Новини - съдебни дела

 

 

Информационен бюлетин
Брой 3(15), м. март, 2005

От съдебната зала: Президенството - осъдено по ЗДОИ1
Прессъобщение на Софийски градски съд, 16.03.2005 г.

Отделение на Административна колегия на Софийския градски съд обяви днес решение по жалбата на Зоя Димитрова против отказ на Главния секретар на Президента на Република България за предоставяне на информация в доклад, изготвен от НСС и НРС по разпореждане на Президента. Отказът се основава на Закона за достъп до обществена информация, а докладът съдържа данни за участието на български лица или търговски дружества в търговия с петрол с иракски дружества или държавни органи или представители по времето на Саддам Хюсеин.

СГС отменя като незаконосъобразен отказа на Главния секретар на Президента на Р България за предоставяне на исканата информация.

СГС връща административната преписка на Главния секретар на Президента за ново произнасяне по заявлението на Зоя Димитрова съгласно указанията на съда.

СГС осъжда Президентството на Р България да заплати на Зоя Димитрова съдебните разноски по делото в размер на 10 лева.

В мотивите си съдебният състав изтъква, че жалбата е процесуално допустима - подадена е в законоустановения срок срещу акт, който подлежи на съдебен контрол, и от адресат на акта, по отношение на когото е налице правен интерес от обжалване.

Съдът намира също, че по същество жалбата е основателна. Цитира се Препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки, че широкият достъп до официални документи дава възможност на гражданите да си съставят адекватна представа и формират критично становище относно състоянието на обществото, в което живеят, и органите, които ги управляват. Препоръката насърчава и информираното участие на обществеността по въпроси от общ интерес. В Решението си СГС се позовава и на Решение на Конституционния съд на Р България от 1996 г. То визира правото на всеки гражданин по чл. 41 от Конституцията да търси и получава информация, "гарантирано със задълженията на държавните органи да я предоставят".

Съдът изтъква, че заявлението на Зоя Димитрова отговаря на изискванията на чл. 24 и чл. 25 от ЗДОИ - направено е писмено и съдържа всички необходими по закон реквизити. Освен това жалбоподателката изрично казва, че ако докладът съдържа части, представляващи класифицирана информация, засекретени по съответния ред, да й се предостави частичен достъп до обществената информация.

Писмото-отказ за достъп до обществена информация на Главния секретар на Президента е индивидуален административен акт и следва да отговаря на изискванията на Закона за административното производство и да съдържа определени реквизити, мотивира се съдът. Липсата на някои от тях води до неговата незаконосъобразност.

В отказа на Главния секретар на Президента липсват данни за вида и характера на информацията, квалифициращи я като класифицирана и съответното законово основание за определянето й като такава. В отказа дори не е конкретизирано дали класифицираната информация представлява държавна или служебна тайна по смисъла на Закона за достъп до класифицираната информация. Изготвянето на доклада от НСС съвместно с НРС не води автоматично до конфиденциалност нито пък игнорира задължението на органа (Главния секретар) да обоснове по какви критерии и на какво основание е приел, че исканата обществена информация е класифицирана.

В атакувания от Зоя Димитрова административен акт на Главния секретар липсва дори определяне на информацията като "държавна тайна". А това препятства контрола на съда относно законосъобразност върху отказа и прилагането на ЗДОИ. В отказа не са посочени и нормите от ЗЗКИ.

Ето защо СГС приема, че оспореният отказ следва да се отмени като издаден при съществено нарушение на административно-производствените правила в ЗДОИ.

Решението на СГС подлежи на обжалване пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Завеждащ "Връзки с обществеността"

1. Заглавието е на редакционния екип


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP