Информационен бюлетин
Брой 2, м. февруари 2004

Капаните на логиката

През последните месеци Върховният административен съд постанови няколко решения, в които се приема, че съгласно Закона за достъп до обществена информация гражданите и юридическите лица имат право да получат информация, а не документи. Нещо повече, ако гражданин поиска достъп до документ, администрацията нямала даже задължение да му отговаря.

Нека тука не влизаме в тълкуване на законовите разпоредби и не се задълбочаваме в това да припомняме на магистратите, че информацията се счита за обществена независимо от нейния НОСИТЕЛ - чл.2, ал.2 от ЗДОИ.

По- интересно е да анализираме от позицията на науката логика това иначе кратко по съдържание съждение. Изводът, че правото на достъп до информация е нещо съвсем различно от правото на достъп до документи предполага, че между двете множества няма никакво сечение. Според съда информацията представлява "сведение, знание за някого или за нещо1." Тоест за да се удостовери истинността на извода, трябва да е налице предпоставката, че в никой документ не е дадена информация (сведение) и в никоя информация не е даден документ. Второто изглежда общо взето вярно, защото информацията е безтелесна за разлика от документа. Първото обаче очевидно не е вярно, и то май никога не може да е вярно. Всеки документ е съчетание от материален носител и информация, закрепена (съхранена) на него. Информация е дори само това, че даден документ е подписан от еди-кого си (а тя често не се съдържа никъде другаде, освен в документа). И така, за да стигнем до заключението, че няма нищо общо между право на достъп до информация и до документ, трябва да приемем за верен следния силогизъм:

А. "Законът дава право на достъп до информация"
Б. "Информацията никога не е в документ"

Следователно: Законът не дава право на достъп до документи

Дали това умозаключение е вярно, преценете сами. Аз лично си спомням за един христоматиен пример от най-старата процедура в римското право. Искът бил отхвърлен от съда само защото ищецът се оплакал, че ответникът е изсякъл лозите му, вместо че е изсякъл "дърветата" му. Наистина ищецът бил изгубил именно лозите си, но установената сакрална формула била за дървета и никой не знаел какво да прави в случая с лозите. Това се е случило около 5 век пр.н.е.

Програма Достъп до Информация

1. Друг е въпросът че думите "знание" и "сведение" са общо взето идентични по съдържание и в съвременния език, а и етимологически втората от тях е образувана от представката "с" и праславянския /и индоевропейски/ корен вяд-вед: знание, зная.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.03.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP