Информационен бюлетин
Брой 4(40), април, 2007 г.

Новини

През месец април Софийски градски съд гледа дело по жалба на журналистката от в. “24 часа” Алексения Димитрова. Жалбоподателката търси информация от Националната разузнавателна служба, като иска достъп до документи, създадени от Първо главно управление на бившата Държавна сигурност и свързани с български агент, избягал в Лондон през 70-те години. Според твърденията на директора на Националната разузнавателна служба ген. Кирчо Киров, при тях такива документи не се съхраняват, а кадровото досие на агента е изпратено в МВР. В съдебното заседание обаче, журналистката представи документи по случая, връчени й лично от ген. Киров, от които е явно, че всъщност разузнаването съхранява тази информация. Съдът отложи делото, като задължи НРС да вземе становище по представените доказателства.

Две дела за достъп до информация от БДЖ разгледа Софийски градски съд през месец април. Делата са образувани по жалби на гражданина В. Попов, който поискал от държавната компания да му представи документи, свързани със закупуване на вагони от фирма “Сименс”. Информацията е отказана, на основание конфиденциалност на договора, която включва дори техническите параметри на закупените вагони. Ответниците твърдят още, че като търговско дружество, БДЖ изобщо не следва да предоставя информация по реда на ЗДОИ, тъй като не са задължен по закона субект. В съдебното заседание обаче е представен одитен доклад на Сметната палата, от който се вижда, че през миналата година, БДЖ е получило държавно финансиране в размер на 55 процента от общия бюджет на дружеството. Съдът отложи и двете дела, давайки възможност на БДЖ да докаже дали покупката е извършена с бюджетни или със собствени средства.

На 18 април Административният съд - гр. София, разгледа дело по жалба на неправителствената организация Център за независим живот. Организацията подаде жалба срещу отказа на Агенцията за социално подпомагане да предостави името на служителя, определен да съставя актовете за административни нарушения по Закона за интеграция на хората с увреждания. Според Агенцията, поисканата информация представлява защитени лични данни. Очаква се съда да се произнесе в законния едномесечен срок.

На 26 април 2007 г., във Велико Търново, Програма Достъп до Информация проведе втора поред кръгла маса в рамките на проект “Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация”, финансиран по програма PHARE 2004 - Развитие на гражданското общество. Участваха представители на 11 организации от региона, които заедно с екипа на ПДИ, обсъдиха проблемите при прилагането на ЗДОИ и мерките, които е необходимо да се предприемат, за да се подобри Законът за достъп до обществена информация.

Конституционният съд в Чили за първи път се произнася за достъпа до информация
На 26 април Конституционният съд за първи път гледа дело, свързано със свободата на информацията. Това дело дава възможност на съда да изработи някои ключови принципи, формулирани в решението на Интерамериканския съд по делото Клод Рейес и други срещу Чили, което е първото решение на международен съд, признаващо правото на достъп до информация за основно човешко право. Отчасти в отговор на горното решение, правителството на президента Мишел Бакеле внесе ново законодателно предложение, с цел да се преразгледа режима за достъп до информация в Чили. Решението на Конституционния съд ще помогне да се изяснят стандартите, приложими при защита на интересите на третото лице, както и ограниченията на достъпа като цяло.

Китай прие Закон за свобода на информацията, който ще влезе в сила на 1 май 2008 г. На 24 април 2007 г. Държавният съвет на Китай публикува Закон за свобода на информацията, който беше одобрен през януари. Законът дава на гражданите право на достъп до информация, съхранявана от правителствени агенции, административни организации и организации, които предоставят обществени услуги. Заявленията за достъп могат да бъдат писмени, устни или в електронна форма и на тях се отговаря в рамките на 15 работни дни. Всяка правителствена институция е задължена всяка година до 31 март да публикува годишен доклад за достъпа до информация. Законът е достъпен на адрес: www.foichina.blogspot.com

В Бразилия 45 неправителствени организации създадоха гражданско движение за свобода на информацията. Това съобщи неправителствената организация Article 19, която публикува доклад с резултатите от семинара “Достъп до информация - инструмент за социална промяна”, провел са на 30 март т.г. в Сан Паоло. Създателите на движението предложиха да се разясни важността на достъпа до информация като гражданско право, да се окаже натиск върху правителството, за да предостави информация, която още не е достъпна, да се планират обществени и частни инициативи относно достъпа до информация и свързаните области и да се организира кампания за закон за достъп до информацията на местно и национално ниво. Целта на тези мерки е да се постигне напредък в достъп до информация.

Проучване на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) прави преглед на пречките пред разследващите журналисти. Проучването e на Дейвид Банисар от Privacy International и се опира на информацията, предоставена от държавите-членки на ОССЕ. 80% от членките на ОССЕ имат действащо законодателство за свобода на информацията, в това число “стари демокрации” като Великобритания, Швейцария и Германия, и “нови демокрации” като Армения, Киргизстан и Азербейджан. Миклош Харащи, представител на ОССЕ, отговарящ за свободата на медиите, отбеляза, че в повечето страни през изминалите 10 години са приети добри закони, в които има баланс между правото на обществото да знае и необходимостта да бъдат защитавани други интереси чрез класифициране на информацията. За съжаление, този баланс е нарушен, когато става дума за всекидневната борба на журналистите с тайната. Проучването показва, че повечето правителства определят държавната тайна твърде широко и по този начин се укрива информация, която е важна за обществото. Пълният текст на проучването може да прочете на адрес: http://www.osce.org/documents/rfm/2007/05/24251_en.pdf

Новините подбра Ралица Кацарска


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP