Информационен бюлетин
Брой 10(46), октомври, 2007 г.

Граждански организации призоваха Координационния комитет по правата на човека към Съвета на Европа да не приема Проекта на Конвенция за достъп до официални документи в настоящия му вариант

Прес съобщение: 06 ноември 2007 г.

Фондация Програма Достъп до Информация, съосновател и член на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, съобщава:

Граждански организации призоваха Координационния комитет по правата на човека към Съвета на Европа да не приема Проекта на Конвенция за достъп до официални документи в настоящия му вариант

Фактите:

Със свое решение от май 2005 г., Комитетът на Министрите към Съвета на Европа възлага на Координационния комитет по правата на човека да започне работа по изготвянето на правнозадължителен инструмент, отразяващ принципите на достъп до информация, заложени в Препоръка 2002(2) относно достъпа до официални документи: http://www.aip-bg.org/documents/rec2_bg.htm.

Работната група от експерти със специалната задача да изготви текста на бъдещата конвенция започва работа през януари 2006 г. Само 15 от общо 47-те членки на Съвета на Европа имат свои представители в тази група. България обаче има свой представител в Работната група - г-н Ивайло Иванов, ръководител на отдел „Човешки права” в Дирекция "Човешки права и международни хуманитарни организации” в Министерството на външните работи (МВнР).

В процеса на подготовка на проекта за Конвенция, Групата проведе три заседания през 2006 г. и две през 2007 г. През юли 2007 г. Групата представи текста на проекта на бъдещата Конвенция, който е достъпен на английски и френски език тук.

Като наблюдатели в процеса на подготовка на текста на бъдещата Конвенция, която ще бъде първият международен договор, гарантиращ правото на достъп до информация, участваха три международни организации – Access Info Europe (http://www.access-info.org), Article 19 (http://www.article19.org), Правна инициатива на Отворено общество (http://www.justiceinitiative.org). През август 2007 г. трите организации предупредиха за съществуването на слабости в настоящия текст и с отворено писмо призоваха Групата от експерти да отчете факта, че повечето страни, които са приели своите закони през последните години, вече имат по-високи стандарти от тези, които са заложени в настоящия текст на проекта на Конвенцията. Критичното писмо на български език четете тук: http://www.aip-bg.org/documents/coe_letter.htm.

Призивът на Access Info Europe, Article 19 и Правна инициатива на Отворено общество бе подкрепен от 250 организации и 270 застъпници са свободен достъп до информация, които подписаха отвореното писмо с конкретни предложения. Становища за подобряване на текста бяха внесени от правителството на Словения, информационни комисари от цяла Европа (Естония, Германия, Ирландия, Сърбия, Словения и Великобритания), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (http://www.aip-bg.org/documents/ocse_remarks_110907.pdf).

Отвореното писмо беше подкрепено от Програма Достъп до Информация и няколко други български неправителствени организации. С текста на писмото би трябвало да са запознати българските представители в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), до които бе изпратен текста на писмото, на български и на английски език. Отвореното писмо беше изпратено и до българския представител в Групата от експерти по проекта за конвенция, г-н Ивайло Иванов, както и до нашия представител в Координационния комитет по правата на човека в Съвета на Европа - г-н Андрей Техов, директор на Дирекция „Човешки права и международни хуманитарни организации” в МВнР.

Въпреки това, Групата от експерти, чиято последна среща бе в Страсбург между 9 и 12 октомври, отказа да разгледа предложенията за съобразяване на бъдещата Европейска конвенция за достъп до официални документи с установените стандарти и добри практики в 47-те страни-членки на Съвета на Европа.

Настоящата инициатива

Преди да бъде одобрен от Комитета на министрите, проектът на бъдещата Конвенция трябва да бъде приет от Координационния комитет по правата на човека. Този орган на Съвета на Европа може да върне проекта на Групата от експерти за промени в положителна посока.

Ето защо, на 31 октомври 2007 г. Access Info Europe, Article 19 и Правна инициатива на Отворено oбщество изпратиха писмо до всички членове на Координационния комитет по правата на човека към Съвета на Европа, с което призоваха представителите на 47-те държави-членки на Съвета на Европа да се въздържат от гласуване по проекта на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи и да върнат текста на Групата от експерти за коригиране на посочените слабости.

Писмото бе изпратено и до представителя на България в Координационния комитет по правата на човека, г-н Андрей Техов, директор на Дирекция „Човешки права и международни хуманитарни организации" към МВнР. Превод на писмото от 31 октомври може да намерите на адрес: http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention/letter311007.htm.

Обсъждането на настоящият текст на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи от Координационния комитет по правата на човека към Съвета на Европа ще се проведе на 7 ноември 2007 г., в Страсбург.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP