Информационен бюлетин
Брой 1(25), м. януари, 2006

Коментар на юриста: Трябва ли териториалните звена на централни държавни органи самостоятелно да предоставят информация?
Кирил Терзийски, ПДИ

Случаят
От Дирекция “Социално подпомагане” в Перник категорично отказват да отговорят на журналистически въпрос относно отпускането на помощи за социално подпомагане през зимния сезон. Въпросите трябва да бъдат отправени писмено към PR на Социалното министерство, разрешение и отговори се дават само оттам, аргументира отказа директорът на службата в града.

Коментарът
По силата на чл. 5, ал. 5 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане” на територията на всяка община. Самата Агенция за социално подпомагане е изпълнителна агенция - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на труда и социалната политика (чл. 5, ал. 2 от ЗСП), което означава, че директорът на АСП е задължен да предоставя информация по реда на ЗДОИ субект, в качеството си на държавен орган по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

В тази връзка, конкретният случай на практика отново поставя въпроса: Трябва ли териториалните звена на централни държавни органи самостоятелно да предоставят информация?

Териториалните звена на държавните органи не са изрично посочени в чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ като задължени да предоставят информация по реда на закона субекти. Те обаче имат задължения за периодично публикуване на актуална информация по реда на чл. 15 от ЗДОИ. Поради това е невъзможно да се даде еднозначен отговор на въпроса. Такъв следва да се търси според конкретния случай, в зависимост от законовата и подзаконовата уредба наустройството и дейността на съответната държавна администрация.

Например, възможно е териториалните звена на дадена държавна администрация да са задължени да предоставят достъп до информация направо по силата на съответния специален закон. Такъв е случаят с чл. 21 от Закона за опазване на околната среда, според който компетентни да предоставят достъп до информация са, освен централните, и териториалните звена на органи на изпълнителната власт, които събират и разполагат с информация за околната среда.

В друг случай на териториалните звена е делегирано правомощието да предоставят информация по силата на вътрешните правила, уреждащи предоставянето на достъп до информация в съответната администрация. Например според Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация в данъчната администрация решенията за предоставяне или отказ на информация се вземат: за Главна данъчна дирекция - от главния данъчен директор, а за регионалните и териториалните данъчни дирекции - от регионалните, съответно териториалните данъчни директори.
На последно място е възможно с вътрешните правила, уреждащи достъпа до информация, териториалните звена на съответната администрация да са изключени от кръга на задължените да предоставят информация субекти. Именно такъв е случаят с АСП и териториалните й звена.

През 2005 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) издаде наръчник за администрацията “Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?”. При подготовката на наръчника, в резултат на подадени заявления, ПДИ получи значителен брой вътрешни процедури, правила, инструкции и др. за достъп до обществена информация на различни държавни администрации. Повечето от тези документи са достъпни на интернет страницата на ПДИ в секция Законодателство/Вътрешни правила (http://www.aip-bg.org/internal_bg.htm). Сред тях е и Инструкцията за предоставяне на достъп до обществена информация в АСП (http://www.aip-bg.org/documents/pravilnici/instr_asp.pdf).

Така според инструкцията органи в структурата на АСП, вземащи решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на искана обществена информация по ЗДОИ, са изпълнителният директор, заместник изпълнителните директори и главният секретар. Задължение да изготви решението за достъп, след вземането му от някой от тези органи, има отдел “Връзки с обществеността” на АСП (Раздел II, т. 2 и 3 от Инструкцията). Относно процедурата, според Инструкцията, ако заявлението е подадено на адрес на териториално поделение, то се препраща по служебен път към отдел “Връзки с обществеността” в деня на получаването му. Интерес, във връзка с конкретния случай, представляват и разпоредбите от Инструкцията, според които заявлението може да е по образец или в свободен стил, като бланките за заявления по образец се поставят на видно място в приемната на АСП и в териториалните поделения (Глава Втора, Раздел I от Инструкцията).

Горното идва да покаже, че директорът на Дирекция “Социално подпомагане” в Перник изобщо не е запознат с действащата Инструкция за предоставяне на достъп до обществена информация в АСП, щом счита, че информация се предоставя само от Министерството на труда и социалната политика. В конкретния случай запитванията и заявленията могат да се отправят направо към АСП в София или да се “помогне” на директора в Перник да се запознае с Инструкцията за предоставяне на достъп до обществена информация в АСП, за да може да изпълнява задълженията си, произтичащи от нея.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP