Информационен бюлетин
Брой 1, м. януари 2004

Експерти подготвят доклад за достъпа до информация за околната среда
Антон Андонов

Експерти на Програма Достъп до Информация и Сдружение "Природа назаем" ще изработят подробен доклад относно системата на достъп до информация за околната среда в България. Докладът ще бъде подготвен след анализ и оценка на познаването и прилагането на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността и процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, подписана на 25 юни 1998 г. в Орхус, Дания. Основната цел на проучването е неговите резултати да бъдат използвани за работа в посока по-прозрачна, отговорна и устойчива политика и практика при вземането на решения, касаещи околната среда. За изработването му ще бъде използвана методологията на The Access Initiative, (TAI). TAI е глобална коалиция от организации на гражданското общество, работещи за насърчаване на по-добрия достъп до информация, участие на обществеността и достъп до правосъдие при вземане на решения, засягащи околната среда на национално ниво.
Екипът ще извърши наблюдение на три основни категории- достъп до информация, обществено участие и повишаване на капацитета на гражданите и държавната администрация.

Оценката по критерия "Достъп до информация" ще бъде направена след преглед на правната уредба и анализ на предоставянето на информация за аварии и замърсявания. Извършването на постоянен мониторинг на околната среда и предоставянето на информация от него, изготвянето на задължителни доклади за състоянието на околната среда и достъпа до информация от собствен мониторинг от страна на промишлени предприятия, са другите показатели, които ще бъдат наблюдавани.

По втория критерий - "Обществено участие" ще бъде направен анализ на законодателната уредба на правото на участие на обществеността при вземането на решения по екологични въпроси при изработването на планове, програми и стратегии на национално и регионално ниво през призмата на конкретни случаи, в които е възникнал екологичен проблем.

Правната уредба и повишаването на капацитета на администрацията и гражданите чрез обучения, екологичното образование и информираност са елементите, по които ще бъде оценен критерият "Повишаване на капацитета".
Докладът ще бъде изготвен до края на месец май 2004 г. чрез анализ на конкретни екологични казуси от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Кирил Терзийски, адвокат ПДИ, Николай Мареков, компютърен специалист ПДИ , Петър Радев, изпълнителен директор на Сдружение "Природа назаем" и Стоян Йотов, координатор на проекти в Сдружение "Природа назаем", в рамките на проект "Оценка на състоянието на достъпа до информация за околната среда и участието на обществеността".

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP