Информационен бюлетин
Брой 4(28), м. април, 2006

Коментар на юриста: Как да получим информация за предстоящи обществени поръчки
Дарина Палова, ПДИ

Случай:

Светозар Николов, директор на фирма “Агрогруп”, АД, гр. Велики Преслав, търси информация за обществените поръчки за снабдяване на местните училища и детските градини с хляб и тестени изделия. Директорът се обръща към секретарката на кмета, която е изрично упълномощена да предоставя достъп до информация. Тя препраща питащия към отдел “Социално подпомагане”. От отдела твърдят, че са “формален посредник“, но нямат информация за търга - такава следва да се търси в Интернет сайта на Агенцията за социално подпомагане, в ресорното министерство, в “Държавен вестник” или във Федерацията на хлебопроизводителите.

Поради пълната липса на информация, фирмата изпуска срока за търга, тъй като не се добира до информация за него. За случката общината има два отговора - няма интерес от местни фирми за участие и “Агрогруп” не са депозирали молба по Закона за достъп до бществена информация.

В цялата страна само 13 са фирмите, получили достъп до информация за търга. Запитването е как да се процедира в края на месец май 2006 г, когато ще има нов търг с обществена поръчка.

Коментар:

Въпросите, които вълнуват неуспелите да участват в проведената обществена поръчка, са уредени от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗОП възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

Решението и обявлението се изпращат до Агенцията за обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.

Изготвеното от възложителя обявление за обществена поръчка трябва да съдържа определените в закона задължителни реквизити и това са:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. вид на процедурата - открита/закрита;
3. обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;
4. код, съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;
5. място и срок за изпълнение на поръчката;
6. изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата и за техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и документите, с които те се доказват;
7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
8. условия и начин на плащане;
9. срок на валидност на офертите;
10. критерий за оценка на офертите;
11. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
12. място и срок за подаване на заявленията или на офертите;
13. място и дата на отваряне на офертите;
14. дата на изпращане на обявлението.

В обявлението възложителите могат да предвидят по свой избор и допълнителни изисквания за участие в обществената поръчка, но нямат право да включват такива условия или изисквания, които по някакъв начин да дават предимство или необосновано да ограничават участието на лица в обществените поръчки.

Съгласно чл. 27 от ЗОП обявлението трябва да съдържа до 650 думи и да бъде изготвено по образец на Агенцията за обществените поръчки.

След изготвянето на обявлението за обществена поръчка, възложителят го изпраща и в електронен вид в Агенцията по обществени поръчки, след което - до 5 дни след изпращането му - се обнародва в електронната страница на "Държавен вестник".

След обнародване на обявлението в "Държавен вестник" възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко обектът на обществената поръчка и датата на обнародване на обявлението в електронната страница на "Държавен вестник" и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

Следователно, ЗОП задължава възложителите предварително да обявят информация за провежданата от тях обществена поръчка. Информация за участие в предстояща обществена поръчка може да бъде открита на няколко места:

1. Справки могат да се правят на Интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки, на която се публикува информацията от Публичния регистър на обществените поръчки. Адресът на регистъра е: http://www.aop.bg/case.ph.
2. Информация може да бъде открита и в електронната страница на “Държавен вестник”, където също се публикуват обявленията за обществени поръчки. Електронният адрес е http://dv.parliament.bg/.
3. Същата информация може да бъде публикувана, както стана ясно, и в местен вестник или национален ежедневник, но това е най-несигурният начин за информиране, т.е. препоръчваме първите два.

Непременно трябва да отбележим, че за да се получи информация за провеждането на обществена поръчка, не е необходимо да се подава заявление за достъп до информация. Това е така, тъй като задължението за информиране принадлежи на възложителя, който, следвайки разпоредбите на ЗОП, изпраща обявлението за обществена поръчка по посочения по-горе ред, а след публикуване на получената информация всеки, който желае, може да направи справка за интересуващата го обществена поръчка.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP