Информационен бюлетин
Брой 10(22), м. октомври, 2005

Достъпниците по света: Инициатива за прозрачност на Международните финансови институции (МФИ)

Международната организация Global Transparency Initiative (GTI) инициира обществено обсъждане на проект за прозрачна политика на Международната финансова корпорация (МФК). Дебатът е част от проект на GTI, който има за цел да подобри достъпа до информация в Международните финансови институции като цяло. Проектът е достъпен на страницата на МФК (http://www.ifc.org/policyreview). До 21 октомври се приемаха коментари и бележки върху политиката на прозрачност на Европейската инвестиционна банка. Коментари върху политиката МФК се приемат до 25 ноември 2005 г. на адрес: disclosurepolicyreview@ifc.org.

На 28.09.2005 г., в чест на Международния ден на правото да знам, GTI представи за обсъждане Хартата за прозрачност на Международните финансови институции (МФИ). Това ще бъде основополагащ документ, утвърждаващ стандартите и нормите, с които трябва да са съобразени политиките и практиките на прозрачност в МФИ. Текстът на документа може да бъде коментиран до 28.11.2005 на адрес: http://www.article19.org/publications/law/case-briefs.html.

Харта за прозрачност на Международните финансови институции
Основни принципи

Принцип 1: Право на достъп
Правото на достъп до информация, съхранявана от Международните финансови институции (МФИ), е основно човешко право. То е независимо от произхода на информацията и създателя на документа, както и от това, дали информацията се отнася за публичен или частен субект.

Принцип 2: Право на търсене на информация
Всеки има право да поиска и получи информация от МФИ. Изключенията от това право трябва да бъдат ясно дефинирани. Процедурите за разглеждане на исканията за информация трябва да бъдат прости, бързи и евтини.

Принцип 3: Публикуване на информация по собствена инициатива
МФИ трябва своевременно и по собствена инициатива да публикуват широк кръг от инфор-мация, свързана със структурата, политиките и процедурите им, процеса на взимане на решения и проектите им във всяка държава. Това трябва да става на език и със средства, които позволяват ефективен (реален) достъп от страна на всички засегнати.

Принцип 4: Ограничени изключения
Режимът на изключенията трябва да се основава на принципа, че достъп до информация може да бъде отказан, само когато МФИ може да демон-стрира, че разкриването й би довело до сериозно увреждане на някой от тясно дефинираните интереси, изброени в нейната политика за прозрачност. Информация трябва да бъде предос-тавена, ако общественият интерес от разкрива-нето й надделява над конкуриращия интерес.

Принцип 5: Достъп до заседания
МФИ следва да уредят правото на свободен достъп до техни важни заседания и да разпространяват информация за случилото се по време на заседанията.

Принцип 6: Защита за служители, разкрили злоупотреби
Лица, които добросъвестно разкрият съмненията си за злоупотреби, корупция или други нарушения в МФИ, трябва да бъдат изрично защитени от всякакви санкции, репресии, професионални или лични преследвания, в резултат на направените разкрития.

Принцип 7: Обжалване
Всеки, който вярва, че МФИ е нарушила своята политика за прозрачност, включително чрез отказ за предоставяне на информация по заявление, трябва да има възможност за разглеждане на случая от независим контролен орган.

Принцип 8: Подпомагане на свободата на информация
МФИ трябва да отделят адекватни ресурси и енергия за осигуряване на ефективно изпълнение на политиките за достъп до информация и за създаване на култура на отвореност.

Принцип 9: Редовен преглед
Политиките за достъп до информация трябва да бъдат редовно преразглеждани, като се отчита същината на съхраняваната информация и се включват прогресивни правила за предоставяне на информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP