Информационен бюлетин
Брой 12(48), декември, 2007 г.

Новини
подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ

През 2007 г. екипът на Програма Достъп до Информация проведе шест срещи в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации в тяхното търсене на обществена информация“, финансиран от програма ФАР, компонент „Развитие на гражданското общество“. По време на работните срещи във Видин, Велико Търново, Разград, Варна, Бургас и Пловдив, участниците формулираха проблемите при търсенето на информация и дадоха предложения за подобряване на достъпа до информация. Текстът на предложенията е отворен за коментар и препоръки на адрес: http://www.aip-bg.org/bulletin/47/08.htm. Всички коментари ще бъдат взети предвид при изготвянето на Меморандум, който ще бъде изпратен до Народното събрание, с предложения за съобразяване на българското законодателство с европейските стандарти и принципите на електронния достъп. Окончателният текст на меморандума ще бъде приет на Национална кръгла маса, която ще се проведе на 14 март 2008 г. в София.

Американският конгрес прие законопроект за изменение на Закона за свобода на информацията. Повече от десет години след последните поправки, Камарата на представителите в Конгреса на САЩ на 18 декември 2007 г. единодушно гласува предложението за промяна на Закона за свобода на информацията. Проектозаконът предлага основни решения на проблемите с откритостта като санкции за закъснели отговори, система за проследяване пътя на заявленията, служба от типа на омбудсмана за посредничество при спорове, по-детайлни задължения за отчитане на задължените институции. Препоръките за реформи са в съответствие с препоръките от шестте одитни доклада, изготвени от Архив Национална Сигурност - National Security Archive - за прилагането на закона от страна на правителството. За повече подробности: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20071218/index.htm

Фондация Справедлив съдебен процес (Due Process of Law Foundation) представи проучване на достъпа до съдебна информация. Проучването анализира напредъка по отношение на прозрачността в съдебната и изпълнителната власт в 6 държави от Латинска Америка: Аржентина, Чили, Еквадор, Мексико, Панама и Перу. Докладът анализира състоянието на достъпа до пет вида данни: информация за договорите за услуги, информация за назначенията, информация за заплатите и имущественото състояние на държавните служители, информация за съдебни решения и документи по съдебни дела, информация от заседанията на колективни органи. За да се оцени степента на прозрачност, са измерени напредъка и пречките, свързани с основни стъпки, предприети относно достъпа до информация във всяка от страните, като например приемане на закон за прозрачността. Проучването е достъпно на испански език на адрес: www.dplf.org.

Австралийското министерство на правосъдието публикува Годишен доклад за свобода на информацията 2006-20007. Докладът показва, че бюрократите все още отказват да предоставят голяма част от информацията, която се съхранява от федералните агенции. През 2006-2007 г. са получени 38,787 заявления. Подновен е интересът към законите за свобода на информацията, в резултат на притесненията на активисти, адвокати и медийни организации от засилената правителствена секретност - често обяснявана с антитерористични мерки и мерки за защита на националната сигурност.

Декларация за бъдещето на Орхуската конвенция беше изготвена на Европейския ЕКО-Форум на 17-18 декември 2007 г. Срещата бе организирана от Европейското екологично бюро във Виена. Декларацията ще бъде представена на третата среща на страните, подписали Орхуската конвенция, която ще се проведе в края на януари 2008 г. и която цели по-ефективно изпълнение и засилване на Конвенцията, заложила водещите стандарти за достъп до екологична информация. В Декларацията се настоява за създаване на инфраструктура за навременен и пълен отговор на заявления за достъп до екологична информация. Настоява се също и за прилагането на чл. 2 (c) от Конвенцията – всяко физическо или юриди­ческо лице, което има обществени задължения или функции или предоставя обществени услуги във връзка с околната среда, под контрола на обществена институция, трябва да се съобразява с принципите на прозрачност, заложени в Конвенцията.

Всеки може да подкрепи Декларацията до 15 януари, като изпрати писмо на адрес: mara.silina@eeb.org.

В края на декември 2007 г. Прайвъси Интернешънъл публикува проучване за защита на личните данни в страните членки на ЕС. В проучването са включени 47 страни, сравнени по 14 критерия. Критериите са наличност на предпазни мерки, заложени в Конституцията, защита на личните и биометричните данни, случаи на прибягването до методи за тайно подслушване и архивирането на различна информация, подслушване на телефонни разговори, наблюдение на работното място, достъп на правителствени служители до лични данни. Най-незащитени са личните данни на гражданите във Великобритания, а България е 4-та отзад напред. Пълният текст на проучването е достъпен на адрес: http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559597


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.01.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP