Информационен бюлетин
Брой 11, м. ноември, 2004

Приключения със заявления
Цвета Ненова, координатор на ПДИ, Русе

Любознателният гражданин, който иска да получи информация, трудно оцелява в дебрите на бюрократичната администрация. Често след първия отказ да бъде предоставено исканото, ентусиазмът намалява, а желанието да се сдобие с ценните за него данни се изпарява. Не е така обаче в историята, която следва.

Фактите
Инж. Кольо Баджинков е председател на русенското “Сдружение на граждани за разкриване на предпоставки и борба с незаконното строителство и корупцията” (СГРПБНСК). По образование е строителен инженер, а призванието си намира в изследване на законодателните дебри на строителството и взаимоотношенията между институциите на изпълнителната власт и контролните органи. Неговата дейност дава добър пример за упоритост и устойчив интерес спрямо действията на властта - в случая, това е Община Русе.

Историята
За период от 14 месеца - от началото на февруари 2003 до средата на май 2004, СГРПБНСК “атакува” русенската кметска администрация с 11 различни сигнали, предложения и заявления за достъп до обществена информация. В тях се иска информация относно проведените процедури по строителство и ремонт на общински обекти или със спазване на Закона за устройство на териториите (ЗУТ). Получава общо 6 отговора. Самият г-н Баджинков казва, че информацията в отговорите е крайно незадоволителна. От Община Русе пък твърдят, че са вдигнали ръце от него, защото “вечно търси под вола теле” (цитат по един общински чиновник на сравнително висок пост).

Примерът
С един от сигналите, изпратени от СГРПБНСК до русенската община, оформен като заявление за достъп до обществена информация (№63.00-56/21.10.2003), г-н Баджинков иска данни за ремонтите на улиците в Русе, извършени през лято 2003-о. Отговорът идва в срок. Той е с изходящ номер №42/27.10.2003 и е подписан от главния архитект на Община Русе Владимир Мачев. Започва така: “На всички ваши писма, молби, сигнали и предложения...” И вместо конкретна информация - отговор на поисканото, прави литературен анализ на поставените от името на сдружението въпроси. Плюс разсъждения като тези: “Тъй като Вие най-често поставяте въпроси, тясно свързани с одобряването на проекти, Кметът и Секретарят на Общината нямат необходимата компетентност, за да проведат изискващото се от вас разследване. На Вашите въпроси се налага да отговарят същите тези служители, на които Вие постоянно искате оставката. Поради това, естествено, Вие не сте доволен от получените отговори.”

Ефектът
Въпреки литературната дискусия, която водят гражда-нинът Баджинков и отговорните служители в Община Русе, продъл-жителната кореспонденция дава и конкретни резултати. В отговор на въпросите на г-н Баджинков, двама експерти - служители във фирми, изпълни-тели на ремонта на русенските улици, дават пространни писмени обяснения пред шефовете си и пред възложителя на дейностите - Община Русе. По каналния ред тази информация стига и до председателя на русен-ското “Сдружение на граждани за разкриване на предпоставки и борба с незаконното строителство и корупцията”.

Бъдещето
Г-н Баджинков и оглавяваното от него сдружение смятат и занапред да продължават своята борба с институциите, за, както сам определя целите си предсе-дателят, “яснота, публичност и прозрачност при вземането на управлениски решения”. Ако и невинаги да са доволни от отношението на чиновниците и предоставяната от тях информация. И следвайки библей-ското “Искайте и ще Ви се даде!”


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP