Информационен бюлетин
Брой 4(52), април, 2008 г.

Коментар на юриста: Информация от проверки относно законността на даден строеж е обществена и трябва да се предоставя
Дарина Палова,ПДИ

Дарина Палова, ПДИ

Районната дирекция по национален строителен контрол в Смолян отказа информация на в. "24 часа" за хотела на "Софийски имоти" в село Стойките. Началникът на дирекцията отказа да отговори на въпроса дали е законен хотелът. Той е на три нива, правени са по различно време и е със статут на вила по разрешителните документи. Отказът на директора не бе аргументиран, но бе изтъкнато обяснението, че медиите едва ли ще помогнат по някакъв начин да се оправят бакиите в скандалното дружество. Какво може да се направи в такъв случай?

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е юридическо лице със седалище в гр. София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). В качеството си на държавен орган, тя е сред задължените да предоставят информация институции по реда на Закона за достъп до обществена информация. Съгласно чл. 4 от Устройствения правилник на ДНСК, Дирекцията упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по неговото прилагане при проектирането и строителството, в т. ч. влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към всички строежи на територията на Република България. Именно ДНСК е органът, който контролира всички строежи в България и действията на общинската администрация и на участниците в строителния процес.

Контролната дейност на ДНСК най-общо може да бъде обособена в 3 подгрупи:
- дейност, свързана с контрола върху строителните книжа;
- дейност, свързана с контрола върху строителството;
- дейност, свързана с контрола върху ползването на строежите.

Съгласно разпоредбата на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, строеж или част от него е незаконен, когато се извършва:

 • В несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП);
 • Без съгласувани инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
 • При недопустими съществени отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, а именно:
  - нарушение на предвижданията на действащия ПУП;
  - нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално устройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;
  - несъвместимост с предназначението на територията;
  - нарушение на строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания.
 • Със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ.
 • Без съгласуване с Националния институт за паметниците на културата - за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

  Тъй като ДНСК е задължен субект по реда на ЗДОИ, в случай, че е извършена проверка относно законността на строителството на определен обект, информацията относно резултатите от проверката (под формата на констативен протокол, заповед за спиране или др.) следва да бъде предоставена при поискване. Тъй като към РДНСК – Смолян, е отправено устно запитване по темата и е последвал немотивиран отказ за предоставяне на информация, нашата препоръка е да се потърси информация отново – този път чрез подаване на писмено заявление.

  Ако, евентуално, РДНСК – Смолян, не е извършила такава проверка, е възможно тя да бъде извършена по сигнал на което и да е лице. За целта, сигналите и жалбите срещу изпълнявано строителство следва да се подадат лично или по пощата до съответната общинска или районна администрация, или в РДНСК и ДНСК. Право на това имат както отделни граждани и сдружения на граждани, така и неправителствени организации и фирми. На Интернет страницата на ДНСК е публикуван готов формуляр за целта.

  Сигналът или жалбата могат да бъдат написани в свободен текст, като в тях трябва да присъства информация относно това от кого е подадена жалбата, адрес за обратна връзка, за какво се отнася жалбата и да се съдържат данни относно местоположението на имота. Полезна би била също така информация, свързана с извършителя и собственика на строежа, времето на започване на строежа, описание на изпълненото до този момент строителство.

  По постъпилите жалби и сигнали служителите от техническата служба при общината/района или от съответната регионална дирекция извършват проверка на място и при установени нарушения, съставят констативен акт. В акта се вписват данни относно собствеността на терена и строежа, данни за участниците в строителството, наличието и законосъобразността на издадените строителни книжа, описват се подробно извършеното строителство, установените нарушения, нарушените разпоредби и копия от наличната друга документация, имаща отношение по случая. Съставеният констативен акт е начало на административно производство за спиране на изпълнението на строителните и монтажни работи. Въз основа на този акт се издава впоследствие заповед за спиране на строежа.
  В случаите, в които не са установени нарушения, се съставя констативен протокол.


  НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
  Българска версия • Последно обновяване: 07.05.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP