Информационен бюлетин
Брой 12, м. декември, 2004

Случай на месеца: Обществена информация ли са търговските разрешителни
Фани Давидова, ПДИ

Случаят

Този месец, представяме на вашето внимание случай, който макар на пръв поглед да не поставя въпрос с особена правна сложност, е често поставян пред юристите на ПДИ.

Проблемът е общ за много хора, които живеят в съседвтво със заведения. Нашият случай е свързан с ресторант в квартал Надежда, създаващ доста неприятности, свързани с дълго работно време, шумни скандали, неизхвърлен боклук и пр.. По тази причина съседите се интересуват от това, доколко е законна дейността на заведението и какви са условията, при които собствениците на ресторанта са получили разрешителни за упражняване точно на такъв вид търговска дейност.

В края на миналия месец, е подадено заявление до район Надежда - Столична голяма община, с което иска да и бъдат предоставени копия от следните документи:
1.Разрешение за ползване на строеж от фирма ЕТ “ХХХ“ за магазин за промишлени стоки в кв.Х на адрес ....
2.Търговска регистрация № ....... за обект, на фирма ЕТ “ХХХ“ находящ се на адрес ............
3.Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни на фирма ЕТ “ХХХ“
В срок е получен отговор от администрацията на район Надежда, в който и се предоставя единствено информация по т.1 от заявлението. Отказан е достъп до информацията по т.2 и 3 с мотив, че исканите документи не са създадени от администрацията на район Надежда и затова, заявлението следва да се препрати до Столична РДНСК и СХЕИ.

Относима правна уредба

- Закон за достъп до обществена информация
- Закон за храните
- Закон за защита на потребителите и на правилата за търговия
- НАРЕДБА за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община

Коментарът

Въпросите, които поставя горния казус са два:
Първо задължени ли да държавните органи да предоставят документи, които само се съхраняват при тях, разбира се в рамките на тяхната компетентност. В конкретния случай - задължена ли е общината да предостави копия от разрешителните, издадени от РДНСК и СХЕИ?

Второ, обществена информация ли са търговските разрешителни за търговски обекти.

Отговорът на първия въпрос е даден еднозначно от разпоредбата на чл. 3, ал.1 от ЗДОИ: “Този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление...” Иначе казано и отнесено към конкретния случай, достатъчно е, че исканите документи се намират и се съхраняват в район Надежда, за да съществува задължението те да бъдат предоставени.

Отговорът на втория въпрос също е еднозначен. Разрешителните за търговските обекти са обществена информация без всякакво съмнение защото:
1. Търговската дейност е дейност, която се извършва при условията на максимална публичност. Публичността на предмета на дейност, капитала и управлението на търговските дружества се гарантира от търговския закон (търг. регистър е публичен) и от специалните закони, които регламентират правилата на определени видове търговия.
2. В конкретния случай разрешителните за производство и търговия с храни се вписват в т.нар. Национални регистри на обектите за производство и търговия на храни . Съгласно Закона за храните - чл.14, ал.3, данните от регистъра са публични и се публикуват в Интернет.
3.Във всички търговски обекти, които извършват търговия с храни, алкохол, тютюневи изделия, търговците окачват на видно място разрешителните и лицензиите си за извършване на този вид дейност. Именно заради тази максимална публичност, няма никаква логика да не се предоставя подобна информация по реда на ЗДОИ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.01.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP