Информационен бюлетин
Брой 1(49), януари, 2008 г.

Колонката на гражданина: Първановата Коледа
Президентският пост--за лична полза
Вилям Попов

Вилям Попов
Вилям Попов – гражданин
Граждански клуб “Компетентност и морал”
Национална анти-корупционна мрежа
Европейска анти-бедност мрежа, България

Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения - чл.92 от Конституцията на Република България. Чл.98 от Конституцията – Президентът на републиката: 1.насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за провеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание; 2.отправя обръщения към народа и Народното събрание; 3.сключва международни договори в случаите, определени със закон; 4.обнародва законите; 5.утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на министерския съвет; 6.назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на МС и приема акредитивните и отзователни писма на чуждестранните дипломатически представители в страната; 7.назначава и освобождава от длъжноаст и други държавни служители, определени със закон; 8.награждава с ордени и медали; 9.дава и въстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него; 10.предоставя убежище; 11.упражнява право на помилване; 12.опрощава несъбираеми държавни вземания; 13.наименува обекти с национално значение и населени места;14.информира НС по основи въпроси в кръга на своите правомощия.

В чл. 99 до чл. 102 от Конституцията са регламентирани правомощията и процедурите, чрез които Президентът: възлага съставянето на ново правителство; разпуска Народното събрание; насрочва нови избори; като върховен главнокомандващ Въоръжените сили назначава, освобождава и награждава висшия Команден състав, възглавява Консултативния съвет за национална сигурност; обявява частична или пълна мобилизация и положение на война; налага вето върху закони, приети от Народното събрание; назначава служебно правителство; издава укази; отправя обръщения и послания.

Това са правомощията на Президента на Република България, дефинирани чрез изброяване. Чрез изброяване означава, че се определя точно кръгът и списъкът на президентските правомощия. Фундаменталното правило в демократичните общества, че за държавната власт “разрешено е само това, което е изброено в закона”, означава, че всякакви видове действия на Президента, извън изброените, са извън неговите конституционни правомощия. На тази основа не знам как да охарактеризирам цялостното поведение на президента Първанов, състоящо се в преобладаващата си част от действия “в лична полза” – в тактически (към настоящия момент) и стратегически обхват. Очевидно, у нас с усилен темп се реализира най-лошият публичен сценарий – използване на властовата позиция “Президент” за формиране на един нов, различен, но кух, образ на личността Първанов, с който той ще остане да се движи по високи орбити, зареден с фасадна “властова енергия”. Важно е да се подчертае, че тази стратегия се реализира чрез нерегламентирани от конституцията действия, прояви, акции, отнемащи, по моя преценка, недопустимо количество държавни времеви материални, финансови и човешки ресурси. За патронажите, кадруването и пътуванията на Президента вече писах. Това са обаче само част от обществените територии, които Първанов явно е набелязал да обяви за президентски и да установи пълен контрол върху тях. На прицел са, например, спорта, местната власт, научния и интелектуален потенциал, гражданите и гражданската сфера на активност, многобройните семинари и безбройните речи, обръщения, тържества и т.н. по най-различни форуми по тематика, обхват... Тук представям някои мои анализи и заключения, на основата на отговори на Президента на мое заявление за достъп до информация и официални данни в сайта на “Българската Коледа”.

На основание Закона за достъп до обществена информация, през януари 2007 г. попитах Президента:
1.Колко души от президентската администрация са ангажирани в “Българската Коледа” (БК) – поименно, длъжност, образование, по години от 2003 г.
2.На какво законово основание висша държавна администрация (Президентство на РБългария) е организатор и нейни държавни служители са ангажирани в дейност като БК?
3.Копия от документите, свързани с разработване, реализация и поддържане на електронния сайт на БК: решение за изработване на сайта, договор за разработване на сайта, разработчик на сайта, поддържащ сайта, цена на разработването на сайта, разходи по поддържане на сайта от създаването му досега.
4.Копие от решението и лицата, взели решението, за провеждане на тържеството в Народния театър по случай БК на 25 декември 2006 г., източникът на финансиране и възложител.
5.Копие от документа, с който е определен изпълнителят (изпълнителите) на проекта за тържеството в Народния театър на 25 декември 2006 г., по случай БК.
6.Копие от договора (договорите) за възлагане на цялостния проект и изпълнение на проекта (проектите) на тържеството на 25 декември 2006 г. в Народния театър – проектиране, изпълнение, доставка, изработване и монтаж на оборудване, определяне и договаряне на изпълнителите и др.; общи разходи по подготовката.
7.Директните разходи по провеждане на тържеството – осветление, ел. енергия, наем, транспорт, обслужване и др.
8.Пълна информация относно дарителите в две части: І част – общ брой SMS-и; ІІ част – пълен списък с дарените суми на останалите дарители (физ. и юрид. лица) и начинът на превеждане на сумите.
9.Като Патрон на Българската Коледа, предлагал ли е г-н Президентът определяне на горна граница на сумата на един дарител (физическо или юридическо лице) за БК?
10.Като Патрон на Българската Коледа и приел обявените дарения, гарантира ли г-н Президентът произхода на дарените средства и отсъствието на държавно участие при всички дарители – фирми, общини, учебни заведения и всички останали.

В съществената си част отговорът на Главния секретар на президента г-н Красимир Стоянов (оторизиран със заповед от Президента да отговаря по заявления за достъп до информация) гласеше:
"Доколкото в заявлението си поставяте въпроси относно финансовата страна на благотворителната инициатива “Българската Коледа” и по-специално участието на Администрацията на Президента на РБ в тази инициатива, бих желал да Ви посоча, че финансовият контрол върху дейността на Президента и неговата администрация се осъществява от Сметната палата.

Във връзка с направеното искане за предоставяне на копия от документи, бих искал да Ви уведомя, че в друг закон е предвиден специален ред за осъществяване на финансов контрол и огласяване на резултатите от него. Според Закона за Сметната палата, тя осъществява външен одит на бюджета и други публични средства и дейности, съгласно този закон. Същата публикува докладите си по чл. 46, ал. 1 от закона в служебния си бюлетин и на Интернет страницата си, която съм имал случай да Ви посоча и друг път.

Допълнително искам да Ви уведомя, че идейната концепция на сайта на Българската Коледа, неговата поддръжка, както и актуализацията на съдържанието му се извършва от Прессекретариата на Президента на РБ.

Решението за провеждане на концерта на 25 декември 2006 г. е взето от тримата съорганизатори на инициативата “Българската Коледа” - БНТ, „Нова телевизия” и Администрацията на Президента на Републиката. Общо писмено решение за провеждане на концерта няма.

Концертът не се финансира от специални източници. Всички, които работят за неговото осъществяване, работят благотворително – това важи както за екипа режисьори, сценаристи и пр., така и за ангажираните представители на БНТ, „Нова” ТВ и представителите на Администрацията на Президента на Републиката. Всички изпълнители участваха благотворително, хонорари не са и няма да бъдат изплащани.

Използваната професионална техника е предоставена благотворително, като цялото техническо изпълнение е поето от Българската национална телевизия и Народния театър.

Договори не са сключвани, тъй като БНТ е съорганизатор и на практика тя прави собствен продукт, който излъчва в празничната си програма. Разходът на Народния театър е единствено за използванат ел. енергия и е благотворителен принос към инициативата. Предвид характера на проявата, билети не са продавани.

Чрез спонсорство са осигурени гирлянди, коледни елхи и играчки за декор на сцената за концерта. Участниците в благотворителната инициатива даряват безвъзмездно труд, професионални умения и средства, в израз на своята съпричастност към инициативата в помощ на българските деца в беда.

Бих искал да привлека вниманието Ви към факта, че през годините на своето съществуване “Българската Коледа” намира все по-голяма подкрепа в обществото, което е видно от разширяващия се кръг на нейните спомоществуватели. Предоставяните от тях средства се превеждат по банков път в специална дарителска сметка на кампанията, както и чрез съдействието на телефонните оператори, посочени на страницата на “Българската коледа”, чрез оситуряване на телефонни линии за обаждания или изпращане на SMS.

Към момента общата дарена сума възлиза на 2 580 332 лв. (за БК-2006, Бел.а.), като 1 034 343 лв. са от обаждания и изпращане на кратки съобщения, а 1 545 989 лв. са постъпили по банков път, като бих искал да изтъкна, че дарителската кампания все още не е приключила...

Горна граница за размера на даренията не е определяна нито от Президента на РБ, нито от някои от организаторите. Да се гарантира произхода на дарените средства означава да се прави проверка, което не е в правомощията на Президента на Републиката.

Отговорите оставям без коментар. Разрешавам си само да представя един факт, който показва високата вероятност за деформация на хуманитарната идея на “Българската Коледа” от президентското присъствие в нея и който повдига редица въпроси. Не е ли неговият “патронаж” причина за поява у гражданите на съмнения относно подбудите за участие на част от дарителите? Не се ли изразходва прекомерно много пара в свирката, вместо тя да се впрегне в полезна работа?

За Коледа 2003 г., от името на гражданско сдружение “Психохроник” се обърнах към „Метро Кеш&Кери България” да подпомогне коледното тържество в Държавна психиатрична болница – гара Карлуково. В писмения отговор от 27.01.2004 г. генералният директор ми описва дейността на фирмата в България: инвестиции за над 180 млн. герм. марки, закупуване земя на 7 места в България и построяване там на 7 магазина с подобряване инфраструктурата в прилежащите райони, осигуряване на сигурна и редовна работа на 2 000 служители в шест града, над 1 000 български доставчици получават възможност за реализация на продукцията си чрез техните магазини, фирмата е сериозен данъкоплатец на национално и регионално равнище, чрез митническите сборове от вноса на стоки на фирмата се дава възможност за осъществяване на много социални програми и т.н. „Метро Кеш&Кери” се е спряла на 3 организации, “специализирани и доказали се в сферата на първата помощ и благотворителността, а именно Български червен кръст, SOS Kinderdorf и Международният комитет на жените, чрез сътрудничество с които даваме израз на нашия социален ангажимент. За съжаление молби и предложения за подпомагане, извън посочените, колкото и основателни да са те, не се разглеждат” (цитат от писмото).

За мое учудване, в списъка на по-големите дарители за “Българската Коледа” през 2006 г. се появява „Метро Кеш&Кери България” с 10 000 лв., а за 2007 г. – с 20 000 лв. Не е трудно да се досетим какво е накарало тази фирма да промени твърдото си решение, за което генералният директор за България ме уведомява в цитираното писмо. Едно е да дадеш на някаква си психиатрия в Карлуково, друго е да дариш за шумна акция “под патронажа” на Президента (тук не обсъждам и не осъждам действията на цитираната фирма; тя няма никаква вина – и аз да бях, и аз така щях да постъпя)!

От прегледа на “Списък на по-големите дарители”, публикуван в сайта www.bgkoleda.bg от 2004 до 2006 г. вкл. (за 2003 г. липсва такъв), могат да се видят прелюбопитни неща и да се направят редица изводи, които при всички случаи са нелицеприятни за Президента. Ето защо, с моя въпрос №10 през януари 2007 г. -гарантира ли г-н Президентът произхода на дарените средства и отсъствието на държавно участие при всички дарители – фирми, общини, учреждения и др. - целях да обърна специално внимание върху този изключително важен от морална и фактическа страна проблем. От неговия отговор тогава и от списъка на по-големите дарители на БК-2007 се вижда, че той си е разрешил от неговото властово ниво да пренебрегне с лека ръка някои тревожни факти:

 • неприемливи размери като левови стойности на някои от даренията, даващи поводи за съмнения в преследване на цели, излизащи далеч извън рамките на безкористно дарителство – 100 000 лв. (2006 г.) и 150 000 лв.(2007 г.) от “Градус 1” ООД; 100 000 лв. (2006 г.) от “Симеон 2” ООД и 281 250 лв.!!! (2007 г.) от Асоциация на производителите и търговците на тютюн;
 • дарения от фирми с изцяло или частично държавно участие, напр. АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, РВД;
 • няколко фирми, лица или учреждения, повтарящи се всяка или няколко години (освен цитираните по-горе) – „Винпром Пещера”, „Елкабел” АД, ЦКС, “Дюни” АД, „Булгаргаз” ЕАД, „СИС Индъстриз” ООД, ОББ, сдружение “Съюз за Перник”, фондация “България 94” и др;
 • имена на юридически и физически лица, които са непознати за гражданството и за които е задължително допълнителна информация;
 • фирми, които през годините придобиха съмнителна репутация, във връзка с разкрития за съмнителни действия на техни членове или босове, напр. „Дюни” АД;
 • последователното и дисциплинирано участие например на служителите в президентската администрация (35 470 лв. за 2005 г., 45 310 лв. за 2006 г., 45 323 лв. за 2007 г.), Национална разузнавателна служба (6 000 лв. за 2005 г., 6 500 лв. за 2006 г. и 20 200 лв за 2007 г.);
 • разкриване на подозрителни и смайващи по своя размер фирмени съзвездия, стоящи зад някои от фирмите-дарители – лесно установимо след обръщане към някой от фирмените справочни системи, напр. „Сиела”;
 • участие на спортисти с очудващи суми, наградени преди това с високи държавни отличия лично от Президента; напр. Веселин Топалов (2005 г. - 50 хил. лв.; 2006 г.-5 хил. лв.), Максим Стависки (2006 г.- 4 хил. лв.).

Ясно е, че мисловните модели на президента Първанов са от съвсем друг свят, подчинен на цели и закони, различни от гражданските. Едно от доказателствата: “Не бих могъл да изброя всички дарители. Част от тях присъстват тук, но все пак ще посоча “Градус”, която и тази година, но вече заедно с фирма “Симеон 2”, са далеч преди всички с дарения от по 100 000 лева. Това наистина е много респектираща сума” – слово на Г. Първанов по повод приключването на благотворителната кампания “Българската Коледа – 2006”. По-късно, на 27 май 2007 г., от “Хоризонт” научаваме, че “Симеон 2” ООД е от дистрибуторската мрежа на „Булгартабак”. Резултатите от казаното са впечатляващи за “Българската Коледа – 2007” – 150 000 лв. от “Градус 1” ООД и 281 250 лв. от Асоциация на производителите и търговците на тютюн. Какво са някакви си 300 хил. лв. за подкрепа на Първановия рейтинг! Разбира се, те са предназначени за спасяване на живота на много нуждаещи се деца!

Целта на настоящото ми изложение е да представя фактологично подкрепен остър граждански протест по повод това, че Президентът на Република България Георги Първанов:

 • недопустимо от морална гледна точка манипулативно използва чисто хуманни категории и проблеми за лични и властови цели;
 • изразходва недопустимо голямо количество държавни човешки, финансови, материални и времеви ресурси за нерегламентирани конституционно активности в лична полза чрез използване на властовите си позиции;
 • принизява ролята и авторитета на президентската институция;
 • силно изкривява демократичността на обществото, нарушавайки равновесието и баланса власт-граждани, чрез намеса и установяване на контрол в сферата на чисто гражданските дейности;
 • пренебрегва задължителния за такива случаи строг контрол на “чистотата” на предлаганите дарения. В този смисъл Президентът поема неоправдани рискове, за които трябва да декларира, че поема лична, а не институционална отговорност;
 • отнася се лековато и надменно към способността на гражданите да правят и изказват преценки за неговите намерения, действия и стратегии.

Върху пълната абсурдност на президентската PR-акция, на фона на престъпното прахосване на 1 350 млн. лв. “бюджетен излишък” няма да се спирам – това беше подробно обсъдено в публичното пространство. Необяснимо обаче и крайно тревожно за мен е мисленето на президента Първанов, изразено в неговото слово по повод приключването на “Българската Коледа - 2006”: “Не знам дали съм прав, но твърдя, че вече може да се говори за собствен принос на инициативата “Българската Коледа” в подобряване качеството на българското здравеопазване... Не само се подобриха условията на работа на специалистите, но което е по-важно, нараснаха възможностите за спасяване на новородени и на тежкоболни деца.” Недопустимо е Държавният глава да подобрява ”качеството на българското здравеопазване” чрез дарителски акции!

На основата на представените факти, си разрешавам да се обърна към г-н президента Първанов с настояване да направи оценка на петте издания на “Българската Коледа” и да нанесе нужните корекции, като предостави благотворителните дейности на гражданските организации и се концентрира върху конституционните си задължения. Образ на “успешен президент” се изгражда като резултат от доброто изпълнение на формулираните в Конституцията на Република България президентски задължения.

Накрая изразявам своето несъгласие и граждански протест срещу употребата на прилагателното “българска” в заглавието на акцията. Очевидно в това е заложен смисълът “на целия български народ” – нещо, което не е вярно; най-малкото, поради това, че не е „моята” Коледа. По мое мнение, това е частна PR-акция и затова най-логично е тя да се нарича “Първановата Коледа”.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.02.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP