Информационен бюлетин
Брой 2(14), м. февруари, 2005

Случай на месеца: Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии са публични
Дарина Палова, ПДИ

Случаят:
Имат ли право комисиите към Общинския съвет и при кои случаи да обявяват, че заседанията им са закрити за граждани и журналисти? Често на желаещите да присъстват се казва, че темата на заседанието не е "от обществен интерес" и това обикновено се случва, когато се обсъждат сделки с общинска собственост. С такова питане към Програма Достъп до Информация (ПДИ) се обърнаха журналисти от Варна.

Коментарът:
Въпросите, свързани с прозрачността на институциите и възможността на гражданите да участват в публичното обсъждане на важни теми от обществения живот, са едни от често задаваните към екипа на ПДИ. Особено голям е интересът към дейността на органите на местното самоуправление и в частност към общинските съвети и това е разбираемо, тъй като практическият резултат от взетите решения, се отразява на първо място върху живеещите на територията на дадена община.

С промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) от 2003 г. бяха изрично обявени за публични, т.е. открити за свободен достъп, не само заседанията на общинския съвет, но и заседанията на техните комисии.1 Съгласно разпоредбата на чл.28 от ЗМСМА гражданите могат да присъстват на заседанията на общинските съвети и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Единственият текст, който касае евентуалното ограничаване на публичността на тези заседания, е твърде общо формулиран и гласи следното: “по изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.” От цитирания текст не могат да се извлекат конкретни основания за провеждане на закрити заседания на общинските съветници и на отделните комисии, такива евентуално следва да се съдържат в правилника за дейността на всеки общински съвет, приет въз основа на чл.21, ал.3 от ЗМСМА.

В никакъв случай обаче допускането на гражданите до заседанията на общинския съвет и неговите комисии не би следвало да бъде обвързано от посоченото изискване, тъй като преценката за това дали темата на едно заседание е от обществен интерес, е твърде субективна. По този начин, на практика, често може да се заобикаля закона, който въвежда принцип на публичност и прозрачност в дейността на органите на местното самоуправление.
Посоченото основание за недопускане на граждани и журналисти “темата не е от обществен интерес”, е по-скоро относимо към текста на чл.28, ал.3 от ЗМСМА, според който гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника на Общинския съвет. При тълкуване на тази разпоредба може да се стигне до извода, че ако темата на питането, предложението или становището не е от обществен интерес, гражданите няма да получат възможност да отправят въпросите си.

1. Съгласно чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация всеки Общински съвет създава постоянни и временни комисии и избира техните членове. Временните комисии се създават по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси, както и за провеждане на анкети. След изтичане на определения за дейността им срок, те преустановяват функциите си.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.03.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP