Информационен бюлетин
Брой 4, м. април 2004

Заповеди на Кмета търсят по ЗДОИ във Велико Търново
Светослав Стефанов, координатор на ПДИ, Велико Търново

Общо седем заявления по Закона за достъп до обществена информация са постъпили от началото на годината до края на март в Областна администрация и в Община Велико Търново. Шест от тях са подадени в общината, а едно - в областната управа. По заявлението в областна администрация не е предоставена информация, тъй като достъпът засяга интересите на трето лице, което не е дало писмено изричното си съгласие. През изминалата 2003 г. в институцията са постъпили само три заявления за достъп до обществена информация, по които няма откази. Откази няма и по подадените от началото на годината заявления в общината.

За периода 2001-2004 гoдина в общинска администрация са постъпили общо 76 заявления за достъп до обществена информация. През 2001 г. подадените заявления са 5, като откази за предоставяне на информация няма. През 2002 г. заявленията са 19, от които на едно е направен отказ, с мотив, че поисканата информация е от служебен характер и е свързана с оперативната подготовка на актовете на кмета на общината.

През 2003 г. подадените заявления са 46, а отказите - 8. Те са мотивирани с обяснение, че исканата информация вече е била предоставена, има неполучено съгласие или отказ от трето заинтересовано лице, и позоваване на Законите за защита на класифицираната информация и за защита на личните данни.

От постъпилите заявления за достъп до обществена информация за периода 2001-2004 г. в община Велико Търново едно е препратено по компетентност до кметството в село Дебелец, на 5 заявления е отказано с мотив, че исканата информация не е се съхранява в община В. Търново. По четири от заявленията е поискано допълнително уточняване.

Двама от заявителите са уведомени, че трябва да подадат питанията си повторно. По едно от заявленията е даден отговор, че то не попада в предметния обхват на ЗДОИ.

През посочения период 16 от заявленията са били за достъп до заповеди на кмета на обшината, в 11 е поискана информация за регулация, застрояване и право на строеж, в 11 са искани данни за брой население и гласоподаватели в различни населени места в общината. В 9 заявления е бил поискан достъп до молби, жалби и писма на граждани до общината, 6 от заявленията касаят право и възстановяване на собственост, а други 6 са свързани с финансирането и бюджета на общината. В 17 от заявленията е поискана друг вид обществена информация, включително и такава, която не попада в обхвата на ЗДОИ.

42 от дадените отговори на заявления по ЗДОИ са на хартиен носител, като за едно от тях е направен преглед на място. Под формата на устна справка и преглед на място е отговорено в 9 от случаите. На технически носител е отговорено на 2 заявления за достъп до обществена информация. По останалите случаи на подадени заявления има откази, поискано е уточнение, или е даден отговор, че информацията не попада в предмета на ЗДОИ или не се съхранява в общината.

Приемането на заявленията на гражданите става на две места - в Общинския център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) и в деловодството на общината. Понастоящем Центърът извършва всички видове услуги, които са в прерогативите на дирекциите и отделите на администрацията. Извършват се също така и допълнителни технически услуги като копиране, ламиниране, подвързване на документите, има осигурен достъп до наредбите на Общинския съвет, до информационната система АПИС и Интернет. Всяко работно място в ОЦУИГ разполага с информационно табло с видовете извършвани услуги, отделно са разположени и 3 информационни табла, на които се изнася информация за търгове, конкурси, заповеди и инициативи на общината. На отделено табло се намира списък с гражданите, картотекирани за настаняване в общински жилища. Центърът разполага и с Книга за мнения, предложения и сигнали на гражданите, той е и единствения информационен център за обслужване на граждани в страната със сертификат за качество на административните услуги ISO 9001:2000.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.05.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP