Информационен бюлетин
Брой 12(48), декември, 2007 г.

Законодателни изменения, свързани с достъпа до обществена информация през 2007 г.
Александър Кашъмов , ПДИ

През изминалата 2007 година бяха приети или приведени в изпълнение редица норми, които имат значение за правото на достъп до обществена информация. Част от тях имаха за цел да осигурят прозрачност в аспекта почтеност на висшите длъжностни лица (Закон за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности) или гарантирането на лесен достъп до публични регистри (Закон за търговския регистър). Значението на свободния достъп до обществена информация за откритото управление, добрата администрация и информирания избор на гражданите обаче все още не е ясно осъзнато, ако се следват свидетелствата от законодателния процес. Все още инициативите за законодателни промени не се основават на оценката на приложението на законодателството и възникналите в практиката проблеми. По тази причина и задълженията, произтичащи от oбщностното законодателство, не се схващат и съответно се изпълняват формалистично, без отчитане на съществуващата ситуация.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

Честото подчертаване, че българското законодателство за достъп до обществена информация не е обект на целенасочени промени, не е валидно за изминалата 2007 г. Това обаче се оказа не за добро. Изменения, и то сериозни, на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) бяха предприети по почин на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, макар и официално внесени в парламента от трима народни представители. Това начинание бе оправдано с въвеждането на европейска директива в българското законодателство - Директива 2003/98/ЕС за повторното използване на информация от обществения сектор.

По-късно получена чрез самия ЗДОИ от в. ”Капитал” информация изясни, че текстът на промените е изработен за 15 дни, непосредствено преди внасянето му. Обсъждане със заинтересованата общественост не бе проведено, но за сметка на това законопроектът „препусна” през парламентарните комисии.

Промените предвиждаха:

  • Въвеждане на нова глава, уреждаща достъпа до информация от обществения сектор;
  • Дефиниция на понятието „информация от обществения сектор”, което я определя като идентична с обществената информация1;
  • Право на достъп до тази информация само на заинтересованите;
  • Право на отговор на заявление в срок от 20 работни дни (сравнени с 14-те календарни дни за обществената информация);
  • Заплащане на разходите за достъп по цени, които не превишават значително разходите по предоставянето (сравнено с покриването единствено на материалните разходи досега).
  • За сравнение, според приетият още през 2000 г. ЗДОИ, достъпът до обществена информация е право на всеки, без да доказва конкретен интерес, удовлетворява се не по-късно от 14 календарни дни от регистрирането на заявлението и е безплатен. Плащат се само материалните разходи по предоставяне на информация, които по Заповед № 10 на министъра на финансите от 2001 г. възлизат на 9 ст. на страница ксерокопие.

Проблематичните текстове бяха изменени към по-добро след масивната обществена кампания2, оглавена от Програма Достъп до Информация, която включваше представянето на становища в парламентарните комисии и на кръгла маса, с участие в съответните дебати подписка, подкрепена от над 1100 души, активна подкрепа от неправителствени и международни организации, широко медийно отразяване.

Някои проблеми обаче останаха. Основният от тях е неустановеността на това какво е информация от обществения сектор и доколко тя се припокрива с обществената информация. На следващо място идва неяснотата на употребата на израза „повторно използване” на информация, който изглежда идентичен с израза „достъп до информация”. Следват, но не и по маловажност, уж покрай другото въведените нови ограничения на свободния достъп. Така например информация ще се отказва при наличие на право на интелектуална собственост на трето лице, докато досега в тези случаи се прилагаше само ограничаване по отношение на формата на достъп – чл. 27, ал. 2, т. 3 от ЗДОИ, но не и на правото на достъп. Няма да се предоставя, без да е ясно защо, информация, събрана от обществени радио- или телевизионни оператори. Новата глава в закона освобождава институциите от предоставяне на информация (от обществения сектор), когато това е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква „усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.” Така поставеният критерий трудно може да се нарече „ясен”.

Приемането на допълненията на ЗДОИ беше съпроводено и с лъжи. Така например, "публичноправна организация" е определена като юридическо лице, създадено за задоволяване на обществени интереси, което не осъществява търговска или производствена дейност, при положение, че според Директивата, за чието транспониране уж се започна изменянето на ЗДОИ, това е всяка организация, независимо дали осъществява или не търговска или производствена дейност. И така, неусетно, търговските дружества с държавен капитал, които отдавна са в центъра на обществения интерес и се нуждаят от прозрачност, остават извън приложното поле на закона.

Остана неясно и защо Народното събрание не прие предложението на депутатите Мартин Димитров и Иван Сотиров администрациите да бъдат задължени за активно публикуване на определена обществена информация в интернет.

Процесът на допълването на ЗДОИ даде повод да бъдат предложени и приети, вече между първо и второ четене, някои отдавна дискутирани и доказани като необходимост изменения. Беше създаден по-ефективен механизъм за налагане на административни санкции за нарушения на закона и бе създадено задължение за държавните органи и тези на местно самоуправление да определят длъжностни лица, които отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящи места за четене на документи.

Закон за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности

Законът бе изменен през 2006 г., като достъп до данните от публичния регистър бе предвидено да се осигурява чрез интернет страницата на Сметната палата. Изменението влезе в сила на 1.01.2007 г. и бе осъществено на практика през юли 2007 г., когато подадените от висшите държавни служители декларации станаха общодостъпни в интернет. В това отношение напредъкът е сериозен. Същевременно не може да бъде одобрена практиката при непроменено имуществено състояние да се публикува само простото уведомление, но не и предходната подадена декларация (поради забраната на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на закона да се оповестяват „лични или други данни, които конкретизират имуществото и доходите” на лицата, без тяхното съгласие). Още повече, че тези данни вече бяха ежегодно оповестявани от медиите години наред при подаването на декларациите. Впрочем така и не става ясно как е възможно имущественото състояние на един човек да си остане съвсем същото – на пръв поглед това ще да е доста рядка ситуация, в която лицето дори е изтеглило от банката точния размер на придобитата от влоговете си годишна лихва.

Закон за търговския регистър

Законът бе приет през 2006 г. и изменен през 2007 г. В настоящата му редакция се предвижда максимална публичност на вписаните обстоятелства, която възниква с момента на вписването. С това законът бе приведен в синхрон с приложимите директиви, след като текстът на проекта бе критикуван в началото на 2006 г. от ПДИ. От началото на 2008 г. регистърът е достъпен онлайн. Съгласно чл. 11 от закона, всеки има свободен достъп до регистъра и до документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията. Тези документи вече са общодостъпни в Интернет. Наистина, сканираната лична карта на управителя на дружествата съдържа в повече данни, отколкото е необходимо, с оглед вписването (например адрес на регистрация), което поставя въпроса за съобразност със Закона за защита на личните данни. Същевременно обаче трябва да се отчете, че публичният регистър е сериозна крачка напред и ще допринесе за по-добър достъп до обществена информация, по-сигурен стопански оборот и по-ефективна превенция на измамите и други подобни престъпления.

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия

Прилагането на закона, приет през декември 2006 г., започна през 2007 г. Беше избрана предвидената от разпоредбите му Комисия. Направиха се проучвания за принадлежност на категории публични фигури към бившите служби за сигурност. Това е извършено и във връзка с местните избори. В края на годината на Комисията бе предоставена и сграда. Остава основното – фактическото предаване на архивите от страна на службите за сигурност, в които се намират понастоящем. Срокът за предаването изтече през август 2007 г., но тогава Комисията се помещаваше в една стая в сградата на Народното събрание, предоставена от председателя на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. През годината бяха подадени и няколкостотин заявления за достъп до документите – от засегнати хора, изследователи, журналисти. В някои от случаите това стана със съдействието на екипа на ПДИ, чието упорито настояване още през 2006 г. допринесе за признаването в закона на право на достъп на всеки до документите, с цел изследвания и публицистика. При необходимото съдействие от страна на задължените институции в бъдеще (най-вече на притежаващите документи от архива на бившите служби за сигурност), може да се очаква търсенето на този вид информация от важно значение за обществото и отделните личности да бъде удовлетворено.

Закон за защита на класифицираната информация

През годината бяха извършени няколко не особено значителни изменения в Закона за защита на класифицираната информация. Важният момент е приемането на нов, по-кратък срок за защита на класифицираната като служебна тайна информация. От 2 г. този срок бе намален на 6 месеца. Промененият режим съответства в максимална степен на принципа на оценка на вредата при определянето на дадена информация за класифицирана. Това също ще даде възможност да бъдат избегнати в бъдеще някои злоупотреби с цитираното ограничение на правото на информация, които бяха наблюдавани през изминалите години.

Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”

Законът бе приет доста набързо и без особено обсъждане, в това число в рамките на изпълнителната власт, като инициатива на група народни представители. В това отношение може да се забележи подобие със случая с измененията на ЗДОИ. Това обстоятелство, както и някои разпоредби дават импликация за несъвършенства, които вероятно ще бъдат попътно коригирани през 2008 г. Държавната агенция се явява приемник на Националната служба „Сигурност” към МВР по отношение на контрола и някои функции по защитата на класифицираната информация. В закона се предвижда контрол върху институцията от страна на нарочна парламентарна комисия, както и редовен доклад за дейността й. За да бъде осъществен и необходимият граждански контрол, е нужна по-голяма от тази на досегашните служби за сигурност прозрачност. Това е основното изискване, което обществото постави през изминалите години на прехода към този род служби и което до момента не е намерило отговор. Обратно, непрозрачността не само на тяхната дейност, но дори на тази на временната комисия в Народното събрание по случая, известен като „Петролгейт”, оставя впечатлението за липса на отчетност и ясни цели на дейността на службите. В закона не се отговаря в желаната степен на тези натрупали се въпроси, но през 2008 г. новосъздадената Държавна агенция има възможността да се покаже на практика като една съвременна институция от демократичен тип, която съобщава на обществото основните резултати от дейността си.

1. Вж. чл.2, ал.3 от вече приетия Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ: „Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор”.
2. http://www.aip-bg.org/documents/zdoi_campaign.htm


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.01.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP