Информационен бюлетин
Брой 4(40), април, 2007 г.

Прозрачност на управлението през мониторите
Диана Банчева, ПДИ

На 27 април 2007 г. Програма Достъп до Информация проведе втора среща със служители от общинска и областна администрация, в рамките на проект “Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”1. Срещата се проведе в гр. Велико Търново със служители, отговарящи за изпълнението на Закона за достъп до обществена информация, и активното предоставяне на информация на Интернет страниците на институциите в областите Велико Търново, Габрово, Плевен и Ловеч.

Целта на срещата бе да се обсъдят възможностите за подобряване на активното публикуване на Интернет страниците на институциите на информация, която те създават и съхраняват и която според международните стандарти и практики в много европейски страни, би трябвало да бъде публикувана. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи проблемите в прилагането на ЗДОИ, които могат да бъдат систематизирани на основата на резултатите от мониторинговите проучвания на Програма Достъп до Информация. Пречките пред доброто прилагане на закона трябва да бъдат видени и от гледна точка на развитието на международните стандарти за добро прилагане на законите за достъп до информация, които междувременно се развиваха през годините от приемането на Българския закон за достъп до обществена информация. Въпреки че законът създава задължение за активно публикуване на информация, резултатите от последното сравнително проучване на Интернет страниците на институциите, което ПДИ направи в края на месец март 2007 г., показват недостатъчно и ненавременно публикуване на информацията онлайн. “Ако в резултат на проучванията, ние очертаваме проблемите от гледна точка на потребителите, за да се систематизират пречките пред доброто прилагане, най-добре е да се говори с хората, които работят в институциите”, каза д-р Гергана Жулева при откриването на срещата.

Сред основните дискутирани проблеми бяха лошото изпълнение на задълженията по член 15 от сега действащия Закон за достъп до обществена информация, а именно липсата на описание на регистрите, с които институцията разполага. Публикуването на такъв вид информация би улеснило както работата на служителите, така и търсенето на информация от страна на гражданите. Публикуването в Интернет не е трудно, ако съществува електронно деловодство и ако ясно е определено в закона или с наредба на министъра на администрацията и административната реформа, какво трябва да се публикува на Интеренет страницата, бяха единодушни участниците.

Д-р Жулева подчерта, че в публикуваната на 18 април “Зелена книга за изменение на Регламент 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията”, особено голямо внимание се обръща на поддържането на регистрите на документите. “А това са стандартите, с които трябва да се съобразяваме”, припомни тя.

Другият проблем е свързан с неясно очертани задължения на служителя или звеното, отговарящи за достъпа до информация и контрола за изпълнението на предвидените в закона задължения.

Николай Мареков, един от координаторите по проекта, представи законодателните решения и практиките в страни с добър електронен достъп до информация.

Както и в Монтана, отговарящите за достъпа до информация в общинската и областна администрация изтъкнаха финансовия и кадрови проблем като водещ при активното публикуване на информация в Интернет. Участниците подчертаха липсата на конкретно нормативно задължение за създаването, съхраняването и предоставянето на информация в електронен вид, както и поддържането на Интернет страница. Бе поставен въпросът за идентификацията на заявителя, когато иска информация по електронен път. “Това не е проблем, тъй като информацията, която се получава по силата на ЗДОИ няма удостоверителен характер и право на достъп до тази информация има всеки. Целта на закона е всеки да бъде информиран”, подчертаха експертите от ПДИ.
Отново бе подчертано, че всяка информация, която се създава и съхранява в общината, е обществена. Участниците бяха единодушни, че в общината секретни документи почти няма. Служебна тайна също трудно може да се намери, затова и не е публикуван списък с категориите на последната, а не защото не са се сетили, че трябва. Участниците изказаха притеснения във връзка с липсата на ясни правила относно публичността на кметските решения. Регистър на заповедите на кмета съществува във всяко деловодство и тяхното публикуване не би представлявало проблем, но много от тях не касаят обществения живот и е необходимо да се създаде ясна категоризация.

Във втората част на срещата Николай Мареков представи модел на уеб страница на институция, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация. Бяха използвани положителни примери от практиката на институции в областта. В Община Велико Търново, освен протоколите от заседанията, е публикуван и шестмесечния график на заседанията на Общинския съвет. Гражданите могат да участват в публичен дебат по планираните за гласуване проблеми на страницата на Община Плевен, а страницата на Община Елена дава пълна информация за всички общински съветници, включително и номерата на мобилните им телефони. На страницата на Община Горна Оряховица пък, освен съдържанието на взетите от общински съвет решения, е публикувано резюме на решението. Страницата позволява и търсене. “В предстоящите срещи се надяваме примерите с добри практики да се увеличават, с което и моделът на уеб страница да се подобрява”, подчерта Николай Мареков.


Срещата във Велико Търново събра близо 30 експерти по информационно и административно обслужване на граждани, секретари на общини, служители за връзки с обществеността и журналисти от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен

Проектът “Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация” се изпълнява с подкрепата на Доверителния фонд на Програма за развитие на ООН - България. Предстоят подобни срещи в Разград, Бургас, Варна и Пловдив.

1. Проектът е подкрепен от Програмата на ООН за развитие (ПРООН): http://www.aip-bg.org/pdf/predstaviane_efoia.pdf


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP