Информационен бюлетин
Брой 10(22), м. октомври, 2005

Случай на месеца: Прозрачността в приватизацията често остава пожелание
Фани Давидова, ПДИ

Случаят:
На 13.09.2005 г. сдружението с нестопанска цел “Зелени Балкани” подава заявление за достъп до обществена информация, адресирано до министъра на земеделието и горите. С него се иска достъп до информация, свързана с приватизирането на държавната фирма “Средна гора” ЕАД, чийто принципал е Министерството на замеделието и горите (МЗГ). Със заявлението са поискани следните документи, представляващи част от правния анализ на фирмата:

1.Заповед К-136/22.03.1993 г. на Председателя на Комитета по горите;
2.Съдебно решение за увеличаване на капитала на фирмата на 596 млн. лв.;
3.Заповед РД 41-193/24.03.1999 г. за преобразуване в ЕАД с уставен капитал 50 млн лв.;
4.Съдебно решение на Пловдивски Окръжен съд (ПОС) от 25.05.2002 г. за отказ за увеличаване на капитала от 50 000 лв. на 89 400 лв. на “Средна гора 2000” по фирмено дело 4135/2000 г.;
5.Решение за вписване на “Средна гора 2000” във фирмения регистър на ПОС по фирмено дело 4135/2000 г.
На 11.10.2005 година сдружението получава решение за отказ да се предостави исканата информация, подписано от и.д. Главен секретар на министерство на земеделието и горите. Отказът е мотивиран с разпоредбата на чл. 37, ал. 1,т. 2 от ЗДОИ - защита на интересите на трето лице.

Коментарът:
Случаят представлява грубо нарушение на правото на гражданите на достъп на информация. В конкретния казус е отказана без съмнение публична информация.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), при продажба на акции и дялове, собственост на държавата или общините от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, задължително се изготвя анализ на правното състояние. А според чл. 26, ал. 4 от същия закон анализите на правното състояние и приватизационните оценки не представляват служебна тайна и могат да бъдат разгласявани и включвани в публичния регистър, с изключение на документите, фактите и обстоятелствата, които представляват търговска тайна на приватизиращото се дружество. Следователно, самия ЗПСК изрично определя правните анализи за обществена информация, поради което не се изисква съгласие на трето лице при предоставянето им по реда на ЗДОИ.

Що се отнася до загатнатото в отказа наличие на търговска тайна в исканите от сдружението с нестопанска цел “Зелени Балкани” документи, то съгласно §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията, търговска тайна могат да бъдат онези факти и сведения, разкриването на които би довело до нелоялна конкуренция и за чието запазване в тайна търговецът предварително е взел мерки. В конкретния случай, ако търговецът предварително не е обявил наличие на търговска тайна за някои от документите, намиращи се в правния анализ, то той не би могъл да се позове на нея в последващ момент (например след подаване на заявлението за достъп до обществена информация).

Развитието:
След получаване на отказа да се предостави описания правен анализ, сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, обжалва решението пред Софийски градски съд (СГС). Очаква се насрочване на делото.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP