Информационен бюлетин
Брой 7(43), юли, 2007 г.

Кметската работа – служебна тайна?
Дияна Бончева, координатор на ПДИ в Ямбол

Може ли информацията за дейността на общинската администрация да бъде класифицирана като държавна или служебна тайна? Този въпрос задават в официално питане до кметовете на Ямбол и Бургас общински съветници от СДС. Текстовете на писмата и в двете общини са абсолютно идентични, но не това е любопитното в случая. Важно е защо съветниците са принудени чрез писма да уточняват с кметовете кой е задължен да изпълнява ангажиментите си по Закона за достъп до обществена информация.

Групата на СДС в Бургас е използвала през март тази година Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за да се добере до одитния доклад на Сметната палата за управлението на имоти – частна общинска собственост в Община Бургас.

Чрез журналисти, по същото време ямболските общински съветници получиха одитните доклади за финансовото управление на бюджета на Община Ямбол за 2005 г. и за (не)законосъобразността на разходването на отпуснатите средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. И в двата доклада за Ямбол са описани груби нарушения на кметската администрация по Закона за обществените поръчки, подписването на договори за външни услуги, капиталови разходи, отчитане на местните приходи и т.н. Така че е разбираемо защо градоначалникът Кирил Тодоров е крил информацията от обществеността. Но не е оправдано, тъй като, според българското законодателство, кметът е длъжен да информира гражданите за всяка изхарчена стотинка от общинския бюджет, а докладите на Сметната палата са публични.

Законът за достъп до обществена информация задължава ръководителите на институции, респективно кметовете, периодично да публикуват информация за: правомощията и отговорностите на съответната администрация; издадените актове; информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация, и наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация, припомня председателят на група „Нов път за Ямбол” Христо Попов. Той пита изпълнява ли общинската администрация изискванията си по ЗДОИ; под какви форми и къде е публикувана или отчетена пред гражданите на Ямбол изискваната от закона информация; къде са публикувани годишните отчети за постъпилите заявления за достъп до информация, както и направените от общината откази.

„Община Ямбол стриктно спазва разпоредбите на закона”, отговаря кметът Кирил Тодоров на 26 март т.г. Всички заявления за достъп до обществена информация се приемат в Центъра за административни услуги, като задължително се регистрират... А актовете, издадени от кметството, се публикуват в Регистъра на административните структури, посочва градоначалникът.

Отговорът на кмета е чисто формален, коментира общинският съветник Христо Попов. И е прав. Градоначалникът, по-точно някой чиновник, натоварен от него, буквално е отбил номера, като е снаждал цитати от законите за администрацията и за достъп до обществена информация. В резултат на това са се получили безумни обяснения от типа: „Законът за администрацията вменява задължение на администрацията да осъществява своята дейност, при стриктно съблюдаване на принципите на „законност, достъпност и откритост”. В изпълнение на този ангажимент органи (б.а.- неясно какви) предоставят информация на гражданите и юридическите лица по ред, определен със закон. Конституционно признатото право на информация, неговото гарантиране и упражняване получава правна уредба със Закона за достъп до обществена информация...”

До месец март т.г. в Община Ямбол са „обработени” 55 заявления за достъп до обществена информация, посочва кметът Тодоров в отговора си до съветника Попов. От януари до 25 юли 2007 г., в регистъра на общината са вписани само 6 заявления за достъп до обществена информация, потвърди говорителката на кметството Румяна Стефанова. По 3 от тези заявления (подадени на 9 март т.г.) координаторката на ПДИ Дияна Бончева е завела административно дело за мълчалив отказ.. Колко са всъщност отказите и по колко заявления е предоставен достъп тазиинформация не се предоставя на журналисти и съветници. Самият регистър се намира в Центъра за административно обслужване, но е за служебно ползване.

Годишният отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация също не е публикуван или оповестен по друг начин в Ямбол. Според кмета Кирил Тодоров, негово задължение е само да изпрати въпросния отчет за „обобщаване” в Министерството на държавната администрация и административната реформа. Пак според градоначалника, задължението му да публикува информация за издадените от него актове свършва до Публичния регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт. В този регистър обаче, се публикуват единствено заповедите, свързани с регулаторните режими – като лицензи за таксиметрови услуги, продажба на алкохол и цигари, категоризация на туристически обекти и др.

В електронния сайт на Община Ямбол са публикувани регистри на търговските дружества с общинско участие, на общинските предприятия и общинските концесии. Със свое решение, Общинският съвет задължи кмета Кирил Тодоров да се изготви публичен регистър на общинските имоти, който да се публикува в Интернет страницата на кметството до 30 юни 2007 г. Решението обаче до ден-днешен не е изпълнено.

В отговора на кмета до съветника Попов е спестена една особено любопитна подробност. В началото на март т.г., след предизвестие, бе освободена служителката, която отговаряше пряко за приема на заявления за достъп до обществена информация в Центъра за административно обслужване. Гишето все още е отворено, но няма постоянен служител – чиновниците са на повикване, в случай, че се появи гражданин.

За приема на заявленията за достъпа до обществена информация в момента отговаря Филип Филипов – началник отдел „Информационно обслужване”, уточни говорителката на кмета Румяна Стефанова. Дали задължението му е вписано в длъжностната характеристика обаче, от общинската администрация не уточниха.

Според утвърдените вече изменения в Закона за достъп до обществена информация, всички административни структури се задължават до 22 декември 2007 г. да определят длъжностни лица, които да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставените документи. Болшинството от кметовете в страната обаче, нямат интерес да изпълнят този си ангажимент, преди местните избори. Наесен в общинските съвети ще влязат и нови общински съветници, които тепърва ще се учат да се борят с тайните в общинската администрация. Иначе обещанията за прозрачност и публичност присъстват в програмите на всички кандидати за управници от десетки години насам – от президент през депутат до кмет и общински съветник. Законът за достъп до обществена информация действа от 2000 г., но практиката показва, че общински и държавни чиновници предпочитат да го заобикалят. Може би, защото шефовете им не са определили точно кое от дейността им е класифицирана, държавна или служебна тайна.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.08.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP