Информационен бюлетин
Брой 8(32), м. август, 2006

28 септември: Неправителствена организация, най-ефективно упражнявала правата си по ЗДОИ

В своята работа неправителствените организации често се сблъскват с непрозрачността на институциите и с откази за предоставяне на обществена информация. За да бъде отличена със “Златен ключ” една неправителствена организация, тя трябва да е проявила упоритост и последователност в търсенето на информация. Неправителствената организация трябва да е използвала докрай всички процедури на Закона за достъп до обществена информация, да е използвала получената информация в свои доклади или друг вид публикации, като по този начин е постигнала голям обществен ефект в областта на своята дейност.

Трите отличени със "Златен ключ" са: национално движение "Екогласност" - Монтана (2003 г.), Регионален фонд ИГА - гр. Пазарджик (2004 г.) и гражданско сдружение "Обществен барометър" - гр. Сливен (2005 г.).

Национално движение “Екогласност” - Монтана е екологична неправителствена организация, която посредством подаването на заявления за достъп до информация и воденето на съдебни дела осъществява активен контрол върху дейността на органите на изпълнителната власт. Организацията води дела за достъп до обществена информация и е особено активна в търсенето на информация, свързана със строежа на атомна централа "Белене". Информацията, която "Екогласност" разкрива, е от голямо обществено значение.

Регионален Фонд - ИГА, гр. Пазарджик, бе наградена през 2004 г. за активното използване на Закона за достъп до информацията във връзка със събирането на информация и изготвянето на анализи, които са в основата на нейната дейност по различни проекти.

Използвайки официалните заявления за достъп до информация и придържайки се към изискванията на ЗДОИ, Регионален фонд - ИГА успява да изгради работеща система за получаване на информация със "затворени" по принцип институции като Окръжен съд, затвор и РДВР на регионално ниво; областна и общинска администрации, Дирекция "Социално подпомагане", Бюро по труда, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. ИГА оказва сериозен законов натиск върху Министерство на правосъдието, Дирекция "Изпълнение на наказанията", Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика и други за получаване на исканата от фондацията информация. Наред с това ИГА организира и провежда обучение за изискванията на ЗДОИ за служителите от Общинска и Областна администрация Пазарджик. В резултат на работата на Регионален фонд - ИГА повечето институции на местно ниво определят служител, който да подготвя отговорите на получените заявления и да ги изпраща в законово установения по ЗДОИ срок. Пример за това е Районният съд в Пазарджик - в сградата на съда е определено място, където може да се чете изискваната от закона информация.
След като две поредни години гражданско сдружение “Обществен барометър” - гр. Сливен, бе отличено с почетни грамоти (2003 и 2004 г.), през 2005 г. то бе удостоено с наградата "Златен ключ" за дългогодишно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ за борба с корупцията. От "Обществен барометър" са подавали заявления до Държавен санитарен контрол, Сметната палата, териториално поделение на Агенцията за държавен и вътрешен финансов контрол, кмета на град Сливен, както и до много институции на централната власт. Сдружението има редица спечелени съдебни дела за достъп до информация, отразени на Интернет страницата му (http://www.corruption-bg.org/). Там могат да бъдат открити и всички документи, които сдружението е получило по силата на ЗДОИ.

С почетни грамоти за използването на информация, получена по силата на ЗДОИ, са отличени “ИнфоЕкоКлуб” - гр. Враца, Сдружение на общопрактикуващите лекари - гр. В. Търново, Център за независим живот - гр. София, Сдружение “Зелени Балкани” - гр. Пловдив, Център на НПО в Разград и Районен съюз на потребителите - гр. Хасково.


Юрий Иванов, председател на “Обществен баромотър” получава наградата “Златен ключ”

Г-н Иванов, шегуваме се помежду си, че с работа-та си “Обществен барометър” държи в тонус администрацията. Как постигате това?“

Дейността на “Обществен барометър” обхваща цялата Сливенска област - това са общините Сливен, Твърдица, Котел и Нова Загора. Опитваме се в известна степен да играем ролята на местен омбудсман, което ни създава, освен всичко друго, и доста проблеми по отношение на работата ни с местната власт и със съответната държавна местна администрация. Ние поддържаме горещ телефон, e-мейл, Интернет страница. По този начин стимулираме хората без притеснение да идват при нас, да споделят нещата, които ги тревожат или са открили като нередни. Нашият юрист, Ваня Барбутова, ги очаква в офиса, изслушва ги и ги насочва какво трябва да направят по съответните казуси. Хубавото е, че гражданите на област Сливен ни стимулират с много въпроси в различни области - местна власт, образование, представителство на различни държавни контролни органи, дори прокуратурата, съда. Това са все институции, които не показват резултатна дейност. От нашите анализи става ясно, че ако държавните контролни органи изпълняваха стриктно задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, нивото на корупция нямаше да е толкова високо.”


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP