Информационен бюлетин
Брой 1(37), януари, 2007 г.

Координаторите на ПДИ се събраха в София
Екипът обсъди с журналистите стратегиите за 2007 година

На 26 януари 2007 г., в хотел “Рила”, София, ПДИ проведе традиционната работна среща с координаторите в страната. Преглед на законодателните промени и развитието в съдебните дела, свързани с достъпа до информация, очертаването на годишните цели на ПДИ и развитие на журналистическата мрежа, бяха основните акценти на дискусията. "Голямата ни цел е да постигнем промяна в Закона за достъп до обществена информация", подчерта Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, откривайки срещата.

Д-р Жулева добави, че институциите не публикуват редовно информация на Интернет страниците си, защото ЗДОИ не определя процедура за достъп и предоставяне на информация по електронен път. Това са проблеми, напомни още Гергана Жулева, които ПДИ идентифицира чрез специално проучване на сайтовете на институциите през 2006 г. Резултатите бяха публикувани в годишния доклад “Състоянието на достъпа до информация в България през 2005 г.”1

ПДИ ще проведе подобно проучване и през 2007 г., в рамките на проекта "Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация", уточни пред координаторите Николай Мареков. Проектът ще бъде осъществен съвместно с Програмата на ООН за развитие в България.

 

За да формулира предложения за промени в ЗДОИ, ПДИ ще проведе срещи с IT служители от местната администрация в шест града в страната, разясни за присъстващите Ралица Кацарска. Тя допълни, че срещите ще бъдат организирани с помощта на координаторите на ПДИ във Видин, Разград, Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив, като целта е да се популяризират международните стандарти в областта на електронния достъп до информация, да се представи модел на уеб страница, съобразена с тези стандарти, и да се дискутират предложенията за изменения в ЗДОИ в тази насока. Работните срещи ще съвпаднат с дискусии с представители на неправителствени организации в същите градове. Целта е да се подпомогнат НПО в търсенето на информация по общественозначими теми. Ще бъдат дискутирани и проблемите, свързани с активната прозрачност и отчетността на институциите. Срещите с неправителствените организации и граждани по места ще се осъществят в рамките на проект по Програма ФАР. Обобщените резултати от дискусиите с местната администрация, от една страна, и с неправителствения сектор, от друга, ще бъдат включени в Меморандум за изменения на ЗДОИ, който ПДИ ще внесе в Народното събрание.

ПДИ ще продължи да предоставя правна помощ в случаи на търсене и на отказ да се предостави достъп до информация, както и да осигурява представителство в съда по стратегически дела за достъп до информация, заяви пред координаторите Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Той направи кратък преглед на промените в законодателството и съдебните дела през 2006 г., уточнявайки, че становища и препоръки на ПДИ бяха взети под внимание в изготвянето на редица законодателни инициативи през 2006 г. - Закон за Търговския регистър, Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Закон за достъп и разкриване на документите на бившата Държавна сигурност, в частта му за достъп до информация. Адвокат Кашъмов добави, че все пак редица законодателни проблеми остават нерешени и определят насоките на предстоящата работа на правния екип на ПДИ. И че съдебната практика по дела, свързани с достъп до информация, вече е толкова голяма, че цитирането на мотиви от постановени решения е достатъчно доказателство, с което всеки съдебен състав да се съгласи.
Адвокат Кирил Терзийски, от своя страна, представи заключенията и препоръките от доклада "Достъп до информация в съдебната система" за изменения в нормативната уредба, свързана с достъп до съдебна информация.
Д-р Гергана Жулева информира журналистите от страната, че и през 2007 г. ПДИ ще продължи участието си в международните мрежи, които се застъпват за по-добри стандарти в областта на достъпа до информация. Директорът на ПДИ припомни на координаторите, че през миналата година в Съвета на Европа започна работата по текст на Конвенция, гарантираща правото на информация. И че в експертната група се води дебат по три основни теми, свързани с изготвянето на новата Конвенция. Единият е относно предмета на действие на бъдещата Конвенция - достъп до документи или достъп до информация ще осигурява тя.

Втората тема е кръга на задължените лица - по-широк или по-тесен да бъде той и да включва ли всички власти и монополисти предоставящи обществени услуги. Това бе и препоръка, която ПДИ отправи към българските законодатели в последния си доклад за състоянието на достъпа до информация. Третата дебатирана тема е свързана с ограниченията на правото на достъп до информация.

През 2007 г. ПДИ ще продължи своята разяснителна кампания, свързана с правото на гражданите на достъп до информация, заяви Диана Банчева. Ще продължим да информираме обществеността за резултатите от проведените проучвания и срещите в страната, от оказваната правна помощ и водените съдебни дела, посредством Интернет страницата, месечния електронен бюлетин и чрез радиопредаване, което се надяваме скоро да зазвучи на честотите на програма “Хоризонт” на Българското национално радио, каза още Диана Банчева.

1. Докладът е достъпен на адрес: http://www.aip-bg.org/pdf/report_2005.pdf


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.02.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP