Информационен бюлетин
Брой 3(27), м. март, 2006

Приключения със заявления: Древногръцки епос в българската администрация (продължение от миналия брой)
Фани Давидова, ПДИ

В миналия брой разказахме за приключенията на нашия екип в опитите ни да получим информация за финансирането на неправителствени организации със средства от държавния бюджет. За втора поредна година, в държавния бюджет е предвиден резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел. За въпросната сума се предвижда кандидатстване с проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието. Съгласно Закона за държавния бюджет, редът и условията на самото кандидатстване се определят от Министерски съвет. В предишния бюлетин описахме пълната невъзможност да се получи информация за реда и условията на кандидатстване за държавна субсидия през 2006 година. След като не успяхме, решихме да разберем какво се е случило със държавната субсидия за 2005 година.

Какво попитахме:

Със заявление, отправено до Министъра на финансите поискахме да ни бъде предоставена информация за:
- Правилата, условията и сроковете, според които е било извършено кандидатстването на НПО за държавната субсидия през 2005 година.
- Къде са били обявени/публикувани въпросните условия за кандидатстване? В случай, че публикуването е извършено в Интернет страницата на Министерството на финансите, помолихме да ни бъде посочен точен линк към публикацията.
- Каква е процедурата по одобряване на заявките след подаването им в МФ, съгласно чл. 2, ал. 1 от ПМС № 87 от 16.05. 2005 г.?
- Какъв е бил общият брой на кандидатствалите за субсидия юридически лица с нестопанска цел.
- Колко от получилите субсидия от централния бюджет за 2005 година юридически лица са изпратили изискваните отчети? Поискахме и копия от изпратените отчети.

Тъй като получилите субсидия юридически лица с нестопанска цел са задължени да се отчитат ежемесечно в Министерство на финансите и Сметната палата, поискахме от председателя на Сметната палата да ни предостави следната информация:
- Колко от получилите субсидия от централния бюджет за 2005 година юридически лица не са изпратили изискваните отчети и кои са те?
- В случай, че Сметната палата разполага с окончателни отчети за разходваните средства от получилите субсидия юридически лица, поискахме копия от отчетите.

Какво ни отговориха:

От Министерство на финансите получихме отговор в срок, но за съжаление, от предоставената ни информация изобщо не можахме да установим нищо конкретно, освен че приемането и оценяването на самите проекти е било извършвано от Министерство на правосъдието.

Тъй като чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ изрично казва, че неговите разпоредби се прилагат и за всички физически и юридически лица относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет, смятахме, че няма да имаме проблем да получим от МФ и Сметната палата отчетите на държавно финансираните НПО. Но отговорите, които получихме от двете институции, са толкова странни, че може би е по-добре да ги публикуваме тук без коментар:

Министерство на финансите:
... Не сме в състояние да преценим, доколко исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ. В тази връзка, считаме, че въпросът следва да се обсъди с Дирекция “Държавно юрисконсулство” и в случай, че исканата информация се квалифицира като обществена, ще Ви предоставим копия от исканите документи”.

Сметна Палата:
... В Сметната палата са предоставили отчетите си за изпълнението на получената субсидия за 2005 година седем (от финансирани 20) юридически лица с нестопанска цел. ..... В отчетите е предоставена информация за разходваните средства по елементите, определени в ПМС №87 от 2005 година. Относно искането Ви да представим копия от тях, считаме за редно да се обърнете за това към самите сдружения, съставили отчетите”.

Пълните текстове на подадените заявления и получените отговори от МФ и Сметната палата могат да се видят на Интернет страницата на ПДИ на адрес: http://www.aip-bg.org/documents/ngo.htm

Нели Митева, сдружение “Екомисия 21 век”, гр.Ловеч

Нашата история е следната: през 2005г. изпратихме за кандидатстване проект във връзка с обявения конкурс за финансиране на проекти от държавния бюджет. Понеже срокът бе изключително кратък, а нямаше и никакви указания относно проектопредложенията изпратихме проекта на формуляр по наша преценка, а също така и всички необходими приложения, както бяха описани в обявата. Целият пакет бе изпратен с обратна разписка до Министерството на правосъдието. През следващите месеци не получихме никакво известие за проекта и понеже не бе посочен и телефон за връзка решихме, че проектът не е одобрен или не е стигнал до адресата. Какво бе учудването ни когато в началото на 2006г. случайно открихме в Интернет Постановление №87/16 май 2005г. за разпределяне на средствата, предвидени в централния бюджет за 2005г. за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, където фигурира името на нашата организация: сдружение за общественополезна дейност “Екомисия 21 век” с одобрен проект за финансиране. При предоставяне на средства за безвъзмездно финансиране на проекти обикновено представител на донора се свързва, поздравява или уведомява организацията, че проекта й е одобрен/неодобрен. Никой от Министерството на финансите, което е натоварено с разпределянето на тези средства, както е видно от постановлението и до този момент не се е свързал с нас...

А на въпросното постановление се натъкнахме случайно на подстраницата “Право” на www.dir.bg.

Наш коментар:
Въпросите към Министерството на финансите и Сметната палата остават открити...


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP