Информационен бюлетин
Брой 11, м. ноември, 2004

Случай на месеца

Радио “Дарик” - Сливен подаде сигнал, че е поискало (устно) и не е получило договора между общината и концесионера на Градската градина в Сливен. Градската градина бе дадена на концесия преди 3 години. Там беше построена дискотека, която в летния сезон работи и след полунощ и огласява няколко квартала. И това лято беше събрана поредната подписка срещу непоносимия шум. По този повод колегите поискали договора, за да видят дали там е записано правото на концесионера да построи дискотека. Отказано им е с мотив, че това не може да стане без негово съгласие.

Режимът на предоставяне на обекти публична държавна собственост на концесия се урежда със Закона за концесиите (ЗК). Поради големия интерес към тази тема тук ще изложим малко по-разширен коментар относно тази уредба.

Формите на концесии могат да бъдат:
а) предоставянето на особено право на ползване върху обекти - публична държавна собственост (както в конкретния случай).
б)предоставянето на особено право на ползване на обекти, върху които държавата осъществява суверенни права (напр. континенталния шелф , радиочестотния спектър, позициите на геостационарната орбита за Република България и др.)
в) даване на разрешение за извършване на дейности, за които е установен със закон държавен монопол.

Кой взема решение за предоставяне на концесия?
Решението за предоставяне на концесия се приема от Министерския съвет. Министър-председателят и министрите, съобразно своята компетентност, правят мотивирано предложение за предоставяне на концесия с правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ за концесията.

Предоставянето на концесии върху обекти, които са общинска собственост, както и даването на разрешения за дейности, които се осъществяват от общините, се определят с отделен закон. Но до приемането на специален закон общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация може да предоставя концесии за обекти и дейности по реда, предвиден в ЗК.

Решението за предоставяне на концесия трябва да съдържа задължителни атрибути сред които са: предметът на концесията, срокът, начинът на определяне на концесионера - чрез конкурс или търг, или определеният без търг или конкурс концесионер, видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в конкурса или търга, основните права и задължения по концесията, началният срок и условията за осъществяването и включително и задължителните подобрения, видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия, видът, размерът и начинът на изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия, изисквания, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред както и други изисквания, свързани с характера на концесията.
Концесионният договор се сключва от Министърът, който организира конкурса или търга, или сключва концесионния договор с определения без търг или конкурс концесионер. Решението за предоставяне на концесия се обнародва в "Държавен вестник" и в един централен ежедневник, а самият договор за концесия се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на решението за предоставяне на концесия.

Информация относно концесиите
Съществуват няколко условно разделени категории информация относно концесиите:
Основната информация относно концесионните договори можем да получим от Националния концесионен регистър, който се поддържа към МС. В него се вписват данни за всички предоставени концесии на територията на Република България. Към Националния концесионен регистър се води публичен архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии. Регистърът е публичен и до него се осигурява достъп по реда на ЗДОИ, а закона за концесиите предвижда изрично и възможност за достъп до информация, включително и чрез Интернет.

1.Информация относно предварителния анализ и оценка
Изрично правим тази бележка, тъй като предварителните анализи и оценка не са част от досието, вписано в националния регистър. По този въпрос трябва да се разгледат съвместно Правилника за приложение на ЗК заедно с разпоредбата на чл.13, ал.2 от ЗДОИ. Както стана ясно преди взимането на решение за предоставяне на концесия следва да се изготви правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ за концесията. Относно публичността на тези анализи, въпросът, който следва да се разгледа е можем ли да ги разглеждаме като самосто-ятелни документи, подлежащи на предоставяне по реда на ЗДОИ. Нашето становище е, че крайните анализи (правен, икономически, екологичен и социален) са самостоятелни документи. Вероятно е обаче, самата администрация да твърди, че въпросните анализи (още повече отделните експертни становища) представляват подготвителни документи, по смисъла на чл.13, ал.2 от ЗДОИ. Дори и да приемем това - тези подготвителни документи се създават, “за да обслужат” изготвянето на крайния акт - решението за предоставяне на концесия. Това означава, че след приемането на въпросното решение (както казахме това става от МС) и неговото обнародване в ДВ, няма основание въпросните анализи да бъдат условно казано “засекретявани”. Иначе казано след публикуването на решението за предоставяне на концесия, отделните анализи следва да се предоставят изцяло по реда на ЗДОИ. Същото се отнася и до отделните експертни становища.

2.Информация относно решението за предоставяне на концесия
Както казахме по-горе решението за предоставяне на концесия се обнародва в Държавен вестник

3.Информация относно концесионния договор
Концесионният договор се сключва в писмена форма в 3 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за Националния концесионен регис-тър в Министерския съвет.

4.Информация относно изпълнението на концесионния договор
Контролът по цялостното изпълнение на концесионните договори, включително на задълженията на концесионера, се осъществява от сключилия договора министър чрез служители от специализира-ната администрация на съответното министерство и комисии за контрол по предоставените концесии към съответния министър, сключил концесионния договор, чийто състав той определя със заповед.

От всичко гореизложено следва, че информация относно интересуващия Ви въпрос можете да получите от решението за предоставяне на концесия и от самия концесионен договор. Ако по реда на ЗДОИ поискате копие от договора (всъщност Вие сте направили нещо подобно), е възможно да ви бъде противопоставено възражение, свързано със защита на интересите на третото лице. В този случай следва да се отбележи, че самият законодател предвижда задължителна прозрачност на самото решение за предоставяне на концесия. От друга страна публичността на самия договор ще даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за адекватността и съответствието между решението и самия договор (една от целите на ЗДОИ, извлечена от чл.2)

И последно в тази посока, макар, че нееднократно сме го подчертавали - за да може конкретен търговец (в случая концесионер) да претендира наличието на търговска тайна, той трябва ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА Е ОПРЕДЕЛИЛ кои факти и сведения, свързани с неговата дейност, той счита за търговска тайна. Това следва да е записано в самия концесионен договор. Изискването е изрично записано в Преходните и заключителни разпоредби на закона за защита на конкуренцията.

Във всички случаи гражданите имат право, ако не на пълен, то на частичен достъп (в случай че части от договора представляват защитена от закон тайна) до копието от концесионния договор.

Препоръка
1. Проверете дали договора за концесия е сключен от съответен министър или от кмета на общината. Това зависи от формата на собственост на процесната Градска градина - дали тя представлява публична държавна или публична общинска собственост. Най-лесният начин за проверка на това обсто-ятелство е в публичния регистър на общинската собственост.
2.Със заявление по ЗДОИ поискай-те копие от екологичния анализ, изготвен преди решението за предоставяне на концесията.
3. От органа сключил договора за концесия поискайте копие от решението за предоставяне на концесия.
4. Ако от горната информация не получите отговор на интере-суващите Ви въпроси поискайте копие от концесионния договор. Тази информация можете да получите от описания Нацио-нален Концесионен регистър Използвайте казаното в коментара за частичния достъп и търговската тайна.
5. Можете да поискате и копия от доклади, изготвени в рамките на текущия контрол по изпълнение на концесионните задължения.

Коментар: Фани Давидова


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP