Информационен бюлетин
Брой 4, м. април 2004

Можем ли да се обърнем към омбудсмана, когато ни откажат достъп до информация?
Фани Давидова

В миналия брой на Информационния бюлетин на ПДИ ви представихме накратко характера на дейността на новата за българското право фигура на омбудсмана.

Омбудсманът или "гражданският представител пред институциите" е своеобразна форма на защита на правата на гражданите, създадена през 1810 година в Швеция и възприета по-късно в съответни варианти в повечето страни по света.

Какви са способите и начините да сезираме омбудсмана в случаи на нарушаване на правото ни на достъп до обществена информация?

Основната дейност на омбудсмана е посочена от закона като приемане и разглеждане на жалби и сигнали за нарушения на основни права и совободи на гражданите от страна на държавни, общински органи, както и от страна на лица, предоставящи обществени услуги. Ето защо няма пречка гражданите да се обръщат към омбудсмана, в случаи, когато държавен орган или публичноправен субект им откаже информация.

Какво трябва да направим, когато сезираме омбудсмана в случаи на отказ на достъп до информация?

След приемането на закона за омбудсмана, гражданите получиха още една допълнителна възможност да "обжалват" в най-широк смисъл отказите да се предоставя информация. Това става чрез подаване на писмена жалба или сигнал пред омбудсмана. Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение. Няма специални изисквания за съдържанието на жалбата - тя трябва да съдържа единствено името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.
Какво може да направи омбудсманът в тези случаи?

Съгласно чл. 19, ал.1 от закона, омбудсманът следва да приеме и разгледа жалбата срещу отказа да се предостави информация и да направи проверка по нея. След това, той е задължен да отговори писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца. В отговора следва да се посочи становището на омбудсмана по основателността на отказа и преценката на обстоятелствата по случая.

Омбудсманът има възможност и да отправи предложения и препоръки за възстановяване на нарушеното право на достъп до информация пред органа, отказъл информацията.

На следващо място омбудсманът има възможност да посредничи между административните органи и засегнатите лица за разрешаване на спорните въпроси - например да съдейства за получаване на частичен достъп до информация, ако това е възможно. Омбудсманът би могъл да направи предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които са довели до евентуално неправомерния отказ да се предостави информация.

Какво трябва да имаме предвид, когато сезираме омбудсмана?

Подаването на жалба или сигнал до омбудсмана е съвсем отделно производство, нямащо отношение към предвидения в ЗДОИ традиционен ред за обжалване на откази да се предоставя информация. Съгласно ЗДОИ, решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, се обжалват пред окръжните съдилища по общия ред, предвиден в Закона за админи-стративното производство, в 14-дневен срок от постановяване на решението.

Предвиденият в ЗДОИ 14-дневен срок за съдебно обжалване на отказите да се предостави инфор-мация не спира да тече, в случай, че сте сезирали и омбудсмана.

При получаване на решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация сами следва да прецените дали да използвате възможността си за съдебно обжалване или да сезирате омбудсмана. Преценете възможностите си според конкретната ситуация.

Още веднъж напомняме следното:
1. Срокът за подаване на жалба пред съда е 14 дни след получване на решението за отказ да се предостави информация. Срокът за подаване на жалба пред омбудсмана е две години след получване на решението за отказ.
2. Разходите - подаването на жалба пред съд е 10 лева за физически лица и 50 лева за юридически лица. Процедурата по обжалване пред омбудсмана е безплатна.
3. Решението на съда е задължително за админи-страцията. Омбудсманът има правомощието да отправя единствено препоръки до органите и тяхната администрация.

Няма никаква пречка да използвате и двата способа - обжалване пред съд и обжалване пред омбудсмана.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.05.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP