Информационен бюлетин
Брой 4(52), м. април, 2008

Състоянието на достъпа до информация в България 2007


На 9 май (петък), от 11.00 часа, в залата на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49 ПДИ ще представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2007”

 • Положителни и достатъчни ли бяха промените в законодателството и практиките по достъпа до информация в България през 2007 година?
 • Лесно или трудно е търсенето и получаването на информация по електронен път в България?
 • Публикуват ли държавните институции и органите на местно самоуправление актуална обществена информация на Интернет страниците си?
 • Кои са най-често използваните мотиви за отказ на информация от страна на публичните институции?
 • Кои са най-активните групи, търсещи информация?
 • Как се прилагат ограниченията на достъпа до информация в България и какво реши съда в случаите, в които е потърсена защита на правото на информация от граждани, НПО и журналисти?

  Отговори на тези въпроси ще намерите в годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2007"

 • Както всяка година, ПДИ формулира изводи и препоръки към законодателната и изпълнителната власт въз основата на анализите на законодателството и практиките по достъпа до информация. Ето част от тях:

 • Ясна регламентация на задълженията за публикуване в Интернет.
 • Ясна процедура за търсене и получаване на информация по електронен път.
 • Въвеждането на принципа на преобладаващия обществен интерес при прилагане на ограниченията на правото на достъп до информация.
 • Административен и независим контрол за прилагането на ЗДОИ.
 • Постоянни обучения за служители в публичните институции по прилагането на ЗДОИ.

  Фокус на доклада: Електронният достъп до информация

  За улесняване на достъпа до информация в контекста на постоянно развиващите се информационни и комуникационни технологии и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация пред обществеността, ПДИ препоръчва:

 • Да се публикуват онлайн всички нормативни актове (закони, правилници, наредби, инструкции, постановления), индивидуални актове (заповеди, решения), както и подлежащи на съдебно обжалване устройствени планове и проекти, които съответните институции създават, прилагат или контролират.
 • Всяка институция да публикува онлайн актуална информация за поддържаните от нея публични регистри и бази данни.
 • Всяка институция да публикува онлайн подзаконови актове, правилници, указания, вътрешни правила, свързани с прилагането на ЗДОИ в съответната институция.
 • Всяка институция да публикува на Интернет страницата си всички договори на институциите, които изцяло или частично се изпълняват със средства от бюджета или със средства от европейските фондове.
 • Да се въведе възможност за електронно подаване на заявление и електронно проследяване пътя на заявлението в институциите.

  Пълният текст на доклада може да намерите тук.


  НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
  Българска версия • Последно обновяване: 07.05.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP