Информационен бюлетин
Брой 10, м. октомври, 2004

СГС обяви отказа на информация за командировките на правителството и състоянието на почивните му бази за незаконен
Кирил Терзийски, ПДИ

С Решение от 23.08.2004 г. състав на Софийския градски съд (СГС) отмени като незаконосъобразен отказа на Правителствената информационна служба (ПИС) да предостави информация за командировките на министрите и състоянието на почивните бази на Министерски съвет (МС). Съдът призна на жалбоподателката правото на достъп до тази информация по реда на ЗДОИ и задължи ПИС да я предостави.

До делото се стигна след като в средата на 2003 г. в ПИС изведнъж решиха, че повече не им се предоставя информация по реда на ЗДОИ за в. “24 часа”. Нежеланието на ПИС се изрази в нарушаване на ползотворното до този момент сътрудничество между службата и репортерката от в. “24 часа” Павлина Трифонова по отразяването на темата за командировките на правителството.

През юни 2003 г. Трифонова подава две заявления за достъп до информация до МС. Разликата от друг път е че сега журналистката иска повече информация от обикновено. С първото заявление иска справка (за периода от началото на мандата до сега) за броя дни и посетени места от министрите в чужбина, изразходваните за целта средства (за пътни, дневни и нощни), както и за името на фирмата, осигуряваща самолетни билети на правителството и за това какъв договор е сключен с нея. С второто - за почивните бази и резиденции на правителството - получена субсидия от бюджета, размер на собствените приходи, справка за броя лица почивали в тях миналата година и ценоразпис за настоящия сезон.

Вместо обичайното предоставяне на информацията заявителката получава отказ с мистериозни мотиви за невъзможността информацията да й бъде предоставена на този етап:

o отчетът за командировъчните разходи на членовете на МС и отчетът за състоянието на почивните бази на МС се извършвал заедно с изготвянето на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета в края на бюджетната година;
o отчетът за касово изпълнение на бюджета за миналата година пък бил предоставен на експерти от Сметната палата (СП) за годишна одитна заверка;
o данни за пътуванията за 2001 г. и 2002 г. вече били предоставени на журналистката.

С подкрепата на ПДИ Павлина Трифонова обжалва отказа на ПИС пред СГС. В жалбата са изложени пет съображения за незаконосъобразността на отказа. Посочва се, че по предишни заявления е предоставяна единствено част от информацията и то за по-кратки периоди от време, което прави сега исканата справка доста по-различна като цифри и на практика изцяло нова и различна информация. Изтъква се и фактът, че по предходните заявления предоставянето на тази информация явно никак не е било обвързано с изготвянето на отчета за касово изпълнение на бюджета, нито със заверките на СП. Най-после отбелязана е абсолютната липса на връзка между твърденията в отказа и част от поисканата информация - за фирмата, осигуряваща билети и договора й с правителството и ценоразписа на почивните станции.

След две съдебни заседания за събиране на доказателства за предходните отговори на ПИС до репортерката съдебният състав постанови решението си, с което отмени отказа. В мотивите си съдиите отбелязват, че в заявленията на жалбоподателката са отправени няколко отделни искания за достъп до информация, всяко от които е следвало да бъде разгледано от органа в отговора. Противоречието на отказа със закона е аргументирано с обстоятелството, че същият не съдържа посочване на фактическо и правно основание по смисъла на ЗДОИ. Простото посочване, че отчетът за командировъчните разходи, както и отчетът за състоянието на почивните бази се изготвяли заедно с годишния отчет за касово изпълнение на бюджета, без да се обясни как този факт и наличието на кое от основанията за отказ по закона обуславя, прави отказа немотивиран.

Така съставът на съда стига до извода, че за редовно сезирания със заявление Директор на ПИС е възникнало задължение да предостави достъп до информацията, тъй като същата е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ и не попада в никое от предвидените в закона ограничения. Оттук нататък остава да се разбере дали правителството ще се съобрази с решението на магистратите и ще предостави поисканите преди 15 месеца справки или ще се възползва от възможността да обжалва решението пред Върховния административен съд.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP