Информационен бюлетин
Брой 4(40), април, 2007 г.

Зелена светлина за достъпа до информация - или какво се случи в Брюксел
Гергана Жулева, ПДИ

. На 18 април 2007 година, на специално създадена Интернет страница, Генералният секретариат на Европейската комисия: прозрачност, отношения със заинтересовани лица и външни организации публикува Зелена книга1 за достъпа до информация, съдържаща предложения за изменение на Регламент 1049/2001 и прикани всички, които желаят да я коментират и да направят своите предложения в тримесечен срок.2

На другия ден, 19 април, се състоя отдавна обявеният семинар “Нужен ли е закон за достъп до информация в Европейския съюз”. Семинарът се организира от четири неправителствени организации - Бюро за съдействие на европейските граждани (ECAS), Statewatch, Европейско бюро по екология и Международната федерация на журналистите. В семинара участваха около 150 представители на институциите на ЕС, международни неправителствени организации, експерти по достъп до информация, журналисти, стажанти в институциите на ЕС. Времето на семинара очевидно не беше избрано случайно, както и мястото - хотелът, в който той се провеждаше, беше на една ръка разстояние от всички сгради на ЕС, съсредоточени на известния площад “Шуман”.

Програмата на семинара беше добре построена. Първо бяха представени резултатите от наблюденията на прилагането на Регламент 1049/2001. В тази част говориха представители на Европейския парламент, Комисията и Съвета.

След това беше дадена думата на юристите, работили по Регламент 1049/2001. и Регламент №1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на Орхуската конвенция от институциите и органите на общността. Юристите, работещи с неправителствени организации като Statewatch, представиха критични бележки по текста на Зелената книга, а адвокати обобщиха опита от съдебната практика по Регламент 1049/2001.

Третата част на семинара беше на домакините, т.е. на организаторите от неправителствените организации. Директорите на четирите организации представиха своите бележки и препоръки към практиките за предоставяне на информация от трите основни институции на ЕС, както и своите препоръки към предлаганите в Зелената книга промени в регламента на ЕС за достъп до официални документи.

За нас ще бъде полезно да припомним накратко историята на сегашните дебати. През последните петнадесет години принципът на откритост беше признат за основен демократичен принцип в Европейския съюз. Началото беше поставено в Договора от Маастрихт. За да приложат принципа, Съветът и Комисията приеха Кодекс на поведение [Code of Conduct] за достъп до техните документи като допълнение на информационната и комуникационната им политика. След договора от Амстердам и приемането на Регламент №1049/2001 г., правото на гражданите на ЕС и юридическите лица, със седалища в страните-членки, да имат достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията стана част от общностното право.

Регламентът влиза в сила от 3 декември 2001 г. и институциите започват да публикуват годишни доклади за изпълнението му. Три години по-късно - през януари 2004 година, Комисията публикува доклад за прилагането на Регламент 1049/2001 г., който представя и първия критичен преглед на това как

Регламентът работи на практика. Главният извод тогава е, че Регламентът работи добре и няма нужда от неговата промяна.
Три години след този първи преглед се натрупва практика по търсенето на информация, жалби до Европейския Омбудсман, съдебна практика в Съда на Европейската общност и Съда от първа инстанция в Люксембург. Важно обстоятелство за създаването на Зелената книга е и приетият през 2006 г. от Европейския парламент и Съвета Регламент за прилагането на Орхуската конвенция.3

Друг фактор е инициативата на Европейската комисия, стартирана през ноември 2005 г., наречена “Европейска инициатива за прозрачност”, която включва и преглед на Регламент 1049/2001 г.

Подобни задачи си поставя и Европейският парламент. Специален доклад на члена на Европейския парламент Майкъл Кашман очертава главните проблеми в прилагането на Регламента и предлага изменението му, като се имат предвид следните предложения:
- Преформулиране на понятието “нормативен документ”, т.е. отнасянето му само до вторичното законодателство, с ясна правна база в Договорите на ЕС; достъп до информация до всички подготвителни материали, дебатите в Парламента и Съвета и свързаните с тях документи, имената на авторите на инициативите и предложенията за формални изменения, допълнителните документи, свързани със срещи на работни органи и документираните мнения на Секретариатите;
- Огласяване на процедурите за работа с ненормативни документи;
- Достъпност на всички регулаторни документи (нормативни документи с необвързваща сила), на същата основа, на която са достъпни нормативните документи;
- Стесняване правата на държавите-членки да ограничават достъпа до техните работни документи в ЕС;
- Предотвратяване на неправилното класифициране на документи като ограничени за достъп, чрез по-ясно определяне на ограниченията за достъп и разпространението на документите;

Реорганизация на регистрите на трите институции, с цел унификация, така че да могат гражданите да се ориентират по-лесно.

Така в Резолюция, приета на 4 април 2006 година, Европейският парламент възлага на Комисията да разработи предложения за изменение на Регламент 1049/2001 г. Резултатът е Зелената книга, която е предложена за обсъждане до средата на юли 2007 г. Семинарът в Брюксел стартира този консултативен процес. Докладът с предложенията ще бъде представен през септември, а предложенията, на основата на консултативния процес, трябва да бъдат готови през октомври 2007 година.

Първите критични бележки могат да се видят на страницата на Statewatch4 . Те са свързани с необходимостта, според експертите, за ясно ограничаване на т.нар. вето на страните-членки, с преобладаващия обществен интерес при баланса на интереси, с преосмисляне на някои от ограниченията на правото на достъп, в светлината на съдебната практика и решенията на Омбудсмана, и по-специално - ограниченията свързани с международни отношения, обществена сигурност, лични данни, правен съвет, съдебни заседания, търговски интереси, инспекции и процес на вземане на решения. Препоръките на неправителствените организации бяха представени на семинара.

Професорът по Европейско и международно управление от Университета в Ултрехт Деадре Къртин, която имаше задача да обобщи дискусиите, обърна внимание на необходимостта от разглеждане на значението на законодателството за достъп до информация за прозрачността, отчетността и гражданското участие във вземането на решения на ниво ЕС. Тя обърна внимание и на необходимостта от разширяването на обхвата на Регламента, по отношение на задължените институции и междуинституционални договорености, а също така преразглеждането на сега съществуващите ограничения. Трети момент в дискусията, на който тя обърна внимание, е необходимостта от по-ясен контрол по прилагането на Регламента. Всички се обединиха около становището, че достъпът до информация пронизва и трите стълба на договора за Европейски съюз и затова трябва да бъде разглеждан в светлината и на бъдещия договор за Европейска Конституция.

1. http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/gp_en.pdf
2. Българските граждани също биха могли да се включат в дебата. Скоро материалите ще се появят и на български език на адрес: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm
3. Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, приета в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г., ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 2.10.2003 г. - ДВ, бр. 91, от 14.10.2003 г., издадена от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 33, от 23.04.2004 г., в сила от 16.03.2004 г.
4
.
http://www.statewatch.org/news/2007/apr/statewatch-briefing-note-on-green-paper.pdf

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP