Информационен бюлетин
Брой 11, м. ноември, 2004

Силистренец търси правосъдие пред Върховния административен съд чрез ЗДОИ
Йордан Георгиев, координатор на ПДИ, Силистра

За втори път през последните месеци силистренецът Костадин Георгиев Димитров сезира Върховния административен съд с частна жалба, ползвайки ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация).

Преди повече от 2 години г-н Димитров поискал от Районна прокуратура-Силистра ксерокопия на всички приложения от документите по наказателна преписка 1142/2002 г. по вещно - правен спор. Преписката е по повод спорове за "възстановени земи" и "фалшифицирани подписи". Отказът на прокуратурата да му позволи, освен да се запознае с преписката, и да получи копия от нея, стават причина през зимата на 2003 година Костадин Димитров да подадеЗаявление за достъп до информация до Районната прокуратура. Резултатът e мълчалив отказ.

Това дава основание на г-н Димитров да отправи жалба до Силистренския окръжен съд (СОС). С решение по заведеното административно дело 35/2003 г. СОС отхвърля жалбата му. Веднага след постановяване на решението е сезиран Върховния административен съд (ВАС) "за неправилност на решението поради съществени нарушения на съдопроизвоствените правила и на материалния закон". Поискано е то да бъде отменено и постановено друго за отмяната на административния акт и присъждането на направените разноски по делото.

На 27 май 2004 година състав на Върховния административен съд, председателстван от Жанета Петрова, "отменя решението от 4 юли 2003 година по адм. дело 35/2003 по описа на Силистренския окръжен съд, с което е била отхвърлена подадената от Костадин Георгиев Димитров жалба за мълчалив отказ на районния прокурор при Районна проку-ратура - Силистра за достъп до обществена информация по заявление вх. №1142/9.04.2003 г”. Връща делото на същия съд (СОС) за ново разглеждане в друг състав. Основанието: чл. 40, ал. 2 от ЗВАС. Според съда е допуснато съществено нарушение и на чл. 189, ал. 2 от ГПК.

В мотивите на върховните съдии се казва също, че "Окръжният съд не е изложил мотиви, както относно наличието на мълчалив отказ при условията на чл. 28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация по поданената молба за достъп до обществена информация, така и дали исканата информация представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и има ли гражданинът право на достъп до нея. В тази връзка следва да се отбележи, че съдът неправилно е приел като доказателства материалите по преписка вх. №1142/2002 на Районна прокуратура-Силистра и така е дал възможност на жалбоподателя да се запознае с тях, при положение, че спорът за достъп до съдържащата се в тях информация и е висящ".

На 8 юли 2004 година с определение №38, състав на Силистренския окръжен съд, председателстван от Галя Антонова се произнася по следния начин: "Оставя без разглеждане жалбата на Костадин Георгиев Димитров от Силистра против мълчаливия отказ на Районна проку-ратура - Силистра за достъп до обществена информация.....Отменя определението от 7.07.2004 г. за даване на ход по същото дело. Прекратява производството по адм. дело №44/2004 г. по описа на СОС. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му." (б.а.-12 юли 2004 г.).

Следващият ход на силистренеца и защитата му (адв. Даниела Стоянова) е отправена молба до ВАС за отмяната на определението на СОС и с желанието да бъде задължена Районна прокуратура- Силистра да предостави исканата информация (копия от документи по преписка по наказателно дело, цитирано по-горе).
"За пореден път правим опит по справедлив начин да бъде решен въпросът на моя клиент Костадин Димитров", заяви адв. Даниела Стоянова. Според нея правораздавателните органи в Силистра са направили всичко възможно да създадат пречки при разрешаване на проблема.

Междувременно след публикации по темата в областния всекидневник “Успех-Силистра” и в предаване на частното радио “Менес-Силистра” през месец август т.г. в редакциите им е постъпил коментар от страна на Районна прокуратура-Силистра, подписан от говорителя й прокурор Теодор Желев.

В него се потвърждава, че на 26 декември 2002 година в Районна прокуратура-Силистра е постъпила молба от Костадин Димитров за издаване на копия от всички материали по въпросната преписка, както и Заявление за достъп от 5 март 2003 година със същото съдържание. “По време на подаването и на двете молби на Костадин Дими-тров най-учтиво е било обяснено, че издаването на копия от всички материали по дадена преписка е платена услуга.”, се казва в отговора на прокурора. Посочено е също и правното основание: Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на право-съдието. В т. 63 на Тарифата е казано “Държавна такса се събира за удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ харак-тер - а/ за първата стр. - 2 лева; б/ за всяка следваща стр. - 1 лев”. Прокурор Желев обявява още, че в корицата на преписката липсват писмени доказателства, че молителят Димитров е заплатил посочената държавна такса. Тази била причината да не му бъдат издадени до този момент исканите копия от материалите по преписката.

“За първи път научавам, че ми е предлагано да заплатя за услугата и да ми бъдат предоставени копия от тър-сените от мен документи”, заяви Костадин Димитров по повод отговора на прокуратурата. “Няма да спра юриди-ческите процедури чрез ЗДОИ, но ще отида до прокурату-рата, за да ползвам отговора на прокурора и да си получа документите”, твърди той.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP