Информационен бюлетин
Брой 8(44), август, 2007 г.

Бъдещата Конвенция за достъп до официални документи се изготвя от Съвета на Европа - европейският орган за защита на човешките права и демокрацията

Защо Конвенцията се изработва точно сега и от кого?

Изготвянето и приемането на задължителен правен документ, който да гарантира свободния достъп до информация, се дискутира в Съвета на Европа поне от 1994 г., когато идеята кристализира около приетата от Съвета на министрите през 1981 г. Препоръка R(81)19 за достъп до информация, съхранявана от обществените институции.

По време на първата си среща през март 1998 г., Групата експерти задълбочено обсъжда въпроса за приемането на правнозадължителен документ, но въпреки това, решава да се съсредоточи върху непосредственото изготвяне на препоръка, като остави възможността за изготвянето на конвенция отворена. Ето защо, Групата започва фокусирана работа върху изготвянето на препоръка, базирана на сравнителен анализ на законодателства и практики. Препоръка (2002)2 официално е приета през февруари 2002 г.

Идеята за Конвенция отново е предложена на семинара „Какво е достъп до официални документи?”, организиран от Директората по човешки права и медии в Съвета на Европа и проведен през ноември 2002 г. в Страсбург. На семинара беше представена Препоръка (2002)2 и бяха обсъдени особеностите на националните законодателства на страните-членки, в светлината на Препоръка (2002)2. Участниците в семинара, сред които бяха и граждански организации, препоръчват изработването на договор с правнозадължителен характер.

В резултат на тези среща, Координационният комитет по правата на човека в Съвета на Европа поисква от Комитета на министрите мандат за изготвянето на подобен правен документ. Групата от експерти със специалната задача да изготви текста на бъдещата конвенция се събира през януари 2006 г. Групата трябва да приключи работа до края на 2007 г. В процеса на подготовка на проекта на Конвенция, Групата е провела 3 заседания през 2006 г. и едно през 2007 г., като предстои още една, последна среща, планирана за 9-12 октомври.

Положителното в дългата история на изготвяне на бъдещата Конвенция за достъп до документи е, че това бе един внимателен, добре обмислен процес. От срещите през 2006 г. става ясно, че независимо от противопоставянето от някои страни на подобна Конвенция (представителите на Франция и Германия изразяват открито подобна позиция), те приемат бъдещата Конвенция като свършен факт. В същото време представителите на някои северни и западни европейски страни в Групата от експерти изразяват силно нежелание за приемането на Конвенция, която ще доведе до изменение в националното им законодателство (такива са Белгия, Франция, Германия и Великобритания). Като се вземе предвид, че националните режими за достъп до информация имат своите "недостатъци", съществува опасност Конвенция, която представлява сбор от тези режими да постави стандарти, по-ниски от международно установените в областта.

Граждански организации, които вземат участие като наблюдатели в процеса на изготвяне на бъдещата Конвенция обаче, предупреждават, че съществуват някои слабости в съдържанието на Конвенцията, чието преодоляване е възможно.

Кой взема важните решения по изготвянето на Конвенцията?

Решенията по приемането на бъдещата Конвенция се вземат на три нива. Първите решения се вземат от Групата на експертите, които имат специален мандат - изготвянето на проекта на бъдещия договор. След това текстът трябва да бъде одобрен от Координационния комитет по правата на човека в Съвета на Европа, който има право да нанася промени. Крайното приемане на документа става от Комитета на министрите, в който влизат всички външни министри на страните-членки.

В Групата от експерти преобладават членове от северните западноевропейски страни. Освен това, не всички страни-членки на Съвета на Европа имат свои представители в групата от експерти. Само 15 от общо 47-те членки на Съвета на Европа имат свои представители в тази Група. Това означава, че някои от най-новите и по-добри национални закони в региона могат да бъдат пренебрегнати. Някои от членовете на Групата имат малък опит в областта на достъпа до информация, други са експерти с директен опит на национално ниво (въпреки че те често нямат широк поглед върху правото на информация в глобален план).

България има свой представител в Работната група по изготвяне на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи на Съвета на Европа. Това е г-н Ивайло Иванов, директор на отдел "Човешки права" в Дирекция "Човешки права и международни организации" към Министерството на външните работи. Г-н Андрей Техов от Дирекция „Права на човека и международни хуманитарни организации" към МВнР пък представлява България в Координационния комитет по правата на човека в Съвета на Европа. Както бе отбелязано по-горе, Координационният комитет трябва да одобри и приеме текста на бъдещата Конвенция. Но той може също така да върне проекта на Групата от експерти за промени в положителна посока.

Становището на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа също може да има значение за приемането на крайния текст на бъдещата Конвенция. Членове на българското представителство в този законодателен орган на Съвета на Европа са г-н Юнал Лютфи (ДПС), г-н Иван Иванов (ДСБ), г-жа Анелия Атанасова (НДСВ), г-н Захари Георгиев (КБ), г-жа Фатме Илиаз (ДПС), Лъчезар Иванов (НДСВ), Евгения Живкова (КБ), Надежда Михайлова (ОДС), Андрей Пантев (КБ) и г-жа Даринка Станчева (НДСВ).

В срещите на групата от експерти по изготвянето на Конвенцията участват като наблюдатели и граждански организации. От самото начало на работата по бъдещата Конвенция, активно участие с изразяването на позиция и постоянна кампания за приемането на Конвенция, която да поставя по-високи стандарти в областта на достъпа до информация, вземат Правна Инициатива на Отворено Общество и Article 19. От своето основаване през 2005 г. изключително активна е и базираната в Мадрид Access Info Europe. Тези организации изготвят сравнителноправни анализи, дават препоръки и мобилизират граждански групи в застъпнически кампании за Конвенция, която да поставя стандарти в областта на достъпа до информация, основани на най-доброто законодателство и практики в света.

В навечерието на петия Международен ден на правото да знам трите организации, застъпници за свободата на информацията, подеха кампания за допълването и коригирането на проекта на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи. Въпреки положителния ефект от приемането на такъв правнозадължителен документ, те подчертават някои съществуващи слабости в настоящия текст на Конвенцията и призовават гражданското общество да подкрепи застъпническата кампания за подобряване съдържанието на документа.

Програма Достъп до Информация се присъедини към техния призив като подписа писмото, което ще бъде изпратено до председателя на Групата експерти по достъп до официални документи, разпространи информацията по всички международни мрежи, на които е член, и даде гласност на настоящата кампания в месечния си бюлетин, Интернет страницата си и с помощта на координаторите на ПДИ в страната, които вече реализираха публикации в местните медии по повод кампанията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP