Информационен бюлетин
Брой 12, м. декември, 2004

Екипът на ПДИ обсъди достъпа до информация през 2004 г.
Антон Андонов, ПДИ

Екипът на Програма Достъп до Информация проведе работна среща с координаторите от страната на 10-12 декември 2004г.

Преглед на законодателството, свързано с достъпа до информация и неговите ограничения направи Александър Кашъмов. Инициирани са промени в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) от председателя на ДКСИ Цвета Маркова. Те касаят унищожаване на класифицирана информация - има предложение да отпадне правилото, че един документ не може да бъде унищожен в продължение поне на една година дори и да е издадено решение за неговото унищожаване. Друго предложение се отнася до изменение на чл.26, ал.2 относно служебната тайна - предлага се тя да се определя със закон. Това е опасно изменение, защото изпълнителната власт би получила неограничена възможност да определя какво да е служебна тайна, смята Александър Кашъмов. Той допълни, че предложението “Маркова” не е гласувано от Министерския съвет.

Внесен е законопроект за изменение в ЗЗКИ- проектът е на Юлияна Дончева и касае отпадането на думата “местоположение” от Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като държавна тайна. Аргументи за това са: наличието на сателитни снимки, които се разпространяват свободно, местоположението на обектите е описано в Кадастъра, който е публичен, а защитата на информацията е със срок, т.е. всяка информация рано или късно ще бъде разсекретена.

Законодателството, свързано със защитата на лични данни представи Фани Давидова. Тя напомни за приетите изменения в Закона за здравето, регламентиращи реда за събиране на данни за пациенти и информирането им относно здравния им статус. От месец май 2004 г. двама експерти на ПДИ - Александър Кашъмов и Фани Давидова - участват в работна група за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

Окончателен текст с промени все още не е изготвен. Фани Давидова представи и случаите, които се получават от координаторите на ПДИ. Най-общо нарушенията по ЗЗЛД се свеждат до събирането на копия от лични карти, има случаи за отказ на предоставяне на епикризи на лица от здравните заведения и се отказва достъп до трудови досиета, най-вече на уволнени служители.

Гергана Жулева представи резултатите от Международния мониторинг на състоянието на достъпа до информация през 2004. През тази година той се е провел в 16 страни.

При подготовката на доклада за България са използвани данни от подаване на заявления за достъп до обществена информация до общинските администрации в градовете София, Лом и Монтана, съдилищата - Върховен Касационен Съд и Окръжен съд в Монтана, Министерския съвет и Министерствата на отбраната, на труда и социалната политика, на околната среда и водите, на икономиката. Резултатите през 2004 година са по- добри в сравнение с тези от 2003 година, подчерта г-жа Жулева. Според нея основният проблем при прилагането е следването на буквата на закона, но не и на неговия дух.


През 2004 г. екип на ПДИ и екосдружението “Природа наздаем” работи по доклад “Оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси свързани с околната среда”. Кирил Терзийски представи изводите и препоръките от оценката.

Александър Кашъмов направи кратък преглед на съдебните дела, водени от ПДИ през годината.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.01.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP