Информационен бюлетин
Брой 5(41), май, 2007 г.

Коментар на юриста: Информация за потребителите
Фани Давидова , ПДИ

През изминалите месеци зачестиха случаите, в които към нас се обръщат граждани и журналисти със случаи на търсене на информация от търговци, предоставящи обществени услуги (енерго- и топлоснабдяване, водоснабдяване и пр.), а така също и от Комисията за защита на потребителите.
Чести са случаите, в които граждани търсят информация, свързана с качеството на предоставянето на обществените услуги, начина на формиране на цената на различните услуги, информация за размера на собствените си сметки и т.н. При невъзможност за получаване на информация от самите търговци, често гражданите се обръщат към Комисията за защита на потребителите.

Отделно от гореописаните случаи, дейността на самата Комисия също е обект на засилен медиен интерес. За съжаление обаче, не винаги лесно и бързо може да се получи информация оттам. Така например, журналист от град Перник търси информация от местната структура на Комисията по търговия и защита на потребителите. Оттам категорично отказват да предоставят каквато и да е информация, за всички въпроси го препращат към централното управление в София. Същото се случило и на журналисти от в-к "Съперник". Отказва се дори информация за това какъв е редът да се върнат некачествени стоки на търговците и как гражданите могат да сезират Комисията.

 

На журналисти от гр. Добрич пък е отказана най-обикновена статистическа информация за това колко проверки е извършила регионалната дирекция на Комисията, кои са били най-честите сигнали от граждани и т.н.

Във връзка с постъпилите случаи, както и с факта, че от средата на миналата година действа нов Закон за защита на потребителите, решихме да представим подробен коментар относно това каква информация търговците и производителите дължат на потребителите, а така също и каква информация следва да бъде предоставяна от Комисията за защита на потребителите.

Задължения за предоставяне на информация от страна на търговците на стоки и услуги

Две от основните цели на новия Закон за защита на потребителите са: защита на правото на информация на потребителите за стоките и услугите, а също и право на защита на икономическите интереси на потребителите при нелоялни търговски практики и неравноправни договорни условия. Във връзка с изпълнението на тези две цели, законът въвежда изрични задължения за търговците за активно предоставяне на информация относно всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя. Задължително се предоставя и информация относно цена, начин на плащане и други договорни условия; опасностите, свързани с обичайната употреба на стоката или услугата. Търговците са длъжни да предоставя информацията за стоката или услугата в писмена форма или по друг подходящ начин, който позволява възприемането й от потребителя. Когато се предоставя в писмена форма, информацията задължително трябва да е на български език и да е изразена в единиците на величините от Международната система единици SI.
Търговците и производителите на стоки и услуги имат задължения за т.нар. "активно" предоставяне на информация, чрез етикиране на стоките и предоставяне на потребителите на указания за употреба на стоките. Във връзка с често задаваните въпроси от страна на гражданите относно формирането на цената на обществените услуги, трябва да кажем, че законът задължава всеки търговец, който предлага услуги на потребителите, предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект. В случаите, когато поставянето на ценоразпис е неудобно, поради обема на предлаганите услуги, е допустимо изготвянето на ценоразпис във вид на брошура, която се предоставя на всеки потребител преди извършването на услугата и при заплащането й.

За съжаление, текстът на закона поставя под общ знаменател, както производителите и търговците на стоки, така и търговците на услуги. Поради очевидната разлика между тях, се получава така, че задълженията на търговците на стоки да предоставят информация са ясни, а задълженията на търговците на услуги са твърде условни. Очевидно, че енергоразпределителните или водоснабдителните дружества няма как да сложат етикет на тока или водата, съдържащ изискуемата по закон информация.

Задължения за предоставяне на информация от страна на Комисията за защита на потребителите

Комисията за защита на потребителите е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката и енергетиката, с регионални звена на територията на страната. Eдно от основните правомощия на Комисията е да изготвя насоки и препоръки, във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите. Това означава, че в случаите, в които гражданите смятат, че търговците, предоставящи обществени услуги, нарушават правата им по някакъв начин, позовавайки се на клаузи в общите договори, те (гражданите) имат възможност да сезират Комисията, а тя от своя страна е задължена да извърши проверка и да препоръча на търговеца да измени неравноправната клауза в съответния договор.

В Устройствения правилник на Комисията се казва, че тя следва да предприеме мерки за осигуряване правото на информация на потребителите и за повишаване на потребителската култура.

Регионалните дирекции на Комисията не са отделни юридически лица и следователно, съгласно ЗДОИ, не са самостоятелно задължени да предоставят информация относно извършени конкретни проверки. От друга страна обаче, съгласно Устройствения правилник, регионалните дирекции са задължени да информират обществеността на региона за дейността на Комисията. Това означава, че дирекциите следва да предоставят информация относно броя на извършените проверки, броя на установените нарушения и всякаква друга статистическа информация, свързана с дейността на Комисията.
Важно задължение на Комисията е активно да разпространява информация, свързана с вида на опасните стоки и услуги, за рисковете, които стоките или услугите представляват за здравето и безопасността на потребителите, и за предприетите от контролните органи мерки. Това задължение се осъществява чрез Интернет страницата на Комисията.

Съгласно Устройствения правилник на Комисията, достъпът до обществена информация се организира от Дирекция "Административно-правно обслужване".


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.06.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP