Информационен бюлетин
Брой 9(21), м. септември, 2005

“Ключът не е за моето бюро, той е за жителите на Кърджали!”,
Хасан Азис, кмет на Oбщина Кърджали


Кметът на община Кърджали, Хасан Азис, с наградата “Златен ключ” за институция

- Поздравяваме Ви за наградата, г-н Азис. Приемайки “Златния ключ”, Вие споделихте, че той принадлежи на гражданите на Кърджали. Kак мислите, с какво Община Kърджали се отличи и защо на нея бе връчена наградата?
- Благодаря за поздравленията. След като и аз видях какъв е списъкът и каква е конкуренцията, сега се радвам, че Община Кърджали е номинирана и получи голямата награда. Това още повече прави ценна тази награда и в същото време още повече ни задължава да си вършим работата. Няколко неща са, може би, важни за определяне на решението на журито. Най-важното е, че ние, служителите на Община Кърджали, се опитваме да приложим Закона за достъп до обществена информация в неговата цялост. На второ място, също така, с моите колеги от общинската администрация сме създали един лесен начин за това как гражданите да достигнат до желаната от тях информация. И не на последно място идват усилията на ръководството на общината да подобрява своята дейност при обслужването на гражданите. В същото време бих казал, че не само Община Кърджали заслужава тази награда. Разбира се, това са и гражданите на Кърджали, които все повече имат желанието и се възползват от правото си да получат информация от oбщината. Не на последно място е и добрата ни работа и комуникация с журналистите в града, защото чрез тях ние получаваме и предаваме информация. И един много важен елемент от тази награда, който не знам дали журито е взело предвид, но Община Кърджали от две години поддържа един международен стандарт - ISO 9001:2000.

В продължение на две години ние работим съгласно изискванията на този стандарт, които касаят както дейността на oбщината, връзката с клиентите, така и това как да се води диалог с тях, по какъв начин информацията да бъде предоставена, без това да противоречи на други закони.

- Досега отказвали ли сте достъп до информация и по какви причини?
- Да. Имаме случаи, когато сме отказвали достъп до информация. Справката, която имаме за тази година показва, че досега сме отказали на трима души, които искат информация, която касае интересите на други хора, т.е. въпроси, свързани с имоти на второ или на трето лице. Разбира се, не можем да си позволим да предоставим такава информация. Отказваме, защото такъв е законът.

- Каква е организацията на предоставяне на достъп до информация в oбщината?
- С моя изрична заповед сме определили трима души, като единият от тях е юрист, да разглеждат всички постъпили молби за достъп до информация. Освен това Община Кърджали е първата община, която предоставя услуги по електронен път. Можете да се убедите в това, като посетите нашата интернет страница - там е публикуван и образец на заявление за достъп до информация. Всичко това е резултат от двегодишната ни работа. В момента сме в процес на изграждане на информационен център за обслужване на граждани на “едно гише”.

- Каква информация търсят гражданите на Кърджали?
- Информацията, която искат гражданите, касае имотно състояние, граници на имоти, неща, свързани с личната собственост, информация, свързана с образованието, например - броят на полудневните или целодневните групи в детските градини. В същото време имаме случаи, когато информация, предоставена от общината, е била използвана по законен път в съдебно дело за решаването на проблем в съдебна зала.

- А не искат ли гражданите достъп до договори за обществени поръчки?
- Не. Нямаме засега такива искания нито от гражданите, нито от журналисти, защото, предполагам, че получават достатъчно информация в това отношение.

- Каква е тайната на отвореността на Община Къдржали? Какво е Вашето послание към другите общини?
- Бих казал, посланието ми е и към общините, и към гражданите: Не приемайте чиновника за враг, той е Ваш партньор и приятел!

Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP