Информационен бюлетин
Брой 2(38), февруари, 2007 г.

Приключения със заявления: Бой с корупцията в тъмна нощ
Според българската администрация, борбата с корупцията се води най-добре далеч от обществото

Николай Мареков, ПДИ

Проучването

Миналото лято ПДИ стартира участието си в международен проект, чиято цел бе да покаже, доколко са податливи на корупция някои сфери на публично-частното партньорство. Проектът се изпълнява едновременно в Албания, България, Испания, Мексико, Молдова и Перу с подкрепата на Правна инициатива на Отворено общество.
Във всяка страна бяха подбрани за проучване истории от висок обществен интерес, като за България екипът от Програма Достъп до Информация избра следните случаи:

1. Два договора по обществени поръчки на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
2. Договор за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води за град София, сключен между Столична община и “Софийска вода” през 2000 г.;
3. Строителство на ваканционно селище “Златна перла” край село Варвара, Община Царево.

И трите случая са добре известни и на нас, и на обществеността от многото съмнения за злоупотреби, публикувани в пресата. Въпреки това, целта ни не бе задължително да идентифицираме корупционни практики, а по-скоро да покажем къде и как биха могли те да съществуват.
Основното средство, използвано в проучването, бе подаването на заявления по ЗДОИ, за да получим достъп до реални документи от публичните институции. След това опитахме да организираме срещи и да проведем интервюта както с държавните служители, така и с компаниите, страни в публично-частното парньорство, за да добием по-пълна представа за случващото се.

Цели

И в трите случая първата цел на проучването беше да си отговорим на един общ въпрос: дали в отговорните институции действат механизми за предотвратяване на злоупотреби и корупция? Затова, началото на септември 2006 г. подадохме редица заявления за достъп до информация до МОСВ, РДНСК-Бургас, РИОСВ-Бургас, Община Царево, Столична Община, Министерството на здравеопазването, НЗОК, Комисия за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет и Дирекция на природен парк "Странджа". Поискахме финансови отчети и бюджети на институциите, имотните декларации и декларациите за евентуален конфликт на интереси на висшестоящи служители, мерките за борба с корупцията и разследвани случаи за последните години.
И още тук се натъкнахме на добре познатия ни проблем - разбирането, че борбата срещу корупцията е вътрешно-институционален проблем и гражданите нямат особен интерес нито да я подпомагат, нито да знаят как се води тя. В отговор получихме уверения, че случаи на корупция не са рaзследвани1, че борба с корупцията се води чрез “прилагането на заложените в законодателството механизми за отчетност и добро управление”2, че администрацията знае за злоупотребите, но няма капацитет да се пребори с тях3 или че поради липсата на точна формулировка на думата “корупция”, не може да се даде информация за точния брой на постъпилите сигнали4.

Със заявления се обърнахме и до Комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС с въпроса, дали е разследвала евентуални случаи на корупция в институциите. Функциите й обаче са толкова общо формулирани, че изглежда тя няма никакви задължения и контролни правомощия да противодейства на корупцията по какъвто и да е начин5. Комисията и досега не е публикувала нито дума за извършената от нея работа, макар че има подобно задължение (включително и на Интернет страницата си).

Неудовлетворителни бяха и отговорите за имуществените декларации, заплатите на служителите, изпълнението на бюджетите и декларациите за конфликт на интереси. Част от отговорите бяха направо печални и с право са фаворити в категорията “Най-абсурдно или смешно решение” за следващата церемония по случай 28 септември - Денят на правото да знам. Дирекция природен парк “Странджа” ни уведомиха единствено, че нямат достатъчен капацитет да изпълняват функциите си и не предоставиха никакъв отговор по заявленията ни. МОСВ отговориха официално, че не притежават информация за възнаграждението на министър Чакъров, а заместник-министър Качакова не даде съгласието си за размера на брутното си възнаграждение (Срам ни е от Вас, г-жа Качакова!). РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и МОСВ не предоставиха никаква данни за изпълнението на бюджетите си, като МОСВ отказаха всякаква информация за изпълнението на бюджет 2005 г. и проекта за бюджет за 2006 г., тъй като съдържат информация без самостоятелно значение (чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). Народното събрание отказа да ни предостави годишния отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2005 г., внесен за одобрение от управителния съвет на Касата, въпреки, че очевидно разполага с него. Впоследствие, все пак получихме информацията от НЗОК.

Накратко, според голяма част от българската администрация, борбата с корупцията процъфтява най-вече на тъмно. Но за да не бъдат критиките ни голословни, един пример от Естония - държава, която както нас е приела Закон за достъп до информация през 2000 г. В свое проучване от 2004 г. Групата на страните срещу корупция (GRECO) към Съвета на Европа констатира, че естонският Закон за достъп до информация "е довел до огромни промени, широкият електронен поток информация подпомогна достъпа до обществени документи, пресаташетата в министерствата и др."6 Естонският закон за обществена информация7 изброява 32 категории информация, достъпни онлайн, сред които:
- информация за служителите в държавните органи и органите на местното самоуправление, включително имената, образованието, области на специализация, телефонните номера и e-mail адресите им;
- бюджети и проектобюджети на държавните органи и органите на местното самоуправление и доклади за изпълнението им;
- възнагражденията в държавните органи и органите на местното самоуправление и процедурите за допълнително заплащане и осигуровки.

Нещо положително

Да отбележим и част от отговорите, които донякъде ни обнадеждиха. НЗОК ни предостави списък на подаръците на служители си през 2005 г, разходи за командировките на директора на Касата в страната и чужбина за 2005 г., информация за две процедури по обществени поръчки, списък на банките, които имат право да оперират със средства на Касата, детайлен списък на всички договори за доставка на услуги през 2005 г. Кметът на община Царево8 и четиримата заместник министри на околната среда и водите9 са си публикували декларацииите за имотно състояние онлайн.

Подробности за всеки от горните случаи очаквайте в следващите броеве на информационния ни бюлетин.

1. РДНСК-Бургас, РИОСВ-Бургас, МОСВ
2. Отговор на кмета на Община Царево
3. Телефонен разговор от 20.09.2006 г. с Директора на Дирекция природен парк “Странджа”
4. Отговор на НЗОК от 03.10.2006 г.
5. Комисията осъществява координационни, аналитично - информационни и контролни функции при изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията и програмата за нейното изпълнение. Комисията може да изисква от съответните министри и ръководители на ведомства информация относно предприетите от тях мерки и действия по изпълнението на задачите от Националната стратегия за противодействие на корупцията и програмата за нейното изпълнение.
6. Second Evaluation Round - Evaluation Report on Estonia Greco Eval II Rep (2003) 4E 2 July 2004.
7. Достъпен на английски език тук: http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40095K2&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=public+information
8. http://www.tzarevo.net/dohod_kmet.htm
9. http://www.moew.government.bg/about_us/dep_ministers.html


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.03.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP