Информационен бюлетин
Брой 9(33), м. септември, 2006

Декларация от Лагос относно правото на достъп до информация

Въведение

На 22 и 23 септември 2006 г. представители на 30 граждански организации от 16 страни в Африка се срещнаха в Лагос, за да обсъдят начините за популяризиране на правото на достъп до информация, съхранявана от обществените институции, и по-конкретно - да обменят опит в стратегиите за ускоряване на приемането на закони, които изцяло защитават това право.

"Регионалната работна среща по свободата на информация в Африка" бе организирана от организацията "Програма за медийни права", съвместно с Правна Инициатива на Отворено Общество и експертното участие на застъпници за свободата на информация от Албания, Програма Достъп до Информация - България, и САЩ.

Бележки и Решения

Организациите-участници изразиха тревога от изоставането на Африка в световното движение към приемане на закони за достъп до информация.

В резултат на това организациите:

Припомнят за такива африкански инструменти (документи) като Конвенцията на Африканския съюз за предотвратяване и борба с корупцията, която изисква държавите-членки да приемат мерки, гарантиращи достъпа до информация; Договора на Икономическата общност на държавите от Западна Африка (ECOWAS), който насърчава свободното движение на информацията в рамките на националните граници, както и регионалното сътрудничество в областта на информацията, и Декларацията за принципите на свобода на изразяването в Африка, публикувана от Африканската комисия за човешки и граждански права, която утвърждава, че “обществените институции съхраняват информация не за себе си, а като пазители на общественото благо, и всеки има право на достъп до тази информация”.
Призовават правителствата да гарантират и зачитат правото на достъп до информация, в съответствие с принципите на африканското и международно право и добрите практики.
С тревога отбелязват нарастващата тенденция достъпът до информация да се разглежда като заплаха за обществената сигурност и безопасност.
Подчертават, че достъпът до информация е от съществено значение при защитата на други човешки права и допринася за отчетността, социалната стабилност, сигурността и икономическото развитие.
Отбелязват значението на достъпа до информация в борбата срещу корупцията, което е признато от международните договори.
Настояват всички държави в Африка да подпишат и ратифицират документи като Конвенцията на Африканския съюз за предотвратяване и борба с корупцията и Антикорупционната конвенция на ООН, която изисква държавите-членки, страни по Конвенцията, да приемат мерки, гарантиращи достъпа до информация.

Принципи

В светлината на гореизложеното, призоваваме правителствата в Африка да работят с гражданските организации при изработването на проектозакони и приемането на закони, които отговарят най-малко на следните принципи:

1. Достъпът до информация е право на всеки. Всеки може да иска информация. Не трябва да има изисквания за гражданство и не е необходимо да се обосновава търсенето на информация.

2. Достъпът е принцип, тайната е изключение. Информацията, съхранявана от правителствените институции, е обществена по принцип. Информация може да бъде отказана само поради ограничен брой законни основания, които са систематизирани в националното законодателство.

3. Правото се прилага спрямо всички обществени и частни институции, които изпълняват обществени функции. Обществото има право да получава информация, която е достояние на институции, финансирани от публични или частни органи, изпълняващи обществени функции, като доставчици на вода и електричество.

4. Подаването на заявление трябва да бъде лесно, бързо и безплатно. Подаването на заявление трябва да бъде лесно. Единствените изисквания трябва бъдат да се посочи име, адрес на заявителя и описание на търсената информация. Заявлението трябва да може да се подава устно или писмено. Информацията трябва да се предостави незабавно или в кратък срок. Разходите не трябва да бъдат по-високи от тези, направени за възпроизвеждането на документите и тяхното изпращане по поща.

5. Служителите имат задължението да помагат на заявителите. Държавните служители трябва да помагат на търсещите информация при изготвянето на заявления. Ако заявлението е внесено в неправилната институция, служителите трябва да препратят заявлението на правилната институция.

6. Отказите трябва да бъдат обосновани. Правителствата могат да откажат информация, ако разкриването може да причини вреда на законни интереси като национална сигурност и личния живот. Тези изключения трябва да бъдат ясно и специално определени чрез закон. Всеки отказ трябва да съдържа причините да не се предостави информацията.

7. Общественият интерес има предимство пред тайната. Информация трябва да се предоставя, когато общественият интерес надделява над вредата от разкриването на информацията. Информация, свързана със заплаха за околната среда, здравето или човешките права, и информация, разкриваща корупция, трябва да бъде предоставяна, предвид високата й обществена значимост.

8. Всеки има право да обжалва неблагоприятни решения. Всички заявители имат право на навременен и ефективен съдебен процес при отказ на информация от обществена институция или при невъзможност за разкриване на информация.

9. Обществените институции трябва да поддържат и управляват архив от документи и активно да публикуват основна информация. Всяка обществена институция трябва да има готовност за предоставяне, без специално заявление, на информация за своите функции и отговорности, включително и списък за видовете документи, както и описание на информацията, които създава. Тази информация трябва да бъде актуална, ясна и на разбираем език.

10. Правото трябва да се гарантира от независим орган. Трябва да се създаде независима институция, например омбудсман или комисар, която да разглежда отказите, да предоставя знание и да издига правото на достъп до информация.

Регионален център за свобода на информацията

За да осигури платформа за сътрудничество и съвместни действия сред гражданското общество в региона, участниците се договориха да бъде изграден Регионален център за свобода на информацията в Африка, където активисти от различни държави ще събират и споделят натрупания опит. Центърът ще предоставя техническа помощ на организации, участници в процеса на застъпничество за свобода на информацията и изпълнението на съответното законодателство.

Декларацията е приета и подписана в Лагос, Нигерия, на 23 септември 2006 г. от представители на следните организации:

Програма за медийни права, Нигерия; Правна Инициатива на Отворено Общество, Нигерия; Форум за гражданско общество в Западна Африка, Нигерия; Международен пресцентър, Нигерия; Медийна Фондация за Западна Африка, Гана; Център за прозрачност и отчетност, Либерия; Инициатива за човешки права на Британската общност, Гана; Африканска мрежа за свобода на изразяването, Гана; Център за медийни изследвания и изграждане на мира, Либерия; Наблюдател на демокрацията в Либерия; Общество за демократични инициативи, Сиера Леоне; Национален форум за човешки права, Сиера Леоне; Информационен съюз, Гамбия; Инициатива за гражданско управление, Камерун; Прозрачност без граници - Камерун; Университета в Дула; Международна федерация на журналистите, Африка; Среща на африканските защитници за човешки права, Сенегал; Наблюдател на медиите в Того; Асоциация на журналистите в Западна Африка, Мали; Къща на медиите в Бенин; Форум на издателите в Западна Африка, Гвинея; Мрежа за човешки права, Уганда; Международна комисия на юристите в Кения.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP