Информационен бюлетин
Брой 7(43), юли, 2007 г.

Коментар на юриста: Обществена ли е информацията за обществени поръчки
Фани Давидова , ПДИ

Случай

В началото на тази година Община Варна публикува Общински план за развитие на Община Варна за периода 2007 – 2013 година. Планът съдържа няколко части - ситуационен анализ, визия, приоритети и мерки за развитие на Община Варна и индикатори за оценка на плана. Документът е изработен от частна фирма, по договор за обществена поръчка. Неправителствена организация се интересува от това защо именно на тази фирма е възложена поръчката, как е обявен самият конкурс, каква е цената на договора и т.н. Тъй като на страницата на общината не е публикуван регистъра на обществените поръчки, НПО-то подава заявление за достъп до обществена информация, с което иска от кмета на Община Варна да бъдат предоставени копия от следните документи:

1. Пълният текст на разработената „Оперативна програма за работа на Община Варна 2007 – 2013 година“. Въпросната програма е изработена от частна фирма, по договор за обществена поръчка.
2. Договор за обществена поръчка между Община Варна и частно търговско дружество.
3. Документацията, свързана с обявяването, изпълнението и оценката на обществената поръчка.
4. Документите, съдържащи оценката на Община Варна за извършената от фирмата работа по договора за обществена поръчка.

Кметът на общината отказва да предостави исканата информация, с няколко мотива: Въпросната обществена поръчка е възложена по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Информацията, свързана със самото възлагане на обществената поръчка, представлява служебна информация по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Текстът на самия договор за обществена поръчка не може да бъде предоставен, на основание защита на интересите на трето лице. Отказана е и информацията, свързана с изпълнението на самия договор. Правно основание на отказа липсва, като мотив за това е посочено, че проверките по изпълнението на обществените поръчки се извършват от Агенция държавна финансова инспекция (АДФИ).

Коментар

Отказът да бъде предоставена информацията, свързана с възлагането на самата обществена поръчка, е неприемлив. Чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ очертава ясно полето, в което решенията за предоставяне или отказ на достъп до информация могат да бъдат вземани в условията на оперативна самостоятелност. Хипотезите на чл. 13, ал. 2, т. 1 и 2 са единствените хипотези в ЗДОИ, в които не е налице обвързана компетентност. Тези текстове следва да се тълкуват в светлината на Решение на Конституционния съд № 7, по конституционно дело № 1 от 1996 г. - “Общо принципно положение, отнасящо се до приложението на всички основания за ограничение, е, че при тяхното налагане - от органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт - трябва да се излиза от високата обществена значимост на комуникационните права и свободи, от което следва изискването за стеснително приложение на ограниченията”. Тълкуването на тези текстове следва също така да бъде в съответствие с целта на закона, установена в чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ - да се даде възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на задължените по закона субекти.

На първо място, чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ обхваща само документи, свързани с оперативната подготовка на актовете, а не всяка служебна информация. В същата разпоредба са изчерпателно изброени видовете документи, които попадат в категорията с несамостоятелно значение. Това са документи, съдържащи мнения, препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации. Ето защо няма как документ като решението за възлагане на обществена поръчка например, да попадне в обхвата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Пълният текст на договора за обществена поръчка също следва да бъде предоставен. Според чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, обществена е информацията, от която може да се състави мнение за дейността на задължените субекти. С чл. 10 от ЗДОИ, за обществена информация е обявена всяка информация, съдържаща се в актовете на органите на власт, а с чл. 11 от ЗДОИ – всяка информация, събирана, създавана и съхранявана във връзка с актовете на органите или по повод дейността им. Следователно законодателят е дал пределно широк обхват на понятието „обществена информация”. В него се включва и съдържанието на договорите, които органите на власт сключват. В решението за отказ на кмета на Община Варна се твърди още, че на практика целият текст на договора представлява търговска тайна. На първо място, административният орган следва да има предвид обстоятелството, че след като третото лице – споменатата фирма, е получавало средства от държавния бюджет, то тя се явява задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ и нейното съгласие не се изисква – виж. Чл. 31 ал.5 от ЗДОИ. В практиката си по ЗДОИ, Върховният административен съд е възприел необходимостта административният орган да прецени, съгласно чл. 31 от ЗДОИ, дали е необходимо съгласието на третото лице, както и да вземе предвид фактите. В няколко свои решения ВАС е извел необходимостта административният орган сам да реши въпроса дали с искането за достъп до информация се засягат права или законни интереси на третото лице или не. На последно място, трябва да отбележим, че отказът на информацията, свързана с изпълнението на договора за обществена поръчка, също е незаконосъобразен. Действително, сред правомощията на АДФИ влиза и извършването на проверки по изпълнение на обществени поръчки. Но фактът, че определен държавен орган извършва проверки на дейността на друг държавен орган, не отменя задължението на втория да предоставя информация за дейността си по реда на ЗДОИ.. Отказът на кмета на Община Варна в момента се обжалва пред Варненския апелативен съд. Пълният текст на разработената „Оперативна програма за работа на Община Варна 2007 – 2013 година“ в последствие беше публикуван на Интернет страницата на Община Варна.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.08.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP