Информационен бюлетин
Брой 10, м. октомври, 2004

АДВФК и Сметната палата не са достатъчно прозрачни
Александър Кашъмов, ПДИ

Софийският градски съд се произнесе с решение по две дела, заведени срещу откази да се предостави достъп до обществена информация от областта на финансовия контрол. Единият отказ е постановен от Агенцията за държавен вътрешно финансов контрол, а другият - от Сметната палата, т.е. става въпрос за двете институции, които осъществяват цялата дейност по финансово контролиране относно разходвани обществени средства. Впрочем и двете дължат на обществото максимална прозрачност тъкмо за одитиращата си дейност, но ревностно опазват от публичен взор одиторските си доклади в тяхната цялост.1 Едновременно с това докладите несъмнено съдържат информация от висок обществен интерес, тъй като според собствените думи на председателя на Сметната палата той “притежава информация, която събаря правителства.” Гражданинът обаче очевидно среща проблеми с достъпа до интересуваща го информация.

По делото, отнасящо се до Сметната палата, жалбата е срещу липса на отговор, т.е. така наречения “мълчалив отказ”. Жалбоподателката г-жа Ваня Барбутова е поискала на 08.08.2002 г. справка за проверките на институцията на територията на гр. Сливен за периода 1995 - 2001г. (с названия на обектите и актовете, с които е приключило производството). В законоустановения срок от 14 дни не е получен отговор на нейното заявление. В съдебно заседание се излага позиция на Сметната палата, че там не се създавала и съхранявала поисканата информация. След изслушването на становищата на страните съдът е преценил, че “процесният отказ е немотивиран, не се сочат конкретните обстоятелства, които са обосновали извода, че исканата информация не представлява официална или служебна обществена информация ...”. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.
В делото по жалба на гражданско сдружение “Обществен барометър” , гр. Сливен е поискано копие от ревизионен акт на Агенцията за държавен вътрешно финансов контрол. Особено забележително е, че информацията е поискана през месец март 2001г. Съдът е отменил един път отказа през 2002 г.2 Оказва се, че вторият отказ е “издаден от некомпетентен орган”, както приема Софийският градски съд в решението си. Следователно отказът е нищожен. И това решение подлежи на обжалване.

Законността на отказите е спорна докато не влязат в сила съдебните решения. Не е спорно обаче отношението на толкова важни за обществото ни институции към въпросите на прозрачността и достъпа до информация. Фактът, че при искания за информация, отнасяща се до финансово контролната дейност, се мълчи в разрез със закона или се произнасят служители, които нямат това право, е смущаващ.

По повод друг мълчалив отказ от 2002 г. на Председателя на Сметната палата да предостави данни - този път от публичния регистър на имуществата на лицата, заемащи висши държавни длъжности, ВАС подчерта, че законодателят “не е предполагал ... че задължените по този закон субекти ще проявяват недопустимо от закона и от морала бездействие” и не го е предвидил в закона, т.е. това закононарушение е особено съществено - “мълчаливият отказ по ЗДОИ не е равнозначен на мотивирано решение за отказ”.3

1. Трябва да се отчете едно съществено различие. Докато в уеб страницата на Сметната палата са публикувани около 140 резюмета от одиторски доклади в периода 2003 - 2004 г. (http://www.bulnao.government.bg/pages.html?catID=18 ), то в тази на АДВФК резюметата са 2 - от проверката на продажби на държавни жилища и одита на “Софийски имоти” ЕАД (http://www.advfk.minfin.bg/za_agenciata.php).
2. Първото дело е приключило с Решение № 10539/02г. на Върховния административен съд, Пето отделение.
3. Решение № 3508/04г. на ВАС, Пето отделение.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP