критерии за избор на случаи, да се приемат заявления само от обществеността, не от агенции или законодатели, да има възможност за електронна комуникация между заявителите и омбудсмана, да се дава приоритет на заявления, подавани от репортери, независими изследователи, автори на книги, както и заявления за информация от голям обществен интерес. Подробности за инициативата и препоръките на английски език може да витите тук.

Закон за свобода на информацията в Малта. На заседанието си на 22 април т.г. правителството на Малта одобри проект на Закон за свобода на информацията, с което се започва дебат в парламента за включването на този закон в законодателната система на Малта. Премиерът Лорънс Гонзи потвърди информацията, че освен дългоочаквания закон за свобода на информацията, в следващата законодателна сесия на парламента ще бъдат обсъждани и още два закона – за публичната администрация и за централния регистър. Гражданите на Малта вече ще имат регламентирано право на достъп до информацията, която в момента се съхранява под ключ от правителството. При изготвяне на закона са взети предвид становищата на граждански организации и журналисти и опитът на други страни, където вече има такава уредба.
Източник: http://www.independent.com.mt

Нов блог за правото на информация в Турция. Вече има действащ блог, на който ще се публикуват данни на турски и на английски език за свободата на информация в Турция и прилагането на Закона за право на информация, приет през 2003 година. Адресът е: http://foia.bilgiedinmehakki.info.

ЕС: Годишен доклад за достъп до документи
На 18 април 2008 г. Съветът на Европейския съюз публикува шестия годишен доклад за изпълнението на Регламент 1049/2001 относно обществения достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Наблюдава се тенденция на нарастване количеството на класифицираните документи. През изминалата година са подадени 1 964 заявления за достъп до общо 7 809 документа и е даден пълен или частичен достъп до 6 138 от тях. През 2007 г.информация е била търсена основно от студенти и изследователи (40%). Тъй като заявителите не са длъжни да се идентифицират или да посочват причините за заявлението, което обикновено се праща по електронен път, по-голям е процентът на хората, чиято професия не е известна (13,2%). Най-голям интерес представляват документите, свързани с въпросите на правосъдието и вътрешния ред – 26,7%, следвани от тези за външните отношения и отбраната. Увеличава се броят на лицата, които посещават електронния регистър на документи, действащ от 1 януари 1999 г. Към 31 декември 2007 г регистърът включва 1 010 217 документи, чийто пълен текст се въвежда чрез автоматична архивираща система. Съществуването на регистър води до намаляване броя на заявленията, тъй като по този начин се осигурява пряк достъп до все повече документи. Текстът на доклада на английски.

Бразилия трябва да приеме закон за достъп до информация.
Това е една от 15-те препоръки, които Съветът по човешки права към ООН отправи към Бразилия по време на първата сесия на Всеобщия периодичен преглед на 15 април 2008 г. На Всеобщия периодичен преглед работна група, съставена от 47 страни-членки на Съвета за човешки права, оценява положението в дадена държава. Въпреки че правото на достъп до информация е гарантирано в Бразилската конституция, приета през 1988 г., неговото прилагане е ограничено, поради липсата на закон с подробни процедури. Проект на закон за достъп до информация е представен пред Националния конгрес през 2003 г., но все още не е гласуван. Повече за препоръките може да прочетете на адрес: http://www.article19.org/pdfs/press/brazil-unhrc-ati.pdf

Правото на достъп до обществени документи вече е конституционно признато право в Косово. На 9 април 2008 г. Парламентът на Косово прие Конституцията на независимата република. Съгласно Член 41 от Конституцията, който е посветен на правото на достъп до обществени документи, всяко лице има право на достъп до обществени документи; документите на обществените институции и органите на държавната власт са публични. Изключение е информацията, свързана с личната неприкосновеност, търговската тайна и сигурността. Текстът на Конституцията на английски език.

Article 19 изразява притеснение по повод промените в Закона за достъп до информация в Мексико. На 28 март т.г. бяха приети изменения в Закона за прозрачност и достъп до информация. От една страна, те бележат напредък в законодателството, но от друга, влизат в противоречие с международните стандарти за свобода на информацията. Положителните промени са свързани с формирането на Комитет по прозрачността; задължението властите да препращат заявления за информация, които не са в тяхната компетентност до съответната институция; разпоредба за създаване на Закон за защита на личните данни; изискване да се определят частните лица, използващи обществени ресурси; обработване на заявленията за информация, които постъпват чрез кол-център. За повече подробности.

Обществени нагласи спрямо отчетността и прозрачността в управлението. Американската фирма Harris Interactiv, която е лидер в пазарното проучване, за първи път изследва обществените нагласи спрямо отчетността и прозрачността в управлението или на тяхната липса. Резултатите от проучването ще послужат за формиране на активна и критична гражданска позиция. Резултатите от проучването показват, че американската общественост е недоволна от нивото на достъпност на правителствена финансова информация и от начина, по който тя се предоставя. Проучването също така дава информация и за това как обществеността би използвала фискалната информация, ако тя се предостави в удобна форма. Повече може да научите на адрес: http://www.agacgfm.org/harrispoll2008.aspx


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.05.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP