Информационен бюлетин
Брой 11(35), ноември 2006

Коментар на юриста: Какво включва понятието “мотивирано решение”?
Дарина Палова, ПДИ


© Фотоархив ПДИ

Случай

Работя във фирма, с предмет на дейност търговия с петролни продукти. Една от основните дейности е участието ни в конкурсите по Закона за обществените поръчки за доставка на горива на държавни и общински ведомства на бюджетна издръжка. Често в работата си се сблъсквам със следните проблеми.

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява с “мотивирано решение” класирането на кандидатите и в тридневен срок го изпраща до всички участници в конкурса.

Обикновено в решенията, които получаваме, са посочени имената на кандидатите, класирани на първите три места, без да се посочват мотивите. По този начин ние не сме в състояние да преценим защо една оферта е подобра от друга. Не можем да посочим и мотиви за евентуалното обжалване на едно такова решение и на практика не можем да обжалваме това решение.

Опитвали сме се да получим допълнително информация, за да направим собствена преценка на база на предложената в конкурсните документи методика за оценяване на предложенията, но обикновено ни се отговаря, че това е поверителна информация

В тази връзка моят въпрос е какво включва понятието “мотивирано решение” (чл. 73 от ЗОП) и представляват ли някакъв вид поверителна информация предложените цени от отделните участници, след като конкурсът е проведен, офертите са отворени и комисията е приключила своята работа с изготвения от нея протокол.

Коментар

Действително в чл. 73 ал. 1 от ЗОП е предвидено изискването възложителите на обществени поръчки да обявят с мотивирано решение класирането на кандидатите в поръчката. Освен това, в следващата алинея на ЗОП изрично е посочено, че в решението си възложителят трябва да обяви и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

От описаното в случая става ясно, че на практика това изискване на Закона за обществените поръчки често не се спазва и на практика се стига до простото обявяване на класираните на първите места, т.е. до липсата на мотиви на решението относно направения избор. Немотивираните решения, каквито са налице в случая, също могат да бъдат обжалвани като незаконосъобразни, тъй като липсата на мотиви е достатъчен порок на решението. След промените в ЗОП обжалването на решенията по обществени поръчки се извършва пред Комисията за защита на конкуренцията. Много често обаче до обжалване не се стига, поради високите такси, които подалият жалбата трябва да заплати.
Колкото до това, кога едно решение е мотивирано, според правната теория най-общо мотивираното решение е това, в което се съдържат писмени съображения, обосноваващи това решение. В тях например възложителят трябва да изложи причините, поради които са класирани някои от офертите, а други - не са, като подведе всяка една от класираните оферти под предварително обявените критерии за участие в поръчката. В противен случай е налице немотивирано решение - в което са изброени класираните, но липсва каквото и да е обосноваване на избора на комисията.

Относно втория въпрос - след приключване на процедурата по провеждане на обществената поръчка, офертите на участниците не следва да бъдат пазени в тайна, тъй като не съществува правнозащитим интерес за това. В съдебната практика на Програма Достъп до Информация този въпрос беше засегнат в дело от 2004 г., по което Върховният административен съд се произнесе с решението си в подкрепа на това твърдение. Става въпрос за Решение на ВАС № 8459 от 20.10.2004, в което изрично е посочено: “В случай, че процедурата е финализирана със сключване на договор с изпълнителя, то офертите на класираните кандидати вече не се ползват със специалната защита на закона и при спазване на правилата по ЗДОИ и съобразяване с ограниченията за достъп до обществена информация, установени с този закон, следва да бъдат предоставени на заявителя”.

И накрая, в ЗОП съществува възможност по реда на чл. 73 ал. 4 за предоставяне на протокола на комисията при писмено искане от участник в процедурата. В този случай възложителят е длъжен в тридневен срок от получаване на искането да му осигури достъп до протокола от разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Съгласно разпоредбата на чл.72 от ЗОП протоколът на комисията съдържа следните данни:
- състав на комисията и списък на консултантите;
- списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
-становищата на консултантите;
- резултатите от разглеждането и оценяването
на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
- дата на съставяне на протокола.

Тъй като протоколът сам по себе си съдържа голяма част от данните, касаещи избора на комисията, участниците в процедурата могат да се възползват от възможността да го поискат и получат от възложителя на поръчката, в която участват.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.12.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP